Illustrasjon samhandling

Samhandling

Ei god oppgåve- og ansvarsfordeling og eit godt samarbeid mellom primær- og spesialisthelseteneste er avgjerande for at vi skal kunne tilby pasientane våre eit heilskapleg og godt behandlingstilbod.

Informasjon knytt til koronasituasjonen i Møre og Romsdal

Her finn du relevant informasjon knytt til koronasituasjonen og samarbeidet mellom Helse Møre og Romsdal og kommunane i fylket.

Prioritering av helsehjelp i Norge under Covid-19 pandemien

Notat: Prioritering av helsehjelp i Norge under covid-19 pandemien 25. mars 2020

Priotering av helsehjelp i Norge under covid-19 pandemien - oppdatering

Informasjonsskriv Prioritering sykehjem Covid-19Clinical –frailty-scale (norsk versjon)Palliasjon medikamenterKontaktinformasjon for råd og veiledningPraktisering av regelverk om individuell plan, koordinator og koordinering som følge av midlertidige endringer i helselovgivningen fra 27.03.2020 – veiledning til tjenesteneHjelpeskjema for vurdering av behandlingsnivå


Samarbeidsmøte mellom HMR og kommunane

Det er etablert vekentlige møter mellom kriseleiing i føretaket, kommunane og fylkeslegen. Formålet med møta er status og erfaringsutveksling, risikovurdering og identifisering av tiltak på tvers av nivå i fylket.

Struktur samarbeidsmøter mellom HMR og kommunene i forbindelse med Covid-19


11. januar 2021

Referat samarbeidsmøte mellom HMR og kommunene

Informasjon fra Statsforvalteren i Møre og Romsdal

Diagnostikk - epidemologisk situasjon

Brev fra FHI av 01.12.2020

14. desember

Referat samarbeidsmøte mellom HMR og kommunene

Diagnostikk - lokal epidemologisk situasjon

Covid-19 og Downs syndrom

30. november

Referat samarbeidsmøte mellom HMR og kommunene

Diagnostikk - lokal epidemiologisk situasjon

16. november

Referat samarbeidsmøte mellom HMR og kommunene

Møte mellom helseforetak og kommunene - Fylkeslegen

November - mikrobiologen

Korona. Helse HMN Prøvesvar kommuneoversikt

02. november

Referat samarbeidsmøte mellom HMR og kommunene

Testing - staus 02.11.2020

20. oktober

Referat samarbeidsmøte mellom HMR og kommunene

Situasjonen i oktober

Til fastleger angående ICD

Kompensasjon for merutgifter til smitteverntiltak

Informasjon fra Fylkesmannen 

21. september

Referat samarbeidsmøte mellom HMR og kommunene

Presentasjon Einar Nilsen

Brev 16.09

Registrering i sykdomspuls

07. september

Referat samarbeidsmøte mellom HMR og kommunene

Kommunelegene - Microbiologen

FFOs Covid19 undersøkelse - endelig rapport

Fylkeslegen

MSIS-meldinger

24.august

Referat samarbeidsmøte mellom HMR og kommunane

Agenda

Presentasjon: HelseIArbeid

Presentasjon: Diagnostikk - lokal epidemologisk situasjon

Presentasjon: Status v/Jørn Åge Langva


22.juni

Referat samarbeidsmøte mellom HMR og kommunane

Presentasjon samarbeidsmøte

08.juni

Referat samarbeidsmøte mellom HMR og kommunane

Presentasjon samarbeidsmøte

25.mai

Referat samarbeidsmøte mellom HMR og kommunane

Diagnostikk Lokal epidemiologisk situasjon           Covid-19 Rettsgrunnlag for smitterverntiltak

Brev fra Helsedir. av 27.03.20 Rettsgrunnlag for gjennomføring av smitteverntiltak overfor pasienter og brukere

Brev fra Hesledir. av 27.03.20 Covid-19 Veiledning Tiltak og rettsgrunnlag

11.mai

Referat samarbeidsmøte mellom HMR og kommunane

Presentasjons får møtet 11.05             Brev 7.mai: Utfyllende informasjon til kommunene vedrørende oppdrag om utvidelse av prøvetakingskapasiteten ved Covid-1

