Illustrasjon samhandling

Samhandling

Ei god oppgåve- og ansvarsfordeling og eit godt samarbeid mellom primær- og spesialisthelseteneste er avgjerande for at vi skal kunne tilby pasientane våre eit heilskapleg og godt behandlingstilbod.

Vi skal fremme helse og livskvalitet blant innbyggjarane i helseregionen. Saman med kommunane jobbar vi for eit heilskapleg og godt behandlingstilbod for pasientane våre. Våre spesialistar gir råd og rettleiing til legar, og vi tar imot pasientar med spesielle tilstandar frå heile landet. I tillegg til pasientbehandling driv vi også undervisnings- og forskingsverksemd.

Samhandlingsavtalar

Etter lov om kommunale helse- og omsorgstenester (2011) er kommuner og helseføretak pålagt å inngå samarbeidsavtale. Samhandlingsavtalen har til formål å konkretisere oppgåve- og ansvarsfordelinga mellom kommunane og helseføretaket, og skal bidra til at pasientar og brukarar mottar eit heilskapleg tilbod om helse- og omsorgstenester.

Samhandlingsavtalen 2015 med delavtalar (pdf)

Vedtekne samarbeidsavtalar frå kommunane i Møre og Romsdal  (Helse Midt-Noreg ekstranett)

Samhandlingsstrategi Møre og Romsdal 2016-2018

Det er utarbeida samhandlingsstrategi mellom helseføretaket og kommunane i Møre og Romsdal for perioden 2016-2018. Formålet er å iverksetje forpliktinga i samhandlingsavtalane, støtte opp under pasientverdiprosessen og bidra til å realisere nasjonale mål. For kvart innsatsområde vert det utarbeida ein handlingsplan. Vedteken samhandlingsstrategi og handlingsplanar kan lesast via lenkene under.

Samhandlingsstrategi 2016 - 2018(pdf)

Innsatsområde rus- og psykisk helse

Samhandlingsstrategi med handlingsplan for pasientar med rus- og eller psykiske helseplagar vart vedtatt i Overordna samhandlingsutval i møte 13. september 2016.  Rus og psykisk helse er eit samansett og komplekst område og det er vanskeleg å finne dei enkle «standardløysingane». Tal pasientar med samansette helseutfordringar er aukende, der både rus, psykisk liding, somatikk, habilitering er ein del av biletet og som samla fører til betydeleg nedsett funksjonsevne. Det er heilt sentralt at ein får til eit godt samspel mellom de aktørar som er involvert i behandling og oppfølging av pasientane som har utfordringer på dette området.
                                       
For å utvikle dette samspelet, så er det utarbeida  ein  strategi med handlingsplan som  skal bidra til å understøtte målsettingen om «Helhetlige behandlingsforløp med klar ansvarsfordeling i og mellom helseforetak og kommune»  og være med i eit felles løft for å nå visjonen «Samhandling for å utvikle pasientens helsevesen i Møre og Romsdal»). Strategien er utarbeida  av ei partssamansett gruppe av fagpersonar og brukarrepresentant.
Arbeidsgruppa har vore i dialog med involverte partar under arbeidsprosessen. Planen har vore til høyring og høyringsinnspela er innarbeida i handlingsplanen. Høyringsinnspel kan lesast her.

Samhandlingsstrategi med handlingsplan for pasientar med rus- og psykiske helseplagar 2016-2018

Gravide og småbarnsforeldre med rus og psykiske vanskar; Barneblikk

Innsatsområde palliativ plan

Innføring av palliativ plan i Møre og Romsdal
Mal - palliativ plan
Brosjyre - palliativ plan

Rollup - palliativ plan

Innsatsområde digital samhandling

Digital samhandling i Møre og Romsdal

Innsatsområde pasientforløp for den eldre multisjuke pasient i Møre og Romsdal

Rapporten "Framtidsretta pasientforløp for den eldre multisjuke pasient" er oppdatert etter tilbakemeldingar frå høyringa. På bagrunn av tilbakemeldingar både i høyring og under samhandlingskonferansen 1. november 2016, har arbeidsgruppa beslutta å utsette oppstart av implementering av forløpet. Ein har avtalt å gjennomføre test av sjekklistene før arbeidet med implementeringa startar. Førebuingar til gjennomføring av ein testperiode er starta og testperioden er sett til 9.januar - 28.februar. Det er kommunane Kristiansund, Molde, Haram og Herøy som skal teste sjekklistene saman med dei medisinske avdelingane i helseføretaket. Det vidare arbeidet med implementering av forløpet vil starte i mars i form av workshops. Meir informasjon om tid og stad for workshop for di kommune/kommunegruppe, vil kome innan utgangen av januar.

