Strategi- og handlingsplan FIUK

 Strategi- og handlingsplan for forsking, innovasjon, utdanning og kompetanseutvikling (FIUK) for Helse Møre og Romsdal 2018-2021

Strategi- og handlingsplan FIUK
 

Fagdirektør og HR-direktør har det overordna ansvar for planen. Forskingssjefen leier planarbeidet som skal utarbeide ein samla strategi- og handlingsplan for forsking, innovasjon, utdanning og kompetanseutvikling  for Helse Møre og Romsdal (HMR) med ankring i nasjonalt nivå og RHF-nivå. For å ivareta samhandlingsperspektivet tar kommunesektoren og del i arbeidet.

Formålet med innhaldet på denne sida er å gjere det enkelt å halde oversikt over nødvendig informasjon og dokumentasjon til medlemmane i prosjektet.

Referat, presentasjonar, mal for delplanar, kontaktinfo

Referat og presentasjonar frå møte som har vært
Tips til mal for delplanar frå arbeidsgruppene
Medlemmar i arbeidsgruppene
Kontaktinfo - gruppemedlemmar og sekretariat
Styringsdokument FIUK-plan med innleiing, bakgrunn for planarbeidet og mandat

Fristar for innlevering

2017:
15.oktober: Arbeidsgruppene leverer sine delplaner i løpet av dagen
17.-18.oktober: Sekretariatet og arbeidsgruppeleiare setter delplanane og innleiing saman til en heilskapleg plan
25.oktober: Styremøte HMR: Evt. klarsignal på at utviklingsplanen, inkludert FIUK-planen, kan sendast på høyring

Møteplan

Arbeidsgruppene holder sine separate møter i tillegg

2017:
August:

15.august: Gruppeleiing og sekretariatet
22. august: Styringsgruppemøte utviklingsplan + FIUK
29. august: Arbeidsmøte/seminar Vestnes – alle arbeidsgrupper og sekretariatet

September

19.september: Gruppeleiing og sekretariatet 

Oktober:

3. oktober: Workshop - gruppeleiare og Universitets- og høgskule(UH)-sektoren
15.oktober: Innlevering av delplanar frå arbeidsgruppene
17.oktober: Styringsgruppemøte utviklingsplan + FIUK
17.-18. oktober: «Samansying» av delplanar til ein heilskapleg FIUK-plan
25.oktober: Styremøte HMR: Evt. klarsignal på at utviklingsplanen, inkludert FIUK-planen, kan sendast på høyring
30. oktober 2017: Dialogmøte nr. 3, Utviklingsplanen Meld deg på her.

Oktober-desember:

Offentleg høyring

November:

14.november: Styringsgruppemøte utviklingsplan + FIUK

Desember:

Kvalitetssikring
5.desember: Styringsgruppemøte utviklingsplan + FIUK

Februar 2018

Styremøte HMR: Utviklingplanen, inkl. FIUK-planen, behandlast av styret

Bakgrunnsdokumenter

Nasjonalt:

HelseOmsorg21 – Nasjonal forsknings- og innovasjonsstrategi for helse og omsorg
Regjeringa sin handlingsplan for oppfølging av HelseOmsorg21-strategien
Nasjonal helse- og sykehusplan (2016-2019)
Regjeringa sin langtidsplan for forsking og høgare utdanning 2015-2024

Regionalt:

Strategi for forsking i Helse Midt-Norge
Strategi for innovasjon i Helse Midt-Norge
Strategi for utdanning og kompetanseutvikling i Helse Midt-Norge
Strategi 2030 - Mot en fremragende helsetjeneste - Helse Midt-Norge
Oppdragsdokument 2017 – Helse Midt-Norge RHF
Tilleggsdokument til oppdragsdokumentet 2017 etter Stortingets behandling

Lokalt:

Felles kompetanse- og rekrutteringsplan mellom Helse Møre og Romsdal HF og Sunnmørskommunene

Samarbeid med Utviklingsplanen HMR

FIUK-planen er tett integrert med Utviklingsplansarbeidet som pågår, og FIUK-planen vil inngå som ein delplan i Utviklingsplanen i Helse Møre og Romsdal. Utviklingsplanen sine nettsider finner du her.

Fann du det du leita etter?
Tilbakemeldinga vil ikkje bli svart på. Ikkje send personleg informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.