Helsenorge
Illustrasjon samhandling

Samhandling

Ei god oppgåve- og ansvarsfordeling og eit godt samarbeid mellom primær- og spesialisthelseteneste er avgjerande for at vi skal kunne tilby pasientane våre eit heilskapleg og godt behandlingstilbod.

Helsefellesskap Møre og Romsdal

Helsefellesskap Møre og Romsdal skal bidra til å sikre heilskap og berekraft i helsetenestene. ​​​I helsefelleskapa er det dei mest sårbare pasientane som skal prioriterast, dei skal ha god oppfølging, føle seg trygge og ha forutsigbare helsetenester. 

Helsefellesskap Møre og Romsdal

Covid-19 samarbeid

Her finn du relevant informasjon knytt til koronasituasjonen og samarbeidet mellom Helse Møre og Romsdal og kommunane i fylket.

Covid-19 Samarbeid med kommunane

Fastlegar og andre tilvisarar (Møteplass Møre og Romsdal)

Møteplass Møre og Romsdal består av fleire ulike tiltak som skal sikre samhandling og oppgåvefordeling mellom behandlarar på sjukehus, behandlarar i kommunane og pasientane for å få til best mogleg utgreiing og behandling.

Møteplass Møre og Romsdal

Ventetider og offentleg finansierte behandlingsstadar

Du kan velge mellom alle offentlege behandlingsstadar. For å få dekka utgifter til undersøking eller behandling ved ein privat behandlingsstad, må behandlingsstaden ha avtale med eit regionalt helseføretak eller ei godkjenning fra HELFO for den aktuelle behandlinga.

Ventetider og behandlingsstadar

Forskingssamarbeid

Samarbeid mellom spesialist- og kommunehelsetenesta før, under og etter pandemien. Kva lærdom kan spesialist- og kommunehelsetenesta ta med seg frå samhandling om covid-19 krisa?

Forskingssamarbeid om Covid-19

Koordinerande eining

Koordinerande eining har oversikt over rehabiliterings- og habiliteringstenestene i helseføretaket, og skal bidra til å sikre eit heilskapleg tilbod til pasientar med behov for sosial, psykososial eller medisinsk habilitering og rehabilitering.

Koordinerande eining (KE)

Regional koordinerande enhet (REK)​ og regional vurderingsenhet (RVE)​​

Opplæring av pasientar og pårørande

Helse Møre og Romsdal tilbyr kurs og gruppetilbod ved alle sjukehus, DPS og rehabiliteringssenter i fylket. Vi har også fleire digitale kurs. Lærings og meistringssenteret (LMS) har ​eit sæ​rleg ansvar for samarbeid med brukarar, helsepersonell, brukarorganisasjonar og kommunar​.

Kurs og gruppetilbod for pasientar og pårørande

Pakkeforløp

Helsedirektoratet har innført omgrepet pakkeforløp, som er nasjonalt bestemte og beskrivne standardforløp for undersøkingar og behandlingar for bestemte diagnosar, med faste forløpstider. Målet er å bidra til rask utgreiing og behandlingsstart utan unødvendig ventetid.

Pakkeforløp skal bidra til gode, koordinerte og samanhengande tenester til brukar. Dei skal sikre samhandling mellom brukar​, pårørande, fastlege, spesialisthelsetenesta, kommunale helse- og omsorgstenester og andre relevante aktørar.

Oversikt over pakkeforløp

Samarbeidsavtalen

Samarbeidsavtalen, tidlegare kalla samhandlingsavtalen, har til formål å konkretisere oppgåve- og ansvarsfordelinga mellom kommunane og helseføretaket, og skal bidra til at pasientar og brukarar får eit heilskapleg tilbod om helse- og omsorgstenester. Den dannar grunnlaget i Helsefellesskap Møre og Romsdal.

Samarbeidsavtale og retningslinjer

Samarbeid med NAV

Helse Møre og Romsdal, NAV Møre og Romsdal og NAV Hjelpemiddelsentralen i Møre og Romsdal har etablert samarbeid for å fremme helse og deltaking i utdanning og arbeidsliv. Formålet er å bidra til sjølvstendigheit, meistring og deltaking i samfunnet uavhengig av funksjonsevne.

Samarbeid med NAV

Samhandlingsavvik og fakturaklager utskrivingsklare pasientar

Alle tilsette som avdekker uønska hendingar har rett og plikt til å reagere ved å sette i verk strakstiltak for å redusere konsekvens av den uønska hendinga og melde frå om hendinga innan eiga eining.

Leiarar er gitt ansvar for forsvarleg saksbehandling av meldinga med handtering på ​lågast mogleg nivå.