Sjekkliste vedlegg brev 7.mai 2020     

04.mai

Referat samarbeidsmøte mellom HMR og kommunane  

Presentasjon fra møtet 04.05

27.april

Referat samarbeidsmøte mellom HMR og kommunane

Åpne smittevernskurs i HMN            Utvidelse av prøvetakingskapasiteten          Vedlegg brev 240420

Samarbeidsmøte HMR og kommunene        Deling av personellressurser til kommunene og smittevernskurs


20.april

Referat samarbeidsmøte mellom HMR og kommunane

Presentasjon testing                     Hjelpeskjema vurdering av behandlingsnivå

6.april

Referat samarbeidsmøte mellom HMR og kommunane

30.mars

Referat samarbeidsmøte mellom HMR og kommunane

Presentasjoner fra møtet:           Agenda             COVID 19 klinisk forløp         Flytskjema smittevernutstyr 

23.mars

Referat samarbeidsmøte mellom HMR og kommunane

Presentasjon samarbeidsmøte mellom HMR og kommunane

16.mars

Referat frå samarbeidsmøte mellom HMR og kommunane
Presentasjon samarbeidsmøte mellom HMR og kommunane


Referater frå samarbeidsmøter mellom Ålseund sjukehus og omliggande kommunar

Referater frå samarbeidsmøter mellom Volda sjukehus og omliggande kommunar

Referater frå samarbeidsmøter mellom Molde sjukehus og omliggande kommunar

Referater frå samarbeidsmøter mellom Kristiansund sjukehus og omliggande kommunar

Informasjon til fastleger og andre henvisere

Infoskriv nr 6 2020Psykisk helsehjelp i spesialisthelstetenesta under beredskapsperioden

Viktig ved prøvetaking av pasienter som er misstenkte eller positive på Covid 19

Kardio prioriteringer i pandemiHenvisninger av gravide i første trimester til gynekologisk poliklinikk Kvantitativ s- hCG (humant choriogonadotropin) som nyttig verktøy i tidlig graviditetDIALOGMELDING mellom fastlege og sykehus spesialistInformasjon til legevakt og fastleger om rutiner ved akutte røntgenundersøkelser av pasienter med smitte/mistenkt smitte av COVID-19

 

Smittevernkurs  i Helse Midt Norge

Ved å følge lenken under finner du en rekke relevante e-læringer og videoer i forbindelse med Covid 19. Dokumentet er klikkbart og fører deg direkte til kurset.

Åpne smittevernkurs i Helse Midt-Norge 

Kursene er mulig å ta på 2 ulike måter
• Innlogging – kan få kursbevis (mine kurs, historikk) (Pålogg med Bank-ID for personer ansatt utenfor Helse Møre og Romsdal)
• uten innlogging - ingen innlogging, ikke kursbevis

Oversikten inneholder lenke til kurs/videoer innen følgende tema :
• Smittevern – håndhygiene (e-læring)
• Smittevern  - basale smittevernsrutiner (e-læring)
• Smittevern – Isolering (e-læring)
• Smittevern – teknisk desinfeksjon (e-læring)
• Smittevern – Ambulansepersonell (e-læring)
• Smittevern, avkledning og påkledning ved påvist smitte Covid-19 (video)
• Smittevern – avkledning og påkledning ved gjenbruk av smittefrakk (video)


Avtalar, rutinar, samhandlingsavvik og fakturaklage utskrivningsklare pasienter

Meld avvik til sjukehuset

Rapportar om uønska samhandlingshendingar, Møre og Romsdal


Samarbeidsavtalar og retningslinjer

Etter lov om kommunale helse- og omsorgstenester (2011) er kommuner og helseføretak pålagt å inngå samarbeidsavtale. Samhandlingsavtalen har til formål å konkretisere oppgåve- og ansvarsfordelinga mellom kommunane og helseføretaket, og skal bidra til at pasientar og brukarar mottar eit heilskapleg tilbod om helse- og omsorgstenester.Samhandlingsavtalen med delavtalar

