Helsenorge

Helsefellesskap Møre og Romsdal

Helsefellesskap Møre og Romsdal er ei vidareutvikling av samarbeidsavtalen og samarbeidsstrukturen mellom Helse Møre og Romsdal HF og kommunane i fylket med verknad frå 2021.

Prinsippa bygger
avtale om helsefellesskap som blei inngått mellom regjeringa og KS i oktober 2019. Det er ei forventing om å utvikle samarbeidet til partnarskap for å nå mål om meir samanheng og berekraft i helsetenestene. 

Etablering av helsefelleskap skal vere med å sikre prioritering av tenester til dei pasientane som treng det mest. Helsefellesskapa skal særskilt prioritere tenester til fire pasientgrupper: barn og unge, personar med alvorlege psykiske lidingar og rusavhengige, skrøpelege eldre og personar med fleire kroniske lidingar. 


 
Samarbeid

​For spørsmål om helsefellesskap ta kontakt med felles samarbeidssekreta​riat.


Helsedirektoratet si temaside om Helsefellesskap​

Helsefellesskap - oversikt

Samarbeidsavtale og retningslinjer

Samhandlingsstrategi​

Informasjon om honorering av brukarrepresentantar og fastlegar 


Samla møteoversikt i Helsefellesskapet 2021 (pdf) (oppdatert okt. 2021)​

Nivå 1: Pa​rtnerskapsmøte​​​

Partnerskapsmøt​e

Nivå 2: Strategisk samarbeidsutval

Strategisk samarbeidsutval

Nivå 3: Lokale samarbeidsutval og 12 faglige samarbeidsutval​


Informasjon og referat fellesmøte LSU og faglige samarbeidsutval
​​


Lokalt samarbeidsutval (LSU) Kristiansund

Lokalt samarbeidsutval (LSU) Molde

Lokalt samarbeidsutval (LSU) Volda

Lokalt samarbeidsutval (LSU) Ålesund​​

Faglig samarbeidsutval for barn og unge (habiliterin​g, somatikk og psykisk helsevern)

Faglig samarbeidsutval for behandlars​amarbeid

Faglig samarbeidsutval for psykisk helse og rus

Faglig samarbeidsutval for multisjuke, stormottakar og palliasjon

Faglig samarbeidsutval for rehabilitering

Faglig samarbeidsutval for vaksenhabil​itering

Faglig samarbeidsutval for kunnskapsoverføring, forsking og utdanning, samt praksiskonsulentordninga

Faglig samarbeidsutval for svangerskaps-, fødsels- og barselomsorg

Faglig samarbeidsutval for IKT-løsninger og elektronisk samarbeid

Faglig samarbeidsutval for samarbeid om helsefremmende og forebyggende helsearbeid

Faglig samarbeidsutval for beredskapsplaner

Faglig samarbeidsutval ​for akuttmedisinsk kjede​​

 

 

Felles samarbeidssekretariat​​

Fann du det du leita etter?