Prosedyre for melding og handtering av avvik mellom kommunenene og helseforetaket

Melde avvik

Meldeskjema


Digitalt skjema for fakturaklage (utskrivingsklare pasienter)

                 Informasjon til kommune om digitalt fakturaklageskjema

Digitalt skjema for samhandlingsavvik

                 Informasjon til kommune om digitalt samhandlingsavvikskjema


Altinn-hovedadministrator i kommunen gir tilgang for tilsett til aktuelle skjema.

Her er ein rettleiar til korleis ein tildele tilgang til aktuelle skjema for fakturaklage og samhandlingsavvik.

Det gamle avviksjema i word kan brukast fram til 1. januar 2021. Skjemaet må sendast pr. post eller e-post (obs ikkje e-post ved personidentifiserbare opplysningar).

Avviksskjema (word) 


Formål

Sikre at prosessane i samhandlinga mellom helseføretaket og kommunane er prega av kontinuerleg læring og forbetring, og at forbetringsarbeidet handterast på ein heilskapleg måte.

Omfang

Prosedyra gjeld hendingar og prosessar knytt til helse- og omsorgstenester til einskildpasientar og samhandling mellom helseføretaket og kommunane

Definisjonar

Sjå Samhandlingsavtale 2015 «Avvikshandtering og forbetringsarbeid» pkt. 7

Ansvar

Alle tilsette som avdekker uønska hendingar har rett og plikt til å reagere ved å:

  • Sette i verk strakstiltak for å redusere skade/ konsekvens av den uønska hendinga
  • Melde får om hendinga innan eigen eining

Leiarar er gitt ansvar for forsvarleg saksbehandling av meldinga og denne skal om mulig handterast på lavast muleg nivå.  Formell fullmakt følgjer vanlegvis organisasjonens delegasjonsreglement.

Rutinar for medling

a) Identifisering

Den som finn eller påviser ei uheldig hending jf. lov/ forskrift eller avtaleverk for samhandling og/ eller tenester som ytes til pasientar, pliktar å melde om dette på elektronisk meldeskjema. For tilsette utanom Helse Møre og Romsdal nyttast manuelt meldeskjema. Sjå relatert

b) Melding

For HMR: Bruk vanleg meldeskjema i EQS. Hak av for «Avvik som sendes frå HMR til Kommune/fastlege eller annan ekstern aktør» Meldinga går automatisk gjennom EQS till nærmaste leiar som går igjennom meldinga og sender denne vidare til samhandlingseininga i helseføretaket.

Utanfor HMR: Bruk manuelt skjema og send dette til næraste leiar. For meldingar meldt frå HMR til kommunehelsetenesta sendes desse elektronisk til samhandlingsavdelinga som skriv desse ut på papir og sender desse vidare til aktuell eining via postmottak i den aktuelle kommunen. For meldingar frå kommunehelsetenesta til HMR sendes desse via postmottak HMR til samhandlingsavdelinga som sender desse vidare til aktuell eining for saksbehandling der.

c) Mottak og saksbehandling

Meldinga skal sendast til postmottak ved mottakar og registrerast i ordinært saksarkiv. Meldingar med personidentifiserbare opplysningar handterast iht. reglar for teieplikt, men slike opplysningar skal kun unntaksvis følgje meldingane.


Intern handtering og læring

Når saksbehandlinga i eininga er avslutta skal saker som kan forbetre helseføretakets/ kommunane sine rutinar eller gje læringsgevinst systematisk leggast frem for aktuelle namngitte organ i eigen organisasjon.

Vedlegg

Forslag til kommunal prosedyre - fra SurnadalFann du det du leita etter?