Retningsline når personar med spesielle oppfølgingsbehov ver innlagt ved HMRReforhandling av samhandlingsavtalen


Strategi

Samhandlingsstrategi Møre og Romsdal 2019-2022

Årleg melding 2019

Årleg melding 2018

Årleg melding 2017

Årleg melding 2016

Samarbeidsutval mellom helseføretaket og kommunane i Møre og Romsdal

 

Fastleger og henvisere

Møteplass Møre og Romsdal består av flere ulike tiltak som skal sikre samhandling og oppgåvefordeling mellom behandlarar på sjukehus, behandlarar i kommunane og pasientane for å få til best mogleg utredning og behandling.

Møteplass Møre og Romsdal

 

Koordinerande eining (KE)

Vi har oversikt over rehabiliterings- og habiliteringstenestene i helseregionen, og vi skal bidra til å sikre eit heilskapleg tilbod til pasientar med behov for sosial, psykososial eller medisinsk habilitering og rehabilitering.

Koordinerande eining (KE)

 

Utviklingsprosjektet rehabilitering i Møre og Romsdal

 

Til sida for utviklingsprosjektet rehabilitering

 

Pakkeforløp

Helsedirektoratet har innført omgrepet "pakkeforløp" som er nasjonalt bestemte og beskrevne standardforløp for undersøkingar og behandlingar for bestemte diagnosar, med faste forløpstider. Målet er å bidra til rask utredning og behandlingsstart utan unødvendig ventetid.

Pakkeforløp skal bidra til gode, koordinerte og samanhengande tenester til bruker.
Dei skal sikre samhandling mellom bruker, ev. pårørande, fastlege, spesialisthelsetenesta, kommunale helse- og omsorgstenester og andre relevante aktørar.

Oversikt over pakkeforløp

 

Andre innsatsområde

 

 

Kontakt

 