Framtidsretta pasientforløp for den eldre multisjuke pasient i Møre og Romsdal

Sjekkliste 1 - Multisjuk pasient innlagt - føretakSjekkliste 2 - Multisjuk pasient heimetenester i kommunenSjekkliste 3 - Multisjuk korttidsopphald i kommunen

Evaluering av sjekklister

Innsatsområde samarbeid om krise- og katastrofeberedskap og utvikling av den akuttmedisinske kjede

Samarbeid om krise- og katastrofeberedskap og utvikling av den akuttmedisinske kjede i Møre og Romsdal - Handlingsplan 2017-2019

Innsatsområdet Koordinerande einingar, individuell plan og koordinator i Møre og Romsdal

Koordinerande einingar, individuell plan og koordinator i Møre og Romsdal - Handlingsplan 2017-2019

Samarbeidsutval mellom helseføretaket og  kommunane i Møre og Romsdal

For å understøtte gjennomføring av samhandlingsavtalane er det etablert fleire samhandlingsfora.

Overordna samhandlingsutval (Helse Midt-Noreg ekstranett)

Lokalt samhandlingsutval Ålesund sjukehus

Lokalt samhandlingsutval Volda sjukehus

Lokalt samhandlingsutval Molde sjukehus

Lokalt samhandlingsutval Kristiansund sjukehus

Klinisk samhandlingsutval for svangerskap, fødsel og barsel

Klinisk samhandlingsutval for barn og unge

Akuttutval Møre og Romsdal

Digital samhandling

Elektronisk samhandling bidreg til samanhengande og koordinerte tenester med rask, god og trygg overføring av informasjon mellom sjukehus, fastlege og kommunehelsetenesta. Blodprøvesvar, røntgensvar, tilvisingar, epikriser og pleie- og omsorgsmeldingar blir sendt elektronisk i dag. Denne informasjonen blir sendt trygt gjennom Norsk helsenett.

Fagdagar Digital samhandling Møre og Romsdal - bruk av e-meldingar mellom kommunar og sjukehus

Digital samhandling Møre og Romsdal - handlingsplan 2016-2018

Korleis bruke Pleie- og omsorgsmeldingane - regional rettleiing

Pleie- og omsorgsmeldingar - flytskjema i tidslinje

Elektronisk meldingsutveksling frå poliklinikk til kommune - nynorsk

Eletronisk meldingsutveksling frå poliklinikk til kommune - bokmål Digital samhandling (nhn.no)

Oppsummering etter fagdagar i bruk av pleie- og omsorgsmeldingar - 2016

Praksiskonsulentar

Praksiskonsulentordningen (PKO) har som mål å styrke samarbeidet mellom første- og andrelinjetenesta i helsetenesta.

Praksiskonsulentane medverkar til auka samhandling mellom allmennleger og sjukehusleger. Hovudoppgåva er å betre samarbeidet mellom legar i kommunehelsetenesta og legar i sjukehus innafor tema knytt til  diagnostikk, behandling og oppfølging av pasientar. Praksiskonsulentane  arbeider mellom anna med forbetring av tilvisingar og epikriser og for å styrke heilheita i pasientforløpa. Praksiskonsulentane har både spesialisthelsetenesta og kommunehelsetenesta som sin arbeidsarena.  Konsulentane får innspel både frå leiing og legar i sjukehus og kommunar om samarbeidsutfordringer som kan oppstå  mellom fastleger og legar i sjukehus. Ei særleg viktig oppgåve er å arrangere faglege møteplassar for legane i kommunehelsetenesta og spesialisthelsetenesta slik at ein har muligheit å møtes for å presentere og diskutere ulike faglege spørsmål, eksempelvis  knytt til utvikling i pasientbehandling og digital kommunikasjon.

