Forskingssamarbeid om covid-19

Samarbeid mellom spesialist- og kommunehelsetenesta før og under pandemien. 

Kva lærdom kan spesialist- og kommunehelsetenesta ta med seg frå samhandling om covid-19 krisa?

Forsking og digital samhandling illustrasjon

​Bakgrunn

Covid-19 pandemien har det sidan mars 2020 satt verdssamfunnet – inklusive Norge på svært utfordrande prøver.  I Noreg har den pågåande pandemien resultert i krisesamarbeid mellom spesialist- og kommunehelsetenesta. 

 
For å undersøke kva lærdom spesialisthelsetenesta og kommunehelsetenesta kan ta med seg frå samhandling i covid-19-krisa, er det etablert eit forskingssamarbeid mellom Helse Møre og Romsdal HF, Høgskulen i Volda, Høgskolen i Molde, NTNU Ålesund og Brukarutvalet i Møre og Romsdal. 

 
Prosjektet skal undersøke samhandlingsmønstre på tvers av forvaltningsnivåa, med mål om å identifisere faktorar som hemmar og fremmar samhandling i eit før, under og etter perspektiv.

 
Tema ein ønskjer å undersøke særskilt er 1) Brukarmedverknad, 2) Styringsstruktur og 3) Krisesamarbeid. Bakgrunn for val av tema er at dei inngår som sentrale element i overordna føringar som ny Nasjonal helse- og sykehusplan og avtale om etablering av helsefellesskap. 
Evna til å samhandle lokalt – både forskingsmessig, administrativt og politisk - vil påverke evna til å operasjonalisere den nasjonale helsepolitikken. Funn og konklusjonar i prosjektet vil derfor vere viktige bidrag i det vidare arbeidet med å utvikle ei bærekraftig helseteneste for framtida.

 
Helse Midt-Norge RHF har som mål å styrke det strategiske forskingssamarbeidet mellom helseføretaka, høgskular, universitet, brukarorganisasjonar, kommunesektoren mfl. i regionen. Prosjektet vart tildelt regionale forskingsmidlar frå Samarbeidsorganet Helse Midt-Norge RHF​. 

Forskingsgruppe/ prosjektgruppe

Utgangspunktet for prosjektet er at Covid-19 har ført til endra samhandlingsmønster mellom spesialisthelsetenesta og kommunane i Møre og Romsdal (M&R).  Prosjektgruppa skal kartlegge erfaringane med desse endringane og vurdere om nokon av endringane kan/bør vidareførast etter pandemien er over.

Les meir i nyheitsbrevet frå januar 2021.

Personer i prosjektgruppa covid-19

Styringsgruppe

Styringsgruppa består av:

 • Torstein Hole, MD/fagdirektør HMR
 • Stian Endresen, MD/leder PKO (Praksiskonsulentane i HMR), Ulstein kommune
 • Brukarrepresentant kommune (under vurdering)
 • Paula Næss Skår, leiar Brukarutvalet HMR
 • Renathe Rossi-Kaldhol, Herøy kommune, kommunalsjef
 • Kjetil Fylling, Sula kommune, kommunalsjef
 • Britt Rakvåg Roald, Molde kommune, assisterande kommune direktør/ erstatta av Tanja Thalen, kommunalsjef Molde kommune frå aug. 2021
 • Margrethe Svinvik, ordfører, Surnadal kommune
 • Anette Lekve, føretakstillitsvalt Norsk sykepleieforbund
 • Ann Kristin Sæther, hovudtillitsvalt Norsk sykepleieforbund, representant for Møre og Romsdal
 • Geir Sylte, daglig leder Helseinnovasjonssenteret Kristiansund
 • Lena Waage, samhandlingssjef (prosjektleder II), HMR, sekretariat styringsgruppa
 • Berit K. Teige, Dr. Phil., forskingsrådgivar HMR (prosjektleder I), sekretariat styringsgruppa


 

Referansegruppe

Referansegruppa består av:

 • Bodil Landstad, professor Midt-universitetet, Sverige og forskingssjef Helse Nord-Trøndelag HF
 • Marit Kvangarsnes, professor NTNU og forskingsrådgivar HMR
 • Bardo Driller, MD/seksjonsoverlege HMR og Ph.D.-student NTNU
 • Yngve M. Seljeseth, MD, overlege geriatri, HMR
 • Cato Innerdal, kommuneoverlege, Molde kommune
 • Jon Magnussen, prodekan for utdanning/professor NTNU
 • Anne Sofie Furberg, professor, Høgskolen i Molde og Universitet Nord
 • Bjørn Buan, kommuneoverlege, Surnadal kommune
 • Olav Mestad, kommuneoverlege,  Ålesund kommune

Vara:
 • Jonas Vegsundvåg, Ålesund kommune
 • Randi Bergem, dekan, Høgskulen i Volda
 • Dag-Arne Lihaug Hoff, MD/seksjonsoverlege, førsteamanuensis NTNU, forskar og leiar Klinisk forskingspost HMR 

Møteplan

Forskargruppa:
Kvar andre fredag i partalsveker.

Styrings- og referansegruppe:
10. september 2021
10. desember 2021

Referat frå møter​


Referat 11.06.21
Referat 19.03.21​
Referat 16.05.20

Kontaktinfo

Berit Kvalsvik Teige, forskingsrådgivar og prosjektleiar

Lena Bjørge Waage, spesialrådgivar HMR, Phd. Høgskulen i VoldaFann du det du leita etter?