Illustrasjon samhandling

Samhandling

Ei god oppgåve- og ansvarsfordeling og eit godt samarbeid mellom primær- og spesialisthelseteneste er avgjerande for at vi skal kunne tilby pasientane våre eit heilskapleg og godt behandlingstilbod.

Avtalar, rutinar og avvik

Meld avvik til sjukehuset

 

 

Samarbeidsavtalar

Etter lov om kommunale helse- og omsorgstenester (2011) er kommuner og helseføretak pålagt å inngå samarbeidsavtale. Samhandlingsavtalen har til formål å konkretisere oppgåve- og ansvarsfordelinga mellom kommunane og helseføretaket, og skal bidra til at pasientar og brukarar mottar eit heilskapleg tilbod om helse- og omsorgstenester.

 

 

 

Strategi

 

Samarbeidsutval mellom helseføretaket og kommunane i Møre og Romsdal

 

Møteplass Møre og Romsdal

Møteplass Møre og Romsdal består av flere ulike tiltak som skal sikre samhandling og oppgåvefordeling mellom behandlarar på sjukehus, behandlarar i kommunane og pasientane for å få til mest mogleg utredning og behandling.

 

Møteplass Møre og Romsdal

 

Koordinerande eining (KE)

Vi har oversikt over rehabiliterings- og habiliteringstenestene i helseregionen, og vi skal bidra til å sikre eit heilskapleg tilbod til pasientar med behov for sosial, psykososial eller medisinsk habilitering og rehabilitering.

Koordinerande eining (KE)


Pakkeforløp

Helsedirektoratet har innført omgrepet "pakkeforløp" som er nasjonalt bestemte og beskrevne standardforløp for undersøkingar og behandlingar for bestemte diagnosar, med faste forløpstider. Målet er å bidra til rask utredning og behandlingsstart utan unødvendig ventetid.

Pakkeforløp skal bidra til gode, koordinerte og samanhengande tenester til bruker.
Dei skal sikre samhandling mellom bruker, ev. pårørande, fastlege, spesialisthelsetenesta, kommunale helse- og omsorgstenester og andre relevante aktørar.

Oversikt over pakkeforløp


Andre innsatsområde

 

 

Kontakt

 

Samhandlingsnytt

 • 16.09.2019
  Palliativ plan og den eldre multisjuke pasient

  Kan, eller skal, palliativ plan brukast for den eldre multisjuke pasient?

 • 10.09.2019
  Tilbod ved Mork

  Mork Rehabiliteringssenter har sendt ut informasjon til kommuneoverlegar, fastlegar og sjukeheimslegar.

 • 10.09.2019
  Dialogmøte mellom kommunane i Møre og Romsdal og Helse Møre og Romsdal HF

  15. november vert det nytt dialogmøte mellom kommunane i Møre og Romsdal og Helse Møre og Romsdal HF. Dialogmøtet vert arrangert på Scandic Parken i Ålesund.

 • 09.09.2019
  Nasjonal pårørendedag

  Nasjonal pårørendedag Sted: Bystyresalen Ålesund rådhus, 4. etg.

 • 08.07.2019
  Frå symptom til heilskap

  - Arbeidet med framtidsretta pasientforløp for den eldre multisjuke pasient er eit langsiktig arbeid som krev ein ny tenkjemåte både frå helsepersonell, pasientar og pårørande seier spesialrådgivar i Helse Møre og Romsdal HF Britt Valderhaug Tyrholm.

 • 04.07.2019
  Ny film om palliativ plan

  Arbeidet med å ta i bruk palliativ plan i Møre og Romsdal har tatt eitt ny viktig steg i form av ein film kor du kan sjå kva ein palliativ plan er og korleis ein kan bruke dette som verktøy.

 • 01.07.2019
  Felles retningslinje for spesialist og fastlege

  Ved innføring av pakkeforløp rus og psykiatri så var helseminister Høie veldig tydelig på at pakkeforløpa skulle sikre at den somatiske helsa til pasientar skulle utredas og pasientgruppa skulle få den nødvendige helsehjelpa. somatiske helseplagene.