Praksiskonsulentordninga (PKO) utgjer 80% stilling i Møre og Romsdal og omfattar tre legar i brøkstillingar. Frå 2016 er kommunane i Møre og Romsdal med å delfinansierar ordninga.

Kontakt praksiskonsulentane

 

PRAKSISKONSULENTANE: F.v.Thilde Camilla Svela, Marianne Rønneberg og Stian Endresen.

Nordre Sunnmøre: Praksiskonsulent Sindre Klokk sindre.klokk@helse-mr.no Tlf 91877233
Søre Sunnmøre: Praksiskonsulent Stian Endresen stian.endresen@helse-mr.no Tlf 41634604
Nordmøre og Romsdal: Praksiskonsulent Thilde Camilla Svela, thilde.camilla.svela2@helse-mr.no Tlf 41235980

Helsetenester for  barn og unge: Praksiskonsulent Marianne Rønneberg: marianne.ronneberg@helse-mr.no

Koordinerande eining for habilitering og rehabilitering

Koordinerande eining (KE) skal leggje til rette for tverrfagleg og tverrsektoriell samhandling for alle pasientar med behov for langvarige og koordinerte helse- og omsorgstenester.

Koordinerande eining for habilitering og rehabiliteringDet er utarbeida handlingsplan for Koordinerande einingar, individuell plan og koordinator i Møre og Romsdal for 2017-2019. Handlingplanen er utarbeida av ei partssamansett ressursgruppe på tvers av helseføretak og kommunanen i fylket.
Handlingsplanen kan lesast her. 

Utskrivingsklare pasienter

Utskrivningsklare pasienter HMR - juli 2017.pdf

Tal og statistikk

Kostra (ssb.no)

Kommunehelsa statistikkbank (fhi.no)

Kommunane sin bruk av somatiske sjukehus (helsedirektoratet.no)

Samhandlingsstatistikk (helsedirektoratet.no)

Avvikshandtering og forbetringsarbeid

Prosedyre og skjema for å melde avvik

Rapport uønskte samhandlingshendingar Møre og Romsdal 2016

Rapport om uønskte samhandlingshendingar fjerde kvartal 2015

Uønskte samhandlingshendingar andre kvartal 2016

Uønskte samhandlingshendingar tredje kvartal 2016

Kontaktinformasjon kommunar og helseføretak

Kontaktoversikt i kommunane

Søk etter avdeling i Helse Møre og Romsdal

Samhandlingsnytt

 • 30.06.2017
  Legar med barneblikk

  I samarbeid med Ålesund kommune har Barneblikk fått innovasjonsmidlar frå fylkesmannen til prosjektet «Legar med barneblikk».

 • 29.06.2017
  Barneblikk med i utviklingsplanen 2019 – 2022

  Barneblikk-satsinga vart presentert på dialogseminaret 20.juni for utviklingsplanen for Helse Møre og Romsdal HF. Barneblikk vert no integrert i planen som eit samhandlingstiltak mellom kommunane og helseføretaket under delen som omhandlar barn og unge.

 • 21.06.2017
  Kva gjer vi for mykje av og kva skal vi prioritere?

  Og kva helsevesen får vi dersom vi ikkje gjer nokre endringar, spurde fastlege og praksiskonsulent Stian Endresen dei 140 deltakarar frå kommunar, brukarar og helseføretak i onsdagens dialogmøte. Han var ein av tolv  foredragshalderar som g...

 • 19.05.2017
  Meld deg på dialogmøtet

  Helse Møre og Romsdal inviterer til ekstraordinært dialogmøte tysdag 20. juni. Dette er det andre av tre dialogmøte knytt til arbeidet med Utviklingsplan HMR HF 2019 - 2022.  

Kontakt oss

Samhandlingssjef Brit Valderhaug Tyrholm

Britt.Valderhaug.Tyrholm@helse-mr.no

900 28 146

Samhandlingsrådgivar Lena Bjørge Waage

Lena.Bjorge.Waage@helse-mr.no

954 82 196