Melde avvik - prosedyre og avvikskjema for fakturaklage og samhandlingsavvik  

Andre innsatsområde

Utviklingsprosjektet rehabilitering i Møre og Romsdal

 

Kontakt

Samhandlingssjef

Praksiskonsulentar

Kontaktoversikt i kommunane

Søk etter avdeling i Helse Møre og Romsdal

Samhandlingsnytt

Sjå alle nyheitene
Søk i innhald om samhandling

Barn som pårørandehttps://helse-mr.no/behandlinger/barn-som-parorandeBarn som pårørandeB
Barneblikkhttps://helse-mr.no/fag-og-forsking/samhandling/barneblikkBarneblikkB
Digital samhandlinghttps://helse-mr.no/fag-og-forsking/samhandling/digital-samhandlingDigital samhandlingD
Enkel oversikt over dine timeavtalar på helsenorge.nohttps://helse-mr.no/om-oss/nyheiter/2019/enkel-oversikt-over-dine-timeavtalar-pa-helsenorgenoEnkel oversikt over dine timeavtalar på helsenorge.noE
Faglig samarbeidsutval for akuttmedisinsk kjedehttps://helse-mr.no/fag-og-forsking/samhandling/helsefellesskap-more-og-romsdal/faglig-samarbeidsutval-for-akuttmedisinsk-kjedeFaglig samarbeidsutval for akuttmedisinsk kjedeF
Faglig samarbeidsutval for barn og unge (habilitering, somatikk og psykisk helsevern)https://helse-mr.no/fag-og-forsking/samhandling/helsefellesskap-more-og-romsdal/faglig-samarbeidsutval-for-barn-og-unge-habilitering-somatikk-og-psykisk-helsevernFaglig samarbeidsutval for barn og unge (habilitering, somatikk og psykisk helsevern)F
Faglig samarbeidsutval for behandlarsamarbeidhttps://helse-mr.no/fag-og-forsking/samhandling/helsefellesskap-more-og-romsdal/faglig-samarbeidsutval-for-behandlarsamarbeidFaglig samarbeidsutval for behandlarsamarbeidF
Faglig samarbeidsutval for beredskapsplanerhttps://helse-mr.no/fag-og-forsking/samhandling/helsefellesskap-more-og-romsdal/faglig-samarbeidsutval-for-beredskapsplanerFaglig samarbeidsutval for beredskapsplanerF
Faglig samarbeidsutval for IKT-løsninger og elektronisk samarbeidhttps://helse-mr.no/fag-og-forsking/samhandling/helsefellesskap-more-og-romsdal/faglig-samarbeidsutval-for-ikt-losninger-og-elektronisk-samarbeidFaglig samarbeidsutval for IKT-løsninger og elektronisk samarbeidF
Faglig samarbeidsutval for kunnskapsoverføring, forsking og utdanning, samt praksiskonsulentordningahttps://helse-mr.no/fag-og-forsking/samhandling/helsefellesskap-more-og-romsdal/faglig-samarbeidsutval-for-kunnskapsoverforing-forsking-og-utdanning-samt-praksiskonsulentordningaFaglig samarbeidsutval for kunnskapsoverføring, forsking og utdanning, samt praksiskonsulentordningaF
Faglig samarbeidsutval for multisjuke, stormottakar og palliasjonhttps://helse-mr.no/fag-og-forsking/samhandling/helsefellesskap-more-og-romsdal/faglig-samarbeidsutval-for-multisjuke-stormottakar-og-palliasjonFaglig samarbeidsutval for multisjuke, stormottakar og palliasjonF
Faglig samarbeidsutval for psykisk helse og rushttps://helse-mr.no/fag-og-forsking/samhandling/helsefellesskap-more-og-romsdal/faglig-samarbeidsutval-for-psykisk-helse-og-rusFaglig samarbeidsutval for psykisk helse og rusF
Faglig samarbeidsutval for rehabiliteringhttps://helse-mr.no/fag-og-forsking/samhandling/helsefellesskap-more-og-romsdal/faglig-samarbeidsutval-for-rehabiliteringFaglig samarbeidsutval for rehabiliteringF
Faglig samarbeidsutval for samarbeid om helsefremming og førebyggande helsearbeidhttps://helse-mr.no/fag-og-forsking/samhandling/helsefellesskap-more-og-romsdal/faglig-samarbeidsutval-for-samarbeid-om-helsefremming-og-forebyggande-helsearbeidFaglig samarbeidsutval for samarbeid om helsefremming og førebyggande helsearbeidF
Faglig samarbeidsutval for svangerskaps-, fødsels- og barselomsorghttps://helse-mr.no/fag-og-forsking/samhandling/helsefellesskap-more-og-romsdal/faglig-samarbeidsutval-for-svangerskaps-fodsels-og-barselomsorgFaglig samarbeidsutval for svangerskaps-, fødsels- og barselomsorgF
