Illustrasjon samhandling

Samhandling

Ei god oppgåve- og ansvarsfordeling og eit godt samarbeid mellom primær- og spesialisthelseteneste er avgjerande for at vi skal kunne tilby pasientane våre eit heilskapleg og godt behandlingstilbod.

Vi skal fremme helse og livskvalitet blant innbyggjarane i helseregionen. Saman med kommunane jobbar vi for eit heilskapleg og godt behandlingstilbod for pasientane våre. Våre spesialistar gir råd og rettleiing til legar, og vi tar imot pasientar med spesielle tilstandar frå heile landet. I tillegg til pasientbehandling driv vi også undervisnings- og forskingsverksemd.

Samhandlingsavtalar

Etter lov om kommunale helse- og omsorgstenester (2011) er kommuner og helseføretak pålagt å inngå samarbeidsavtale. Samhandlingsavtalen har til formål å konkretisere oppgåve- og ansvarsfordelinga mellom kommunane og helseføretaket, og skal bidra til at pasientar og brukarar mottar eit heilskapleg tilbod om helse- og omsorgstenester.

Samhandlingsavtalen 2015 med delavtalar (pdf)

Vedtekne samarbeidsavtalar frå kommunane i Møre og Romsdal  (Helse Midt-Noreg ekstranett)

Samhandlingsstrategi Møre og Romsdal 2016-2018

Det er utarbeida samhandlingsstrategi mellom helseføretaket og kommunane i Møre og Romsdal for perioden 2016-2018. Formålet er å iverksetje forpliktinga i samhandlingsavtalane, støtte opp under pasientverdiprosessen og bidra til å realisere nasjonale mål. For kvart innsatsområde vert det utarbeida ein handlingsplan. Vedteken samhandlingsstrategi og handlingsplanar kan lesast via lenkene under.

Samhandlingsstrategi 2016 - 2018(pdf)

Innsatsområde rus- og psykisk helse

Samhandlingsstrategi med handlingsplan for pasientar med rus- og eller psykiske helseplagar vart vedtatt i Overordna samhandlingsutval i møte 13. september 2016.  Rus og psykisk helse er eit samansett og komplekst område og det er vanskeleg å finne dei enkle «standardløysingane». Tal pasientar med samansette helseutfordringar er aukende, der både rus, psykisk liding, somatikk, habilitering er ein del av biletet og som samla fører til betydeleg nedsett funksjonsevne. Det er heilt sentralt at ein får til eit godt samspel mellom de aktørar som er involvert i behandling og oppfølging av pasientane som har utfordringer på dette området.
                                       
For å utvikle dette samspelet, så er det utarbeida  ein  strategi med handlingsplan som  skal bidra til å understøtte målsettingen om «Helhetlige behandlingsforløp med klar ansvarsfordeling i og mellom helseforetak og kommune»  og være med i eit felles løft for å nå visjonen «Samhandling for å utvikle pasientens helsevesen i Møre og Romsdal»). Strategien er utarbeida  av ei partssamansett gruppe av fagpersonar og brukarrepresentant.
Arbeidsgruppa har vore i dialog med involverte partar under arbeidsprosessen. Planen har vore til høyring og høyringsinnspela er innarbeida i handlingsplanen. Høyringsinnspel kan lesast her.

Samhandlingsstrategi med handlingsplan for pasientar med rus- og psykiske helseplagar 2016-2018

Gravide og småbarnsforeldre med rus og psykiske vanskar; Barneblikk

Innsatsområde Palliativ plan

Palliativ plan


Innsatsområde digital samhandling

Digital samhandling Handlingsplan 2018 - 2020

Innsatsområde pasientforløp for den eldre multisjuke pasient i Møre og Romsdal

Rapporten "Framtidsretta pasientforløp for den eldre multisjuke pasient" er oppdatert etter tilbakemeldingar frå høyringa. På bagrunn av tilbakemeldingar både i høyring og under samhandlingskonferansen 1. november 2016, har arbeidsgruppa beslutta å utsette oppstart av implementering av forløpet. Ein har avtalt å gjennomføre test av sjekklistene før arbeidet med implementeringa startar. Førebuingar til gjennomføring av ein testperiode er starta og testperioden er sett til 9.januar - 28.februar. Det er kommunane Kristiansund, Molde, Haram og Herøy som skal teste sjekklistene saman med dei medisinske avdelingane i helseføretaket. Det vidare arbeidet med implementering av forløpet vil starte i mars i form av workshops. Meir informasjon om tid og stad for workshop for di kommune/kommunegruppe, vil kome innan utgangen av januar.

