Illustrasjon samhandling

Samhandling

Ei god oppgåve- og ansvarsfordeling og eit godt samarbeid mellom primær- og spesialisthelseteneste er avgjerande for at vi skal kunne tilby pasientane våre eit heilskapleg og godt behandlingstilbod.

Informasjon knytt til koronasituasjonen i Møre og Romsdal

Her finn du relevant informasjon knytt til koronasituasjonen og samarbeidet mellom Helse Møre og Romsdal og kommunane i fylket.

Prioritering av helsehjelp i Norge under Covid-19 pandemien

Notat: Prioritering av helsehjelp i Norge under covid-19 pandemien 25. mars 2020

Priotering av helsehjelp i Norge under covid-19 pandemien - oppdatering

Informasjonsskriv Prioritering sykehjem Covid-19Clinical –frailty-scale (norsk versjon)Palliasjon medikamenterKontaktinformasjon for råd og veiledningPraktisering av regelverk om individuell plan, koordinator og koordinering som følge av midlertidige endringer i helselovgivningen fra 27.03.2020 – veiledning til tjenesteneHjelpeskjema for vurdering av behandlingsnivå


Samarbeidsmøte mellom HMR og kommunane

Det er etablert ein møteserie mellom kriseleiing i føretaket, kommunane og fylkeslegen. Føremålet med møta er status og erfaringsutveksling, risikovurdering og identifisering av tiltak på tvers av nivå i fylket.

Struktur samarbeidsmøte mellom HMR og kommunene i samband med Covid-19


Informasjon til fastlegar og andre tilvisarar

Infoskriv nr 6 2020Psykisk helsehjelp i spesialisthelstetenesta under beredskapsperioden

Viktig ved prøvetaking av pasienter som er misstenkte eller positive på Covid 19

Kardio prioriteringer i pandemiHenvisninger av gravide i første trimester til gynekologisk poliklinikk Kvantitativ s- hCG (humant choriogonadotropin) som nyttig verktøy i tidlig graviditetDIALOGMELDING mellom fastlege og sykehus spesialistInformasjon til legevakt og fastleger om rutiner ved akutte røntgenundersøkelser av pasienter med smitte/mistenkt smitte av COVID-19

 

Smittevernkurs  i Helse Midt-Noreg

Ved å følge lenken under finn du ei rekke relevante e-læringar og videoar i samband med Covid-19. 

Opne smittevernkurs i Helse Midt-Norge 

Kursa kan ein ta på to ulike måtar

  1. Innlogging – kan få kursbevis (mine kurs, historikk) (Pålogg med Bank-ID for personar tilsett utanfor Helse Møre og Romsdal)
  2. Utan innlogging - ingen innlogging, ingen kursbevis

Oversikta inneheld kurs/videoar innan følgende tema :

  • Smittevern – håndhygiene (e-læring)
  • Smittevern  - basale smittevernsrutiner (e-læring)
  • Smittevern – Isolering (e-læring)
  • Smittevern – teknisk desinfeksjon (e-læring)
  • Smittevern – Ambulansepersonell (e-læring)
  • Smittevern, avkledning og påkledning ved påvist smitte Covid-19 (video)
  • Smittevern – avkledning og påkledning ved gjenbruk av smittefrakk (video)


Avtalar, rutinar, samhandlingsavvik og fakturaklage utskrivningsklare pasienter

Meld avvik til sjukehuset

Rapportar om uønska samhandlingshendingar, Møre og Romsdal

Samarbeidsavtalar og retningslinjer

Etter lov om kommunale helse- og omsorgstenester (2011) er kommuner og helseføretak pålagt å inngå samarbeidsavtale. Samhandlingsavtalen har til formål å konkretisere oppgåve- og ansvarsfordelinga mellom kommunane og helseføretaket, og skal bidra til at pasientar og brukarar mottar eit heilskapleg tilbod om helse- og omsorgstenester. 

Samhandlingsavtalen med delavtalar

Retningsline når personar med spesielle oppfølgingsbehov ver innlagt ved HMRReforhandling av samhandlingsavtalen

Strategi

Samhandlingsstrategi Møre og Romsdal 2019-2022

Årleg melding 2019

Årleg melding 2018

Årleg melding 2017

Årleg melding 2016

Samarbeidsutval mellom helseføretaket og kommunane i Møre og Romsdal

Fastleger og henvisere

Møteplass Møre og Romsdal består av flere ulike tiltak som skal sikre samhandling og oppgåvefordeling mellom behandlarar på sjukehus, behandlarar i kommunane og pasientane for å få til best mogleg utredning og behandling.

Møteplass Møre og Romsdal

Koordinerande eining (KE)

Vi har oversikt over rehabiliterings- og habiliteringstenestene i helseregionen, og vi skal bidra til å sikre eit heilskapleg tilbod til pasientar med behov for sosial, psykososial eller medisinsk habilitering og rehabilitering.

Koordinerande eining (KE)

Utviklingsprosjektet rehabilitering i Møre og Romsdal

Til sida for utviklingsprosjektet rehabilitering

Pakkeforløp

Helsedirektoratet har innført omgrepet "pakkeforløp" som er nasjonalt bestemte og beskrevne standardforløp for undersøkingar og behandlingar for bestemte diagnosar, med faste forløpstider. Målet er å bidra til rask utredning og behandlingsstart utan unødvendig ventetid.

Pakkeforløp skal bidra til gode, koordinerte og samanhengande tenester til bruker.
Dei skal sikre samhandling mellom bruker, ev. pårørande, fastlege, spesialisthelsetenesta, kommunale helse- og omsorgstenester og andre relevante aktørar.

Oversikt over pakkeforløp

Andre innsatsområde

 

 

Kontakt

 

Samhandlingsnytt

Sjå alle nyheitene
Søk i innhald om samhandling
Fann du det du leita etter?