Faglig samarbeidsutval for vaksenhabiliteringhttps://helse-mr.no/fag-og-forsking/samhandling/helsefellesskap-more-og-romsdal/faglig-samarbeidsutval-for-vaksenhabiliteringFaglig samarbeidsutval for vaksenhabiliteringF
Fastlegane på Søre Sunnmøre møter kvarandre på Volda sjukehushttps://helse-mr.no/fag-og-forsking/samhandling/fastlegane-pa-sore-sunnmore-moter-kvarandre-pa-volda-sjukehusFastlegane på Søre Sunnmøre møter kvarandre på Volda sjukehusF
Fastleger og andre tilvisararhttps://helse-mr.no/fag-og-forsking/samhandling/moteplass-more-og-romsdalFastleger og andre tilvisararF
Forhandlingsutvalethttps://helse-mr.no/fag-og-forsking/samhandling/forhandlingsutvaletForhandlingsutvaletF
Forløpskoordinator i kommunene i Møre og Romsdalhttps://helse-mr.no/fag-og-forsking/samhandling/forlopskoordinator-i-kommunene-i-more-og-romsdalForløpskoordinator i kommunene i Møre og RomsdalF
Helsefellesskap Møre og Romsdalhttps://helse-mr.no/fag-og-forsking/samhandling/helsefellesskap-more-og-romsdalHelsefellesskap Møre og RomsdalH
Høyring om revidert samhandlingsavtale / samarbeidsavtalehttps://helse-mr.no/avdelinger/stabsavdelinger/samhandlingsavdelinga/hoyring-om-revidert-samhandlingsavtale-samarbeidsavtaleHøyring om revidert samhandlingsavtale / samarbeidsavtaleH
Høyring om revidert samhandlingsavtale/samarbeidsavtalehttps://helse-mr.no/avdelinger/stabsavdelinger/samhandlingsavdelinga/hoyring-om-revidert-samhandlingsavtalesamarbeidsavtaleHøyring om revidert samhandlingsavtale/samarbeidsavtaleH
Informasjon om honorering av brukarrepresentantar og fastlegarhttps://helse-mr.no/fag-og-forsking/samhandling/helsefellesskap-more-og-romsdal/informasjon-om-honorering-av-brukarrepresentantar-og-fastlegarInformasjon om honorering av brukarrepresentantar og fastlegarI
Informasjonstelefon for ReHabiliteringhttps://helse-mr.no/fag-og-forsking/samhandling/koordinerande-eining-ke/informasjonstelefon-for-rehabiliteringInformasjonstelefon for ReHabiliteringI
Innsatsområde rus og psykisk helsehttps://helse-mr.no/fag-og-forsking/samhandling/innsatsomrade-rus-og-psykisk-helseInnsatsområde rus og psykisk helseI
Innspelshøyring samarbeidsavtalen desember 2019 - februar 2020https://helse-mr.no/avdelinger/stabsavdelinger/samhandlingsavdelinga/hoyring-samarbeidsavtalenInnspelshøyring samarbeidsavtalen desember 2019 - februar 2020I
Kontaktoversikt i kommunanehttps://helse-mr.no/fag-og-forsking/samhandling/kontaktoversikt-i-kommunaneKontaktoversikt i kommunaneK
Koordinerande eining (KE)https://helse-mr.no/fag-og-forsking/samhandling/koordinerande-eining-keKoordinerande eining (KE)K
Koordinerande einingar i kommunanehttps://helse-mr.no/koordinerande-einingar-i-kommunaneKoordinerande einingar i kommunaneK
Kva er viktig for deg - i møte med helsetenester?https://helse-mr.no/fag-og-forsking/samhandling/kva-er-viktig-for-deg-i-mote-med-helsetenesterKva er viktig for deg - i møte med helsetenester?K
Lokalt samarbeidsutval Kristiansundhttps://helse-mr.no/fag-og-forsking/samhandling/helsefellesskap-more-og-romsdal/lokalt-samarbeidsutval-kristiansundLokalt samarbeidsutval KristiansundL
Lokalt samarbeidsutval Moldehttps://helse-mr.no/fag-og-forsking/samhandling/helsefellesskap-more-og-romsdal/lokalt-samarbeidsutval-moldeLokalt samarbeidsutval MoldeL
Lokalt samarbeidsutval Voldahttps://helse-mr.no/fag-og-forsking/samhandling/helsefellesskap-more-og-romsdal/lokalt-samarbeidsutval-voldaLokalt samarbeidsutval VoldaL
Lokalt samarbeidsutval Ålesundhttps://helse-mr.no/fag-og-forsking/samhandling/helsefellesskap-more-og-romsdal/lokalt-samarbeidsutval-alesundLokalt samarbeidsutval ÅlesundL