Framtidsretta pasientforløp for den eldre multisjuke pasient i Møre og Romsdal

Sjekkliste 1 - Multisjuk pasient innlagt - føretakSjekkliste 2 - Multisjuk pasient heimetenester i kommunenSjekkliste 3 - Multisjuk korttidsopphald i kommunen

Evaluering av sjekklister

Innsatsområde samarbeid om krise- og katastrofeberedskap og utvikling av den akuttmedisinske kjede

Samarbeid om krise- og katastrofeberedskap og utvikling av den akuttmedisinske kjede i Møre og Romsdal - Handlingsplan 2017-2019

Innsatsområdet Koordinerande einingar, individuell plan og koordinator i Møre og Romsdal

Koordinerande einingar, individuell plan og koordinator i Møre og Romsdal - Handlingsplan 2017-2019

Samarbeidsutval mellom helseføretaket og  kommunane i Møre og Romsdal

For å understøtte gjennomføring av samhandlingsavtalane er det etablert fleire samhandlingsfora.

Overordna samhandlingsutval (Helse Midt-Noreg ekstranett)

Lokalt samhandlingsutval Ålesund sjukehus

Lokalt samhandlingsutval Volda sjukehus

Lokalt samhandlingsutval Molde sjukehus

Lokalt samhandlingsutval Kristiansund sjukehus

Klinisk samhandlingsutval for svangerskap, fødsel og barsel

Klinisk samhandlingsutval for barn og unge

Akuttutval Møre og Romsdal

Digital samhandling

Elektronisk samhandling bidreg til samanhengande og koordinerte tenester med rask, god og trygg overføring av informasjon mellom sjukehus, fastlege og kommunehelsetenesta. Blodprøvesvar, røntgensvar, tilvisingar, epikriser og pleie- og omsorgsmeldingar blir sendt elektronisk i dag. Denne informasjonen blir sendt trygt gjennom Norsk helsenett.

Fagdagar Digital samhandling Møre og Romsdal - bruk av e-meldingar mellom kommunar og sjukehus

Digital samhandling - Handlingsplan 2018 -2020

Korleis bruke Pleie- og omsorgsmeldingane - regional rettleiing

Pleie- og omsorgsmeldingar - flytskjema i tidslinje

Elektronisk meldingsutveksling frå poliklinikk til kommune - nynorsk

Eletronisk meldingsutveksling frå poliklinikk til kommune - bokmål Digital samhandling (nhn.no)

Oppsummering etter fagdagar i bruk av pleie- og omsorgsmeldingar - 2016

Rapport: Regional arbeidsgruppe innhold i e-meldinger Midt-Norge

Praksiskonsulentar

Praksiskonsulentordningen (PKO) har som mål å styrke samarbeidet mellom første- og andrelinjetenesta i helsetenesta.

Praksiskonsulentane medverkar til auka samhandling mellom allmennleger og sjukehusleger. Hovudoppgåva er å betre samarbeidet mellom legar i kommunehelsetenesta og legar i sjukehus innafor tema knytt til  diagnostikk, behandling og oppfølging av pasientar. Praksiskonsulentane  arbeider mellom anna med forbetring av tilvisingar og epikriser og for å styrke heilheita i pasientforløpa. Praksiskonsulentane har både spesialisthelsetenesta og kommunehelsetenesta som sin arbeidsarena.  Konsulentane får innspel både frå leiing og legar i sjukehus og kommunar om samarbeidsutfordringer som kan oppstå  mellom fastleger og legar i sjukehus. Ei særleg viktig oppgåve er å arrangere faglege møteplassar for legane i kommunehelsetenesta og spesialisthelsetenesta slik at ein har muligheit å møtes for å presentere og diskutere ulike faglege spørsmål, eksempelvis  knytt til utvikling i pasientbehandling og digital kommunikasjon.

Praksiskonsulentordninga (PKO) utgjer 90 % stilling i Møre og Romsdal og omfattar fire legar i brøkstillingar. Frå 2016 er kommunane i Møre og Romsdal med å delfinansierar ordninga.