 • 28.06.2019
  Workshop for å drøfte bruk av palliativ plan for den eldre multisjuke pasient

  TID: Torsdag 5. september kl 10.00 – 15.00 STAD: Vestnes Fjordhotell

 • 23.05.2019
  Enkel oversikt over dine timeavtalar på helsenorge.no

  No gjer vi det lettare for deg å få oversikt over dine avtalar hos sjukehusa i Midt-Norge - kun ved nokre tastetrykk. Logg deg inn på helsenorge.no!

 • 22.05.2019
  Styrkar dialogen mellom fastlege og sjukehus med ny løysing

  For å gi pasientane best mogeleg behandling er fastlegar og sjukehuslegar avhengig av å ha god dialog. Under dialogmøtet tysdag presenterte Helse Møre og Romsdal ei ny løysing som vil styrke pasienttilbodet

 • 03.05.2019
  Dialogmøte mellom kommunane i Møre og Romsdal og Helse Møre og Romsdal HF

  Helse Møre og Romsdal HF inviterer til dialogmøte 20. mai 2019 på Scandic Seilet i Molde.

 • 08.04.2019
  Imponerende forbedringsarbeid i Møre og Romsdal

  Deltakinga i Gode pasientforløp for eldre og kronisk sjukes læringsnettverk i Møre og Romsdal har vært svært bra.

 • 29.03.2019
  Barn som pårørande er ein del av helsetenesta

  - Det var stor interesse for fagdagen for dei barneansvarlige i Helse Møre og Romsdal fortel koordinator Anne Hollingen. - Heile 100 barneansvarlige var samla til fagdag på Scandic Alexandrea i Molde torsdag 28. mars.

 • 29.03.2019
  Kva er viktig for den eldre multisjuke pasient

  Handlingsplanen med tiltaksplan for å understøtte iverksettinga av «Framtidsretta pasientforløp for den eldre multisjuke pasient» er no rullert og oppdatert.

 • 20.03.2019
  Førstehjelp ved fare for sjølvmord

  Årsakene til sjølvmordstanker er samansette og det kan være vanskelig å oppfatte faresignaler. Utdanning og trening i førstehjelp ved fare for sjølvmord aukar muligheita for å forstå signala og yte førstehjelp.

 • 20.03.2019
  Palliasjon til hjartesviktpasienten

  Onsdag 13.mars var det fagdag ved Ålesund sjukehus om palliasjon til hjartesviktpasientar. Det var fullt hus og mange fekk ikkje plass på fagdagen. Det kom folk heilt frå Levanger for å delta og det var stor entusiasme om eit alvorleg og viktig tema.

 • 05.03.2019
  Reiseutgifter for barn som pårørande

  - Barn kan no få dekka utgifter til reise for å få nødvendig informasjon eller oppfølging av helsepersonell, når foreldre eller søsken mottar helsehjelp.

 • 14.02.2019
  Fagdag diabetes i Ålesund

  - Vi hadde en fagdag om diabetes i 2011 og det er lenge sidan fortel sjukepleier Kamilla Træen ved diabetespoliklinikken i Ålesund. Difor inviterer vi no inn til ein felles fagdag for helsepersonell.

 • 06.02.2019
  Gode regionale samlingar i læringsnettverket for Framtidsretta pasientforløp for den eldre multisjuke pasient

  Det har blitt gjennomført fire regionale samlingar i læringsnettverket med god deltaking frå forbetringsteama i kommunane og helseføretaket.

 • 01.02.2019
  - Vi må snakke kvarandre opp

  Oppmodinga kom frå Ingrid Løset, leiar av brukarutvalet i Helse Møre og Romsdal. Ho var ein av fleire som meinte at både kommunane og spesialisthelsetenesta i større grad må snakke kvarandre opp og ikkje ned.

 • 29.01.2019
  Helsepersonell må ha kunnskapar om KOLS

  Torsdag 24. og fredag 25. januar var 200 helsepersonell samla til fag i geriatri ved Høgskulen i Volda. Fokuset var på KOLS og gode pasientforløp.