Samhandlingsnytt

Sjå alle nyheitene
Søk i innhald om samhandling

Akuttutvalet Møre og Romsdalhttps://helse-mr.no/fag-og-forsking/samhandling/akuttutvalet-more-og-romsdalAkuttutvalet Møre og RomsdalA
Barn som pårørandehttps://helse-mr.no/behandlinger/barn-som-parorandeBarn som pårørandeB
Barneblikkhttps://helse-mr.no/fag-og-forsking/samhandling/barneblikkBarneblikkB
Dialogmøte mellom kommunane i Møre og Romsdal og Helse Møre og Romsdal HFhttps://helse-mr.no/om-oss/nyheiter/2019/dialogmote-mellom-kommunane-i-more-og-romsdal-og-helse-more-og-romsdal-hfDialogmøte mellom kommunane i Møre og Romsdal og Helse Møre og Romsdal HFD
Digital samhandlinghttps://helse-mr.no/fag-og-forsking/samhandling/digital-samhandlingDigital samhandlingD
Enkel oversikt over dine timeavtalar på helsenorge.nohttps://helse-mr.no/om-oss/nyheiter/2019/enkel-oversikt-over-dine-timeavtalar-pa-helsenorgenoEnkel oversikt over dine timeavtalar på helsenorge.noE
Fastlegane på Søre Sunnmøre møter kvarandre på Volda sjukehushttps://helse-mr.no/fag-og-forsking/samhandling/fastlegane-pa-sore-sunnmore-moter-kvarandre-pa-volda-sjukehusFastlegane på Søre Sunnmøre møter kvarandre på Volda sjukehusF
Fastleger og henviserehttps://helse-mr.no/fag-og-forsking/samhandling/moteplass-more-og-romsdalFastleger og henvisereF
Forhandlingsutvalethttps://helse-mr.no/fag-og-forsking/samhandling/forhandlingsutvaletForhandlingsutvaletF
Forløpskoordinator i kommunene i Møre og Romsdalhttps://helse-mr.no/fag-og-forsking/samhandling/forlopskoordinator-i-kommunene-i-more-og-romsdalForløpskoordinator i kommunene i Møre og RomsdalF
Helsepersonell må ha kunnskapar om KOLShttps://helse-mr.no/fag-og-forsking/samhandling/helsepersonell-ma-ha-kunnskapar-om-kolsHelsepersonell må ha kunnskapar om KOLSH
Høyring om revidert samhandlingsavtale / samarbeidsavtalehttps://helse-mr.no/avdelinger/stabsavdelinger/samhandlingsavdelinga/hoyring-om-revidert-samhandlingsavtale-samarbeidsavtaleHøyring om revidert samhandlingsavtale / samarbeidsavtaleH
Høyring om revidert samhandlingsavtale/samarbeidsavtalehttps://helse-mr.no/avdelinger/stabsavdelinger/samhandlingsavdelinga/hoyring-om-revidert-samhandlingsavtalesamarbeidsavtaleHøyring om revidert samhandlingsavtale/samarbeidsavtaleH
Informasjonstelefon for ReHabiliteringhttps://helse-mr.no/fag-og-forsking/samhandling/koordinerande-eining-ke/informasjonstelefon-for-rehabiliteringInformasjonstelefon for ReHabiliteringI
Innsatsområde rus og psykisk helsehttps://helse-mr.no/fag-og-forsking/samhandling/innsatsomrade-rus-og-psykisk-helseInnsatsområde rus og psykisk helseI
Innspelshøyring samarbeidsavtalen desember 2019 - februar 2020https://helse-mr.no/avdelinger/stabsavdelinger/samhandlingsavdelinga/hoyring-samarbeidsavtalenInnspelshøyring samarbeidsavtalen desember 2019 - februar 2020I
Klinisk samhandlingsutval barn og ungehttps://helse-mr.no/fag-og-forsking/samhandling/klinisk-samhandlingsutval-barn-og-ungeKlinisk samhandlingsutval barn og ungeK
Klinisk samhandlingsutval for svangerskap, fødsel og barselhttps://helse-mr.no/fag-og-forsking/samhandling/klinisk-samhandlingsutval-for-svangerskap-fodsel-og-barselKlinisk samhandlingsutval for svangerskap, fødsel og barselK
Kontaktoversikt i kommunanehttps://helse-mr.no/fag-og-forsking/samhandling/kontaktoversikt-i-kommunaneKontaktoversikt i kommunaneK
Koordinerande eining (KE)https://helse-mr.no/fag-og-forsking/samhandling/koordinerande-eining-keKoordinerande eining (KE)K
Koordinerande einingar i kommunanehttps://helse-mr.no/koordinerande-einingar-i-kommunaneKoordinerande einingar i kommunaneK
Lokalt samhandlingsutval Kristiansund sjukehusområdehttps://helse-mr.no/fag-og-forsking/samhandling/lokalt-samhandlingsutval-kristiansund-sjukehusomradeLokalt samhandlingsutval Kristiansund sjukehusområdeL