Lærings- og meistringssenterethttps://helse-mr.no/avdelinger/stabsavdelinger/samhandlingsavdelinga/lering-og-meistringssenteretLærings- og meistringssenteretL
Meir om barn og unges helsetenestehttps://helse-mr.no/avdelinger/klinikk-for-psykisk-helse-og-rus/avdeling-for-psykisk-helsevern-barn-og-ungdom/barn-og-unges-helseteneste/meir-om-barn-og-unges-helsetenesteMeir om barn og unges helsetenesteM
Melde avvikhttps://helse-mr.no/fag-og-forsking/samhandling/melde-avvikMelde avvikM
Opplæringsfilm skal gi den gode pasientsamtalenhttps://helse-mr.no/avdelinger/stabsavdelinger/samhandlingsavdelinga/oppleringsfilm-skal-gi-den-gode-pasientsamtalenOpplæringsfilm skal gi den gode pasientsamtalenO
Oversikt pakkeforløphttps://helse-mr.no/fag-og-forsking/samhandling/oversikt-pakkeforlopOversikt pakkeforløpO
Palliativ planhttps://helse-mr.no/fag-og-forsking/samhandling/palliativ-planPalliativ planP
Palliativ plan og den eldre multisjuke pasienthttps://helse-mr.no/fag-og-forsking/samhandling/palliativ-plan-og-den-eldre-multisjuke-pasientPalliativ plan og den eldre multisjuke pasientP
Partnerskapsmøtehttps://helse-mr.no/fag-og-forsking/samhandling/helsefellesskap-more-og-romsdal/partnerskapsmotePartnerskapsmøteP
Pasient- og pårørandeopplæringhttps://helse-mr.no/behandlinger/pasient-og-parorandeoppleringPasient- og pårørandeopplæringP
Pasientforløp for den eldre multisjuke pasient i Møre og Romsdalhttps://helse-mr.no/fag-og-forsking/samhandling/pasientforlop-for-den-eldre-multisjuke-pasient-i-more-og-romsdalPasientforløp for den eldre multisjuke pasient i Møre og RomsdalP
Praksiskonsulentarhttps://helse-mr.no/fag-og-forsking/samhandling/praksiskonsulentarPraksiskonsulentarP
Referat fellesmøte LSU og ulike faglige samarbeidsutvalhttps://helse-mr.no/fag-og-forsking/samhandling/helsefellesskap-more-og-romsdal/referat-fellesmote-lsu-og-ulike-faglige-samarbeidsutvalReferat fellesmøte LSU og ulike faglige samarbeidsutvalR
Referat frå samarbeidsmøter mellom Ålesund sjukehus og omliggande kommunarhttps://helse-mr.no/fag-og-forsking/samhandling/referater-fra-samarbeidsmoter-mellom-alseund-sjukehus-og-omliggande-kommunarReferat frå samarbeidsmøter mellom Ålesund sjukehus og omliggande kommunarR
Reforhandling av samhandlingsavtalenhttps://helse-mr.no/fag-og-forsking/samhandling/reforhandling-av-samhandlingsavtalenReforhandling av samhandlingsavtalenR
Samarbeid med NAVhttps://helse-mr.no/fag-og-forsking/samhandling/samarbeid-med-navSamarbeid med NAVS
Samarbeidsmøte mellom HMR og kommunanehttps://helse-mr.no/fag-og-forsking/samhandling/samarbeidsmote-mellom-hmr-og-kommunaneSamarbeidsmøte mellom HMR og kommunaneS
Samarbeidsmøte mellom Volda sjukehus og omliggande kommunarhttps://helse-mr.no/fag-og-forsking/samhandling/referater-fra-samarbeidsmoter-mellom-volda-sjukehus-og-omliggande-kommunarSamarbeidsmøte mellom Volda sjukehus og omliggande kommunarS
Samhandlingsavdelingahttps://helse-mr.no/avdelinger/stabsavdelinger/samhandlingsavdelingaSamhandlingsavdelingaS
Samhandlingsstrategihttps://helse-mr.no/fag-og-forsking/samhandling/helsefellesskap-more-og-romsdal/samhandlingsstrategiSamhandlingsstrategiS
Strategisk samarbeidsutvalhttps://helse-mr.no/fag-og-forsking/samhandling/helsefellesskap-more-og-romsdal/strategisk-samarbeidsutvalStrategisk samarbeidsutvalS
Styrkar dialogen mellom fastlege og sjukehus med ny løysinghttps://helse-mr.no/om-oss/nyheiter/2019/styrkar-dialogen-mellom-fastlege-og-sjukehus-med-ny-loysingStyrkar dialogen mellom fastlege og sjukehus med ny løysingS
Ungdomsrådethttps://helse-mr.no/om-oss/ungdomsradetUngdomsrådetU
Utdanning og kompetanseutviklinghttps://helse-mr.no/fag-og-forsking/utdanning-og-kompetanseutviklingUtdanning og kompetanseutviklingU

Fann du det du leita etter?