Melde avvik

Prosedyre for melding og handtering av avvik mellom kommunenene og helseforetaket.

Meldeskjema

Digitalt skjema for fakturaklage (utskrivingsklare pasienter)

Digitalt skjema for samhandlingsavvik


Altinn-hovedadministrator i kommunen gir tilgang for tilsett til aktuelle skjema.

Her er ein rettleiar til korleis ein tildele tilgang til aktuelle skjema for fakturaklage og samhandlingsavvik.

Ansvar

Alle tilsette som avdekker uønska hendingar har rett og plikt til å reagere ved å:
 • sette i verk strakstiltak for å redusere skade/ konsekvens av den uønska hendinga
 • melde frå om hendinga innan eigen eining
Leiarar er gitt ansvar for forsvarleg saksbehandling av meldinga og denne skal om mulig handterast på lågast mogleg nivå. Formell fullmakt følgjer vanlegvis organisasjonens delegasjonsreglement.

 

Rutinar for melding

 1. Identifisering
  Den som finn eller påviser ei uheldig hending jf. lov/ forskrift eller avtaleverk for samhandling og/ eller tenester som ytes til pasientar, pliktar å melde om dette i tråd med eigen organisasjon sine rutinar for avvikshandtering. Som tilsett i Helse Møre og Romsdal skal slike avvik meldast i EQS. For tilsette utanom Helse Møre og Romsdal skal næraste leiar eller tilsvarande i kommunen, nytte digitalt meldeskjema gjennom Altinn
 2. Melding
  For HMR: Bruk vanleg meldeskjema i EQS. Sjå EQS-prosedyre 22247 for framgangsmåte.
  Utanfor HMR: Tilsette melder i eigen organisasjon i tråd med interne rutinar, der meldinga så blir sendt til næraste leiar. Leiar eller tilsvarande for aktuell eining i kommunen, legg informasjon frå avviksmeldinga inn i digitalt skjema for samhandlingsavvik gjennom Altinn. 
 3. Mottak og saksbehandling
  Meldinga sendast mottakar sitt postmottak/digitale postkasse og registrerast i ordinært saksarkiv. Meldingar med personidentifiserbare opplysningar handterast iht. reglar for teieplikt, men slike opplysningar skal berre følgje meldingane dersom det er nødvendig for å finne informasjon om hendinga som igjen bidreg til læring og forbetring

Intern handtering og læring

Når saksbehandlinga i eininga er avslutta skal saker som kan forbetre helseføretaket/ kommunane sine rutinar eller gi læringsgevinst systematisk leggast fram for aktuelle namngitte organ i eigen organisasjon.

 
Samhandlingsavdelinga i samarbeid med samarbeidssekretariatet (ny samarbeidsstruktur 1.1.2021) har ansvar for å ta ut årlege rapportar om meldte samhandlingsavvik mellom helseføretaket og kommunane. Ein årleg rapport leggast fram til Strategisk samarbeidsutval i Møre og Romsdal (tidlegare Overordna
samhandlingsutval).

Forslag til kommunal prosedyre

Forslag til kommunal prosedyre - fra Surnadal

Interne prosedyrar i HMR

 • ID 40804 (EQS): Fakturering utskrivningsklare pasienter - fakturaklagehåndtering og fremgangsmåte for korrekt faktureringsgrunnlag 
 • ID 22247 (EQS): Melding om forbetringsforslag eller uønska hending mellom kommune og føretak - Intern saksgang, handtering og læring 
 • ID 17023 (EQS): Elektronisk informasjonsutveksling mellom foretak og kommune ved bruk av Pleie- og omsorgsmeldinger 
 • ID 8566 (EQS): Utskrivelse av pasienter i døgnopphold og Epikrisehåndtering  

 

Kontakt oss

Kontaktperson for spørsmål om fakturering, samhandlingsavvik, forskrift og avtale:

Britt Valderhaug Tyrholm, spesialrådgivar
Britt.Valderhaug.Tyrholm@helse-mr.no      

 


 

Fann du det du leita etter?