Lokalt samhandlingsutval Molde sjukehusområdehttps://helse-mr.no/fag-og-forsking/samhandling/lokalt-samhandlingsutval-molde-sjukehusomradeLokalt samhandlingsutval Molde sjukehusområdeL
Lokalt samhandlingsutval Volda sjukehusområdehttps://helse-mr.no/fag-og-forsking/samhandling/lokalt-samhandlingsutval-volda-sjukehusomradeLokalt samhandlingsutval Volda sjukehusområdeL
Lokalt samhandlingsutval Ålesund sjukehusområdehttps://helse-mr.no/fag-og-forsking/samhandling/lokalt-samhandlingsutval-alesund-sjukehusomradeLokalt samhandlingsutval Ålesund sjukehusområdeL
Lærings- og meistringssenterethttps://helse-mr.no/avdelinger/stabsavdelinger/samhandlingsavdelinga/lering-og-meistringssenteretLærings- og meistringssenteretLLærings- og meistringssenteretLærings- og meistringssenteretLærings- og meistringssenteretLærings- og meistringssenteret
Melde avvikhttps://helse-mr.no/fag-og-forsking/samhandling/melde-avvikMelde avvikM
Nasjonal pårørendedaghttps://helse-mr.no/avdelinger/stabsavdelinger/samhandlingsavdelinga/koordinerande-eining-ke/nasjonal-parorendedagNasjonal pårørendedagN
Opplæringsfilm skal gi den gode pasientsamtalenhttps://helse-mr.no/avdelinger/stabsavdelinger/samhandlingsavdelinga/oppleringsfilm-skal-gi-den-gode-pasientsamtalenOpplæringsfilm skal gi den gode pasientsamtalenO
Oversikt pakkeforløphttps://helse-mr.no/fag-og-forsking/samhandling/oversikt-pakkeforlopOversikt pakkeforløpO
Palliativ planhttps://helse-mr.no/fag-og-forsking/samhandling/palliativ-planPalliativ planP
Palliativ plan og den eldre multisjuke pasienthttps://helse-mr.no/fag-og-forsking/samhandling/palliativ-plan-og-den-eldre-multisjuke-pasientPalliativ plan og den eldre multisjuke pasientP
Pasient- og pårørandeopplæringhttps://helse-mr.no/behandlinger/pasient-og-parorandeoppleringPasient- og pårørandeopplæringP
Pasientforløp for den eldre multisjuke pasient i Møre og Romsdalhttps://helse-mr.no/fag-og-forsking/samhandling/pasientforlop-for-den-eldre-multisjuke-pasient-i-more-og-romsdalPasientforløp for den eldre multisjuke pasient i Møre og RomsdalP
Praksiskonsulentarhttps://helse-mr.no/fag-og-forsking/samhandling/praksiskonsulentarPraksiskonsulentarP
Referater frå samarbeidsmøter mellom Volda sjukehus og omliggande kommunarhttps://helse-mr.no/fag-og-forsking/samhandling/referater-fra-samarbeidsmoter-mellom-volda-sjukehus-og-omliggande-kommunarReferater frå samarbeidsmøter mellom Volda sjukehus og omliggande kommunarR
Referater frå samarbeidsmøter mellom Ålseund sjukehus og omliggande kommunarhttps://helse-mr.no/fag-og-forsking/samhandling/referater-fra-samarbeidsmoter-mellom-alseund-sjukehus-og-omliggande-kommunarReferater frå samarbeidsmøter mellom Ålseund sjukehus og omliggande kommunarR
Reforhandling av samhandlingsavtalenhttps://helse-mr.no/fag-og-forsking/samhandling/reforhandling-av-samhandlingsavtalenReforhandling av samhandlingsavtalenR
Regional samhandlingskonferanse i Stjørdalhttps://helse-mr.no/om-oss/nyheiter/nyheiter-2020/regional-samhandlingskonferanse-i-stjordalRegional samhandlingskonferanse i StjørdalR
Samarbeidsutval mellom helseføretaket og kommunane i Møre og Romsdalhttps://helse-mr.no/fag-og-forsking/samhandling/samarbeidsutval-mellom-helseforetaket-og-kommunane-i-more-og-romsdalSamarbeidsutval mellom helseføretaket og kommunane i Møre og RomsdalS
Samhandlingsavdelingahttps://helse-mr.no/avdelinger/stabsavdelinger/samhandlingsavdelingaSamhandlingsavdelingaSSamhandlingsavdelingaSamhandlingsavdelingaSamhandlingsavdelingaSamhandlingsavdelinga
Styrkar dialogen mellom fastlege og sjukehus med ny løysinghttps://helse-mr.no/om-oss/nyheiter/2019/styrkar-dialogen-mellom-fastlege-og-sjukehus-med-ny-loysingStyrkar dialogen mellom fastlege og sjukehus med ny løysingS
Ungdomsrådethttps://helse-mr.no/om-oss/ungdomsradetUngdomsrådetU
Utdanning og kompetanseutviklinghttps://helse-mr.no/fag-og-forsking/utdanning-og-kompetanseutviklingUtdanning og kompetanseutviklingU

Fann du det du leita etter?