Illustrasjon samhandling

Samhandling

Ei god oppgåve- og ansvarsfordeling og eit godt samarbeid mellom primær- og spesialisthelseteneste er avgjerande for at vi skal kunne tilby pasientane våre eit heilskapleg og godt behandlingstilbod.

Høyringsutkast revidert samarbeidsavtale mellom kommunane og Helse Møre og Romsdal

Helse Møre og Romsdal og  kommunane i Møre og Romsdal har revidert gjeldande samhandlingsavtale.

Formålet er å sikre at avtalen utviklast som rammeverk for samhandlinga og den er i tråd med gjeldande rettspraksis, lover og forskrifter.

 

Høyringsfristen er sett til 12. februar 2020.

Høyringsinnspel skal sendast til: postmottak@helse-mr.no

Alle høyringsinnspel blir publisert her.


Høyringsbrev

HøyringsutkastAvtalar, rutinar og avvik

Meld avvik til sjukehuset

 

 Rapportar om uønska samhandlingshendingar, Møre og Romsdal

Samarbeidsavtalar

Etter lov om kommunale helse- og omsorgstenester (2011) er kommuner og helseføretak pålagt å inngå samarbeidsavtale. Samhandlingsavtalen har til formål å konkretisere oppgåve- og ansvarsfordelinga mellom kommunane og helseføretaket, og skal bidra til at pasientar og brukarar mottar eit heilskapleg tilbod om helse- og omsorgstenester.

 

 

 

Strategi

 

Samarbeidsutval mellom helseføretaket og kommunane i Møre og Romsdal

 

Møteplass Møre og Romsdal

Møteplass Møre og Romsdal består av flere ulike tiltak som skal sikre samhandling og oppgåvefordeling mellom behandlarar på sjukehus, behandlarar i kommunane og pasientane for å få til best mogleg utredning og behandling.

Møteplass Møre og Romsdal

 

Koordinerande eining (KE)

Vi har oversikt over rehabiliterings- og habiliteringstenestene i helseregionen, og vi skal bidra til å sikre eit heilskapleg tilbod til pasientar med behov for sosial, psykososial eller medisinsk habilitering og rehabilitering.

Koordinerande eining (KE)


Utviklingsprosjektet rehabilitering i Møre og Romsdal


Til sida for utviklingsprosjektet rehabilitering


Pakkeforløp

Helsedirektoratet har innført omgrepet "pakkeforløp" som er nasjonalt bestemte og beskrevne standardforløp for undersøkingar og behandlingar for bestemte diagnosar, med faste forløpstider. Målet er å bidra til rask utredning og behandlingsstart utan unødvendig ventetid.

Pakkeforløp skal bidra til gode, koordinerte og samanhengande tenester til bruker.
Dei skal sikre samhandling mellom bruker, ev. pårørande, fastlege, spesialisthelsetenesta, kommunale helse- og omsorgstenester og andre relevante aktørar.

Oversikt over pakkeforløp


Andre innsatsområde

 

 

Kontakt

 