 • 25.01.2019
  ROS-analyse om fødeavdelinga 4. februar

  Over 60 er invitert til risiko- og sårbarheitsanalysen av samanslåinga av fødeavdelingane i Molde og Kristiansund.

 • 15.01.2019
  Møteplass Møre og Romsdal

  - Fastlegene, kommunalt tilsette leger og Helse Møre og Romsdal HF må ha ei god samhandling. Felles legemøter/fastlegemøter er difor svært viktig seier praksiskonsulent Stian Endresen.

 • 14.01.2019
  Nyheitsbrev i samband med omstillingsprosessen

  – Vi kjem ikkje vekk frå at dette blir tøft, men også nødvendig for at vi skal kunne ha god nok økonomi til å utvikle tenestene til beste for pasienten, skriv administrerande direktør i nyheitsbrevet.

 • 11.01.2019
  Starta forskarreisa på protokollskulen

  Gjennom protokollskulen lærer helsefagarbeidarar korleis ein planlegg og gjennomfører eit forskingsprosjekt

 • 11.01.2019
  Inviterer kommunane til dialogmøte

  Helse Møre og Romsdal har invitert kommunane til ekstraordinært dialogmøte fredag 1. februar i Ålesund.

 • 10.01.2019
  Ekstraordinært dialogmøte om den alvorlege økonomiske situasjonen i Helse Møre og Romsdal HF

  Fredag 1. februar inviterer Helse Møre og Romsdal HF til ekstraordinært dialogmøte med kommunane i Ålesund.

 • 18.12.2018
  Har du aldri tatt ein hudsjekk hos fastlegen?

  Er du mann, over 50 år og aldri tatt ein hudsjekk hos fastlegen? Då kan det vere din tur no. Vi har større sjanse til å oppdage alvorleg sjukdom og gi nødvendig behandling når du kjem inn til behandling på eit tidleg stadie.

 • 10.12.2018
  Kva er viktig for Ola og Olaug

  I januar 2019 skal det gjennomførast regionale samlingar i læringsnettverket for «Framtidsretta pasientforløp for den eldre multisjuke pasient».

 • 01.11.2018
  7 råd frå brukarane til helsepersonell

  Leiaren for brukarutvalet har sju klare råd til dei 90 som sitt i salen, og dei gjeld uansett om ein er tilsett i kommune eller helseføretak.

 • 04.10.2018
  Rehabiliteringskonferansen 2018 nærmar seg

  - No er det berre knappe 4 veker til årets rehabiliteringskonferanse i Møre og Romsdal.

 • 20.09.2018
  REHABILITERINGSKONFERANSEN 2018

  I år har konferansen fått namnet ”Mine mål og ressursar” og vi ynskjer med det å fjølge opp Helseministeren sitt fokus: «Kva er viktig for deg». Det betyr at fokuset vert på brukarens sine eigne ynskjer og mål. Den går av stabelen i Ålesund 31. oktober.

 • 17.09.2018
  Omsorgspris til Palliativ plan

  – Det er eit prosjekt som utpeikar seg og har medverka til større tryggleik for pasient, pårørande og helsepersonell som arbeider med palliasjon, står det i grunngjevinga til fylkesmannen som har tildelt Omsorgsprisen 2018 til prosjektet Pa...

 • 13.09.2018
  Oppgåvefordeling for å nå eit felles mål

  -Vi har i alle år hatt eit særs godt samarbeid mellom fastlegane i Møre og Romsdal og HMR sine behandlarar . Dette samarbeidet ønskjer vi å sette i system.

 • 22.08.2018
  Dialogmøte mellom kommunane i Møre og Romsdal og Helse Møre og Romsdal HF

  Den raude tråden i dialogmøtet er målet om eit saumlaust helsesystem gjennom samhandling og digitalisering. Vi vil ha eit særleg fokus på psykisk helse og rus.

 • 03.08.2018
  Samhandlingsstrategi på høyring

  Med bakgrunn i vedtatt utviklingsplan og innsatsområda i samhandlingsperspektivet, er samhandlingsstrategien revidert. Høyringsfristen er sett til onsdag 22. august.