Kontakt praksiskonsulentane

Nordre Sunnmøre: Praksiskonsulent Sindre Klokk sindre.klokk@helse-mr.no Tlf 91877233
Søre Sunnmøre: Praksiskonsulent Stian Endresen stian.endresen@helse-mr.no Tlf 41634604
Romsdal: Praksiskonsulent , Håvard Jendem haavard.jendem@helse-mr.no Tlf 97759899
Nordmøre: Andreas Nybrott Hals, andreas.nybrott.hals@helse-mr.no Tlf 97008750

Helsetenester for  barn og unge: Praksiskonsulent Marianne Rønneberg: marianne.ronneberg@helse-mr.no

Koordinerande eining for habilitering og rehabilitering

Koordinerande eining (KE) skal leggje til rette for tverrfagleg og tverrsektoriell samhandling for alle pasientar med behov for langvarige og koordinerte helse- og omsorgstenester.

Koordinerande eining for habilitering og rehabiliteringDet er utarbeida handlingsplan for Koordinerande einingar, individuell plan og koordinator i Møre og Romsdal for 2017-2019. Handlingplanen er utarbeida av ei partssamansett ressursgruppe på tvers av helseføretak og kommunanen i fylket.
Handlingsplanen kan lesast her. 

Tal og statistikk

Utskrivingsklare pasientar

Kostra (ssb.no)

Kommunehelsa statistikkbank (fhi.no)

Kommunane sin bruk av somatiske sjukehus (helsedirektoratet.no)

Samhandlingsstatistikk (helsedirektoratet.no)

Avvikshandtering og forbetringsarbeid

Prosedyre og skjema for å melde avvik

Rapport om uønskte samhandlingshendingar Møre og Romsdal 2017

Rapport uønskte samhandlingshendingar Møre og Romsdal 2016

Rapport om uønskte samhandlingshendingar fjerde kvartal 2015

Uønskte samhandlingshendingar andre kvartal 2016

Uønskte samhandlingshendingar tredje kvartal 2016

Årleg melding

Årleg melding Samhandling i Møre og Romsdal 2017


Kontaktinformasjon kommunar og helseføretak

Kontaktoversikt i kommunane

Søk etter avdeling i Helse Møre og Romsdal

Samhandlingsnytt

 • 01.11.2018
  7 råd frå brukarane til helsepersonell

  Leiaren for brukarutvalet har sju klare råd til dei 90 som sitt i salen, og dei gjeld uansett om ein er tilsett i kommune eller helseføretak.

 • 04.10.2018
  Rehabiliteringskonferansen 2018 nærmar seg

  - No er det berre knappe 4 veker til årets rehabiliteringskonferanse i Møre og Romsdal.

 • 20.09.2018
  REHABILITERINGSKONFERANSEN 2018

  I år har konferansen fått namnet ”Mine mål og ressursar” og vi ynskjer med det å fjølge opp Helseministeren sitt fokus: «Kva er viktig for deg». Det betyr at fokuset vert på brukarens sine eigne ynskjer og mål. Den går av stabelen i Ålesund 31. oktober.

 • 17.09.2018
  Omsorgspris til Palliativ plan

  – Det er eit prosjekt som utpeikar seg og har medverka til større tryggleik for pasient, pårørande og helsepersonell som arbeider med palliasjon, står det i grunngjevinga til fylkesmannen som har tildelt Omsorgsprisen 2018 til prosjektet Pa...

 • 13.09.2018
  Oppgåvefordeling for å nå eit felles mål

  -Vi har i alle år hatt eit særs godt samarbeid mellom fastlegane i Møre og Romsdal og HMR sine behandlarar . Dette samarbeidet ønskjer vi å sette i system.

 • 22.08.2018
  Dialogmøte mellom kommunane i Møre og Romsdal og Helse Møre og Romsdal HF

  Den raude tråden i dialogmøtet er målet om eit saumlaust helsesystem gjennom samhandling og digitalisering. Vi vil ha eit særleg fokus på psykisk helse og rus.

 • 03.08.2018
  Samhandlingsstrategi på høyring

  Med bakgrunn i vedtatt utviklingsplan og innsatsområda i samhandlingsperspektivet, er samhandlingsstrategien revidert. Høyringsfristen er sett til onsdag 22. august.

 • 22.06.2018
  Hundrevis av svar på «Kva er viktig for deg»-dagen

  No går vi gjennom alle svar slik at dette blir kjent for alle tilsette i føretaket.