Samhandlingsnytt

Sjå alle nyheitene
Søk i innhald om samhandling

Akuttutvalet Møre og Romsdalhttps://helse-mr.no/fag-og-forsking/samhandling/akuttutvalet-more-og-romsdalAkuttutvalet Møre og RomsdalA
Barn som pårørandehttps://helse-mr.no/behandlinger/barn-som-parorandeBarn som pårørandeB
Barneblikkhttps://helse-mr.no/fag-og-forsking/samhandling/barneblikkBarneblikkB
Dialogmøte mellom kommunane i Møre og Romsdal og Helse Møre og Romsdal HFhttps://helse-mr.no/om-oss/nyheiter/nyheiter-2019/dialogmote-mellom-kommunane-i-more-og-romsdal-og-helse-more-og-romsdal-hfDialogmøte mellom kommunane i Møre og Romsdal og Helse Møre og Romsdal HFD
Digital samhandlinghttps://helse-mr.no/fag-og-forsking/samhandling/digital-samhandlingDigital samhandlingD
Enkel oversikt over dine timeavtalar på helsenorge.nohttps://helse-mr.no/om-oss/nyheiter/nyheiter-2019/enkel-oversikt-over-dine-timeavtalar-pa-helsenorgenoEnkel oversikt over dine timeavtalar på helsenorge.noE
Fastlegane på Søre Sunnmøre møter kvarandre på Volda sjukehushttps://helse-mr.no/fag-og-forsking/samhandling/fastlegane-pa-sore-sunnmore-moter-kvarandre-pa-volda-sjukehusFastlegane på Søre Sunnmøre møter kvarandre på Volda sjukehusF
Forhandlingsutvalethttps://helse-mr.no/fag-og-forsking/samhandling/forhandlingsutvaletForhandlingsutvaletF
Forløpskoordinator i kommunene i Møre og Romsdalhttps://helse-mr.no/fag-og-forsking/samhandling/forlopskoordinator-i-kommunene-i-more-og-romsdalForløpskoordinator i kommunene i Møre og RomsdalF
Helsepersonell må ha kunnskapar om KOLShttps://helse-mr.no/fag-og-forsking/samhandling/helsepersonell-ma-ha-kunnskapar-om-kolsHelsepersonell må ha kunnskapar om KOLSH
Informasjonstelefon for ReHabiliteringhttps://helse-mr.no/fag-og-forsking/samhandling/koordinerande-eining-ke/informasjonstelefon-for-rehabiliteringInformasjonstelefon for ReHabiliteringI
Innsatsområde rus og psykisk helsehttps://helse-mr.no/fag-og-forsking/samhandling/innsatsomrade-rus-og-psykisk-helseInnsatsområde rus og psykisk helseI
Klinisk samhandlingsutval barn og ungehttps://helse-mr.no/fag-og-forsking/samhandling/klinisk-samhandlingsutval-barn-og-ungeKlinisk samhandlingsutval barn og ungeK
Klinisk samhandlingsutval for svangerskap, fødsel og barselhttps://helse-mr.no/fag-og-forsking/samhandling/klinisk-samhandlingsutval-for-svangerskap-fodsel-og-barselKlinisk samhandlingsutval for svangerskap, fødsel og barselK
Kontaktoversikt i kommunanehttps://helse-mr.no/fag-og-forsking/samhandling/kontaktoversikt-i-kommunaneKontaktoversikt i kommunaneK
Koordinerande eining (KE)https://helse-mr.no/fag-og-forsking/samhandling/koordinerande-eining-keKoordinerande eining (KE)K
Koordinerande einingar i kommunanehttps://helse-mr.no/koordinerande-einingar-i-kommunaneKoordinerande einingar i kommunaneK
Lokalt samhandlingsutval Kristiansund sjukehusområdehttps://helse-mr.no/fag-og-forsking/samhandling/lokalt-samhandlingsutval-kristiansund-sjukehusomradeLokalt samhandlingsutval Kristiansund sjukehusområdeL
Lokalt samhandlingsutval Molde sjukehusområdehttps://helse-mr.no/fag-og-forsking/samhandling/lokalt-samhandlingsutval-molde-sjukehusomradeLokalt samhandlingsutval Molde sjukehusområdeL
Lokalt samhandlingsutval Volda sjukehusområdehttps://helse-mr.no/fag-og-forsking/samhandling/lokalt-samhandlingsutval-volda-sjukehusomradeLokalt samhandlingsutval Volda sjukehusområdeL
Lokalt samhandlingsutval Ålesund sjukehusområdehttps://helse-mr.no/fag-og-forsking/samhandling/lokalt-samhandlingsutval-alesund-sjukehusomradeLokalt samhandlingsutval Ålesund sjukehusområdeL
Lærings- og meistringssenterethttps://helse-mr.no/avdelinger/stabsavdelinger/samhandlingsavdelinga/lering-og-meistringssenteretLærings- og meistringssenteretLLærings- og meistringssenteretLærings- og meistringssenteretLærings- og meistringssenteretLærings- og meistringssenteret
Melde avvikhttps://helse-mr.no/fag-og-forsking/samhandling/melde-avvikMelde avvikM
Møteplass Møre og Romsdalhttps://helse-mr.no/fag-og-forsking/samhandling/moteplass-more-og-romsdalMøteplass Møre og RomsdalM
Nasjonal pårørendedaghttps://helse-mr.no/avdelinger/stabsavdelinger/samhandlingsavdelinga/koordinerande-eining-ke/nasjonal-parorendedagNasjonal pårørendedagN
Oversikt pakkeforløphttps://helse-mr.no/fag-og-forsking/samhandling/oversikt-pakkeforlopOversikt pakkeforløpO
Palliativ planhttps://helse-mr.no/fag-og-forsking/samhandling/palliativ-planPalliativ planP
Palliativ plan og den eldre multisjuke pasienthttps://helse-mr.no/fag-og-forsking/samhandling/palliativ-plan-og-den-eldre-multisjuke-pasientPalliativ plan og den eldre multisjuke pasientP
Pasient- og pårørandeopplæringhttps://helse-mr.no/behandlinger/pasient-og-parorandeoppleringPasient- og pårørandeopplæringP
Pasientforløp for den eldre multisjuke pasient i Møre og Romsdalhttps://helse-mr.no/fag-og-forsking/samhandling/pasientforlop-for-den-eldre-multisjuke-pasient-i-more-og-romsdalPasientforløp for den eldre multisjuke pasient i Møre og RomsdalP
Praksiskonsulentarhttps://helse-mr.no/fag-og-forsking/samhandling/praksiskonsulentarPraksiskonsulentarP
Reforhandling av samhandlingsavtalenhttps://helse-mr.no/fag-og-forsking/samhandling/reforhandling-av-samhandlingsavtalenReforhandling av samhandlingsavtalenR
Samarbeidsutval mellom helseføretaket og kommunane i Møre og Romsdalhttps://helse-mr.no/fag-og-forsking/samhandling/samarbeidsutval-mellom-helseforetaket-og-kommunane-i-more-og-romsdalSamarbeidsutval mellom helseføretaket og kommunane i Møre og RomsdalS
Samhandlingsavdelingahttps://helse-mr.no/avdelinger/stabsavdelinger/samhandlingsavdelingaSamhandlingsavdelingaSSamhandlingsavdelingaSamhandlingsavdelingaSamhandlingsavdelingaSamhandlingsavdelinga
Samhandlingstal og statistikkhttps://helse-mr.no/fag-og-forsking/samhandling/samhandlingstal-og-statistikkSamhandlingstal og statistikkS
Styrkar dialogen mellom fastlege og sjukehus med ny løysinghttps://helse-mr.no/om-oss/nyheiter/nyheiter-2019/styrkar-dialogen-mellom-fastlege-og-sjukehus-med-ny-loysingStyrkar dialogen mellom fastlege og sjukehus med ny løysingS
Ungdomsrådethttps://helse-mr.no/om-oss/ungdomsradetUngdomsrådetU
Utdanning og kompetanseutviklinghttps://helse-mr.no/fag-og-forsking/utdanning-og-kompetanseutviklingUtdanning og kompetanseutviklingU

 

 

 

Fann du det du leita etter?