 • 22.06.2018
  Hundrevis av svar på «Kva er viktig for deg»-dagen

  No går vi gjennom alle svar slik at dette blir kjent for alle tilsette i føretaket.

 • 21.06.2018
  Stian Endresen blir ny samhandlingssjef

  Fastlege og praksiskonsulent Stian Endrensen blir samhandlingssjef i Helse Møre og Romsdal frå 1. desember 2018.

 • 21.12.2017
  Dialogmøte om utviklingsplan HMR HF

  Dialogmøtet 19.januar 2018 arrangerast med bakgrunn i utviklingsplanarbeidet for Helse Møre og Romsdal HF.

 • 20.11.2017
  Palliativ plan

  Handlingsplan for innføring av palliativ plan i Møre og Romsdal vedteken av overordna samhandlingsutval november 2016. Innføring av palliativ plan utgjer innsatsområde 2.5 i samhandlingsstrategien 2016-2018.

 • 14.11.2017
  Heilskapleg evalueringsprosess av Samhandlingsavtalane

  Helseføretaket og kommunane har inngått ei Samhandlingsavtale som tredde i kraft frå 2012 og som har vore revidert ved to høve.

 • 03.11.2017
  Palliativ plan/plan for lindring

  Handlingsplan for innføring av palliativ plan i Møre og Romsdal blei vedtatt av overordna samhandlingsutval november 2016.

 • 17.10.2017
  Kvifor var det ingen som spurte korleis eg hadde det heime?

  Det er over 70.000 barn som har ein forelder med moderat eller alvorlig alkoholmisbruk, og talet er veldig mykje høgre om vi tek med psykiske lidingar og anna rusmiddelbruk.

 • 06.10.2017
  Kristiansund med tverrfagleg Barneblikk

  Oppdraget til Barneblikk er å styrke tilbodet til gravide og småbarnsfamiliar som omfattast av rus eller psykiske vanskar. Målet er å hindre at forelda sine vanskar belastar barna. Det er viktig med et lett tilgjengeleg og langsiktig tilbod til ...

 • 04.10.2017
  Meld deg på samhandlingskonferansen

  31. oktober er det samhandlingskonferanse med akuttmedisinske tenester i fokus.

 • 29.09.2017
  Det blir fagdag om individuell plan i Ålesund 23.november

  Målsettinga med fagdagen er å informere om og fremme bruken av individuell plan. Fagdagen er eit samhandlingsprosjekt og finn stad i bystyresalen på Ålesund rådhus. Vi ønsker brukarar, pårørande, brukarorganisasjonar, fagpersonar og tilsett...

 • 13.09.2017
  Det gode liv – heile livet

  Alle ønsker vi å ha det godt gjennom heile livet. Under Forskingsdagane får du mange refleksjonar rundt korleis ein kan legge til rette for det i ulike fasar og situasjonar i livet.

 • 12.09.2017
  Leger med barneblikk startar arbeidet

  Kommuneoverlege Inger-Lise Kaldhol synes det er vondt å tenke på at barn ikkje vert fange opp når foreldra slit med rus eller psykiske vanskar.

 • 03.07.2017
  Barneblikk med nettside

  - Nettsida skal i første omgang vere eit verkty for dei som er involvert i Barneblikk og for samarbeidspartnarane seier koordinator Mette Grytten. Den skal gi høve til å sjå korleis samarbeidet og tilboda veks fram.

 • 30.06.2017
  Legar med barneblikk

  I samarbeid med Ålesund kommune har Barneblikk fått innovasjonsmidlar frå fylkesmannen til prosjektet «Legar med barneblikk».