 • 21.06.2018
  Stian Endresen blir ny samhandlingssjef

  Fastlege og praksiskonsulent Stian Endrensen blir samhandlingssjef i Helse Møre og Romsdal frå 1. desember 2018.

 • 21.12.2017
  Dialogmøte om utviklingsplan HMR HF

  Dialogmøtet 19.januar 2018 arrangerast med bakgrunn i utviklingsplanarbeidet for Helse Møre og Romsdal HF.

 • 20.11.2017
  Palliativ plan

  Handlingsplan for innføring av palliativ plan i Møre og Romsdal vedteken av overordna samhandlingsutval november 2016. Innføring av palliativ plan utgjer innsatsområde 2.5 i samhandlingsstrategien 2016-2018.

 • 14.11.2017
  Heilskapleg evalueringsprosess av Samhandlingsavtalane

  Helseføretaket og kommunane har inngått ei Samhandlingsavtale som tredde i kraft frå 2012 og som har vore revidert ved to høve.

 • 03.11.2017
  Palliativ plan/plan for lindring

  Handlingsplan for innføring av palliativ plan i Møre og Romsdal blei vedtatt av overordna samhandlingsutval november 2016.

 • 17.10.2017
  Kvifor var det ingen som spurte korleis eg hadde det heime?

  Det er over 70.000 barn som har ein forelder med moderat eller alvorlig alkoholmisbruk, og talet er veldig mykje høgre om vi tek med psykiske lidingar og anna rusmiddelbruk.

 • 06.10.2017
  Kristiansund med tverrfagleg Barneblikk

  Oppdraget til Barneblikk er å styrke tilbodet til gravide og småbarnsfamiliar som omfattast av rus eller psykiske vanskar. Målet er å hindre at forelda sine vanskar belastar barna. Det er viktig med et lett tilgjengeleg og langsiktig tilbod til ...

 • 04.10.2017
  Meld deg på samhandlingskonferansen

  31. oktober er det samhandlingskonferanse med akuttmedisinske tenester i fokus.

 • 29.09.2017
  Meld deg på dialogmøte om utviklingsplan i HMR

  30. oktober er det klart for det tredje og siste dialogmøtet i samband med Utviklingsplanen i Helse Møre og Romsdal 2019 - 2022. Her blir utviklingsplanen lagt fram før den skal ut på offentleg høyring.

 • 29.09.2017
  Det blir fagdag om individuell plan i Ålesund 23.november

  Målsettinga med fagdagen er å informere om og fremme bruken av individuell plan. Fagdagen er eit samhandlingsprosjekt og finn stad i bystyresalen på Ålesund rådhus. Vi ønsker brukarar, pårørande, brukarorganisasjonar, fagpersonar og tilsett...

 • 13.09.2017
  Det gode liv – heile livet

  Alle ønsker vi å ha det godt gjennom heile livet. Under Forskingsdagane får du mange refleksjonar rundt korleis ein kan legge til rette for det i ulike fasar og situasjonar i livet.

 • 12.09.2017
  Leger med barneblikk startar arbeidet

  Kommuneoverlege Inger-Lise Kaldhol synes det er vondt å tenke på at barn ikkje vert fange opp når foreldra slit med rus eller psykiske vanskar.

 • 03.07.2017
  Barneblikk med nettside

  - Nettsida skal i første omgang vere eit verkty for dei som er involvert i Barneblikk og for samarbeidspartnarane seier koordinator Mette Grytten. Den skal gi høve til å sjå korleis samarbeidet og tilboda veks fram.

 • 30.06.2017
  Legar med barneblikk

  I samarbeid med Ålesund kommune har Barneblikk fått innovasjonsmidlar frå fylkesmannen til prosjektet «Legar med barneblikk».

 • 29.06.2017
  Barneblikk med i utviklingsplanen 2019 – 2022

  Barneblikk-satsinga vart presentert på dialogseminaret 20.juni for utviklingsplanen for Helse Møre og Romsdal HF. Barneblikk vert no integrert i planen som eit samhandlingstiltak mellom kommunane og helseføretaket under delen som omhandlar barn og unge.

 • 21.06.2017
  Kva gjer vi for mykje av og kva skal vi prioritere?

  Og kva helsevesen får vi dersom vi ikkje gjer nokre endringar, spurde fastlege og praksiskonsulent Stian Endresen dei 140 deltakarar frå kommunar, brukarar og helseføretak i onsdagens dialogmøte. Han var ein av tolv  foredragshalderar som g...

 • 19.05.2017
  Meld deg på dialogmøtet

  Helse Møre og Romsdal inviterer til ekstraordinært dialogmøte tysdag 20. juni. Dette er det andre av tre dialogmøte knytt til arbeidet med Utviklingsplan HMR HF 2019 - 2022.  

 • 09.05.2017
  Saman om eit tverrfagleg Barneblikk

  - Utrolig spennande å ha ein tverrfagleg møtestad med ulik fagkunnskapar, men med felles mål, sa ein av deltakarane i Kristiansund på samlinga der ein skulle finne løysingar på korleis ein saman kan skape Barneblikk.

 • 10.04.2017
  Planlegg framtida no

  Utviklingsplanarbeidet i Helse Møre og Romsdal er for alvor i gang! Fredag før påske møtte om lag 70 deltakarar frå kommunar, brukarar og tillitsvalde på det første av i alt tre planlagde dialogmøter mellom partane i 2017.

 • 27.03.2017
  Satsar i lag for ein heilskapleg behandling av eldre, multisjuke pasientar

  Heile fylket er involvert i det som er det største samhandlingsprosjektet Helse Møre og Romsdal har vore med på. Torsdag 23. mars var det samling i Ålesund, dette var den andre av fire samlingar i ein fylkesturné for å styrke heilskapen i b...

 • 24.03.2017
  Nå skal vi lykkes

  Samhandlingsreformen skulle få de ulike leddene i helsetjenestene til å jobbe bedre sammen. Vi er i godt i gang  - og  vi vil bli enda bedre.

 • 12.12.2016
  Innføring av palliativ plan i Møre og Romsdal

  Handlingsplan for innføring av palliativ plan i Møre og Romsdal er klar for gjennomføring!

 • 05.12.2016
  Oppsummering etter dialogmøtet 2016

  I overkant av 100 deltakarar deltok på årets dialogmøte som vart arrangert 31. oktober i Molde. Formål med dialogmøtet er informasjonsutveksling og drøfting av prinsipielle saker knytt til samhandling. Målgruppa er representantar frå politi...

 • 07.11.2016
  Stort engasjement på samhandlingskonferansen 2016!

  Med mål om å dele og høyre om korleis pasienttilbodet kan utviklast best mogeleg, deltok 220 tilsette frå ulike delar av helsetenestene i fylket. Engasjementet var stort hos både førelesarar og deltakarar. Mykje tyder på at samhandlinga er på rett veg!

 • 16.09.2016
  Samhandlingsstrategi med handlingsplan for pasientar med rus- og psykiske helseplagar

  Strategi med handlingsplan for pasientar med rus- og psykiske helseplagar er klar for iverksetting!

 • 14.09.2016
  Dialogmøtet Møre og Romsdal 2016

  Velkomen til dialogmøtet 31. oktober 2016!

 • 01.09.2016
  Samhandlingskonferansen Møre og Romsdal 2016

  Velkomen til Samhandlings-konferansen 1. november 2016

 • 20.10.2015
  Betre samarbeid mellon rus og psykisk helse

  Kommune- og spesialisthelsetenesta er godt i gang med å videreutvikle det faglege samarbeidet innanfor fagområdet rus og psykisk helse

 • 20.10.2015
  Større ansvar i pasientbehandlinga

  Dei fleste kommunane har etablert augeblikkeleg døgntilbud. Å få på plass dette i alle kommunar er fortsatt eit sentralt tema i samhandlingsreforma.

 • 19.10.2015
  Tverrfagleg workshop med pasientforløp i sentrum

  Nyleg var ulike aktørar frå begge nivåa samla til workshop i Ålesund. Professor Anders Grimsmo innleia dagen med foredraget "Det optimale samarbeidet om pasienten"

 • 19.10.2015
  Bidreg til betre relasjonar

  Korleis samarbeider fastlege og sjukehus best mogleg om felles pasientar?

Sjå alle nyheitene

Kontakt oss

Samhandlingssjef (kst.) Lena Bjørge Waage

Lena.Bjorge.Waage@helse-mr.no

954 82 196

 

 

 

Fann du det du leita etter?
Tilbakemeldinga vil ikkje bli svart på. Ikkje send personleg informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.