Sjå alle nyheitene
Søk i innhald om samhandling

Akuttutvalet Møre og Romsdalhttps://helse-mr.no/fag-og-forsking/samhandling/akuttutvalet-more-og-romsdalAkuttutvalet Møre og RomsdalA
Barn og unge med et oppfølgingsbehovhttps://helse-mr.no/arrangementer/barn-og-unge-med-et-oppfolgingsbehov-2019-10-30Barn og unge med et oppfølgingsbehovB
Barneblikkhttps://helse-mr.no/fag-og-forsking/samhandling/barneblikkBarneblikkB
Dialogmøte mellom kommunane i Møre og Romsdal og Helse Møre og Romsdal HFhttps://helse-mr.no/om-oss/nyheiter/nyheiter-2019/dialogmote-mellom-kommunane-i-more-og-romsdal-og-helse-more-og-romsdal-hfDialogmøte mellom kommunane i Møre og Romsdal og Helse Møre og Romsdal HFD
Digital samhandlinghttps://helse-mr.no/fag-og-forsking/samhandling/digital-samhandlingDigital samhandlingD
Enkel oversikt over dine timeavtalar på helsenorge.nohttps://helse-mr.no/om-oss/nyheiter/nyheiter-2019/enkel-oversikt-over-dine-timeavtalar-pa-helsenorgenoEnkel oversikt over dine timeavtalar på helsenorge.noE
Forhandlingsutvalethttps://helse-mr.no/fag-og-forsking/samhandling/forhandlingsutvaletForhandlingsutvaletF
Forløpskoordinator i kommunene i Møre og Romsdalhttps://helse-mr.no/fag-og-forsking/samhandling/forlopskoordinator-i-kommunene-i-more-og-romsdalForløpskoordinator i kommunene i Møre og RomsdalF
Helsepersonell må ha kunnskapar om KOLShttps://helse-mr.no/fag-og-forsking/samhandling/helsepersonell-ma-ha-kunnskapar-om-kolsHelsepersonell må ha kunnskapar om KOLSH
Informasjonstelefon for ReHabiliteringhttps://helse-mr.no/fag-og-forsking/samhandling/koordinerande-eining-ke/informasjonstelefon-for-rehabiliteringInformasjonstelefon for ReHabiliteringI
Innsatsområde rus og psykisk helsehttps://helse-mr.no/fag-og-forsking/samhandling/innsatsomrade-rus-og-psykisk-helseInnsatsområde rus og psykisk helseI
Klinisk samhandlingsutval barn og ungehttps://helse-mr.no/fag-og-forsking/samhandling/klinisk-samhandlingsutval-barn-og-ungeKlinisk samhandlingsutval barn og ungeK
Klinisk samhandlingsutval for svangerskap, fødsel og barselhttps://helse-mr.no/fag-og-forsking/samhandling/klinisk-samhandlingsutval-for-svangerskap-fodsel-og-barselKlinisk samhandlingsutval for svangerskap, fødsel og barselK
Kontaktoversikt i kommunanehttps://helse-mr.no/fag-og-forsking/samhandling/kontaktoversikt-i-kommunaneKontaktoversikt i kommunaneK
Koordinerande eining (KE)https://helse-mr.no/fag-og-forsking/samhandling/koordinerande-eining-keKoordinerande eining (KE)K
Koordinerande einingar i kommunanehttps://helse-mr.no/koordinerande-einingar-i-kommunaneKoordinerande einingar i kommunaneK
Lokalt samhandlingsutval Kristiansund sjukehusområdehttps://helse-mr.no/fag-og-forsking/samhandling/lokalt-samhandlingsutval-kristiansund-sjukehusomradeLokalt samhandlingsutval Kristiansund sjukehusområdeL
Lokalt samhandlingsutval Molde sjukehusområdehttps://helse-mr.no/fag-og-forsking/samhandling/lokalt-samhandlingsutval-molde-sjukehusomradeLokalt samhandlingsutval Molde sjukehusområdeL
Lokalt samhandlingsutval Volda sjukehusområdehttps://helse-mr.no/fag-og-forsking/samhandling/lokalt-samhandlingsutval-volda-sjukehusomradeLokalt samhandlingsutval Volda sjukehusområdeL
Lokalt samhandlingsutval Ålesund sjukehusområdehttps://helse-mr.no/fag-og-forsking/samhandling/lokalt-samhandlingsutval-alesund-sjukehusomradeLokalt samhandlingsutval Ålesund sjukehusområdeL
Lærings- og meistringssenterethttps://helse-mr.no/avdelinger/stabsavdelinger/samhandlingsavdelinga/lering-og-meistringssenteretLærings- og meistringssenteretLLærings- og meistringssenteretLærings- og meistringssenteretLærings- og meistringssenteretLærings- og meistringssenteret
Melde avvikhttps://helse-mr.no/fag-og-forsking/samhandling/melde-avvikMelde avvikM
Møteplass Møre og Romsdalhttps://helse-mr.no/fag-og-forsking/samhandling/moteplass-more-og-romsdalMøteplass Møre og RomsdalM
Nasjonal pårørendedaghttps://helse-mr.no/avdelinger/stabsavdelinger/samhandlingsavdelinga/koordinerande-eining-ke/nasjonal-parorendedagNasjonal pårørendedagN
Oversikt pakkeforløphttps://helse-mr.no/fag-og-forsking/samhandling/oversikt-pakkeforlopOversikt pakkeforløpO
Palliativ planhttps://helse-mr.no/fag-og-forsking/samhandling/palliativ-planPalliativ planP
Palliativ plan og den eldre multisjuke pasienthttps://helse-mr.no/fag-og-forsking/samhandling/palliativ-plan-og-den-eldre-multisjuke-pasientPalliativ plan og den eldre multisjuke pasientP
Pasient- og pårørandeopplæringhttps://helse-mr.no/behandlinger/pasient-og-parorandeoppleringPasient- og pårørandeopplæringP
Pasientforløp for den eldre multisjuke pasient i Møre og Romsdalhttps://helse-mr.no/fag-og-forsking/samhandling/pasientforlop-for-den-eldre-multisjuke-pasient-i-more-og-romsdalPasientforløp for den eldre multisjuke pasient i Møre og RomsdalP
Praksiskonsulentarhttps://helse-mr.no/fag-og-forsking/samhandling/praksiskonsulentarPraksiskonsulentarP
Reforhandling av samhandlingsavtalenhttps://helse-mr.no/fag-og-forsking/samhandling/reforhandling-av-samhandlingsavtalenReforhandling av samhandlingsavtalenR
Samarbeidsutval mellom helseføretaket og kommunane i Møre og Romsdalhttps://helse-mr.no/fag-og-forsking/samhandling/samarbeidsutval-mellom-helseforetaket-og-kommunane-i-more-og-romsdalSamarbeidsutval mellom helseføretaket og kommunane i Møre og RomsdalS
Samhandlingsavdelingahttps://helse-mr.no/avdelinger/stabsavdelinger/samhandlingsavdelingaSamhandlingsavdelingaSSamhandlingsavdelingaSamhandlingsavdelingaSamhandlingsavdelingaSamhandlingsavdelinga
Samhandlingstal og statistikkhttps://helse-mr.no/fag-og-forsking/samhandling/samhandlingstal-og-statistikkSamhandlingstal og statistikkS
Styrkar dialogen mellom fastlege og sjukehus med ny løysinghttps://helse-mr.no/om-oss/nyheiter/nyheiter-2019/styrkar-dialogen-mellom-fastlege-og-sjukehus-med-ny-loysingStyrkar dialogen mellom fastlege og sjukehus med ny løysingS
Temakonferanse om barn som pårørendehttps://helse-mr.no/arrangementer/temakonferanse-om-barn-som-parorende-2019-11-04Temakonferanse om barn som pårørendeT
Tilbod ved Morkhttps://helse-mr.no/samhandling/tilbod-ved-morkTilbod ved MorkT
Ungdomsrådethttps://helse-mr.no/om-oss/ungdomsradetUngdomsrådetU
Utdanning og kompetanseutviklinghttps://helse-mr.no/fag-og-forsking/utdanning-og-kompetanseutviklingUtdanning og kompetanseutviklingU

 

 

 

Fann du det du leita etter?
Tilbakemeldinga vil ikkje bli svart på. Ikkje send personleg informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.