Pasientforløp for den eldre multisjuke pasient i Møre og Romsdal

Den multisjuke eldre pasienten skal få kvalitativt gode og likeverdige helsetenester i Møre og Romsdal med fokus på pasienten sine behov og ressursar. Det er eit mål at pasienten skal kunne oppleve  meistring,  tryggleik og eigerskap til  eiga behandling og  oppfølging.


Illustrasjonsbilde, eldre multisjuke Ola og Olaug.

Handlingsplan for Framtidsretta pasientforløp for den eldre multisjuke pasient i Møre og Romsdal

Arbeidet med pasientforløp for den eldre multisjuke pasient er i 2019 inne i sitt 3.dje virkeår. Handlingsplanen med tiltaksplan for å understøtte iverksettinga av «Framtidsretta pasientforløp for den eldre multisjuke pasient» er rullert og oppdatert.
Arbeidet med pasientforløpet kan også forståast som ei satsing der ein tilstrebar å iverksette ein standardisert arbeidsmetodikk som skal styrke og sikre heilskapen i møte mellom pasient/brukar og helsetenestene. Satsinga har også betydning for korleis systema vil vere førebudd til å bruke Helseplattforma som kommunikasjonsplattform når den kjem på plass.

To tema er særleg løfta fram i denne handlingsplanen for 2019 og 2020:

Brukarmedverknad har kome tydeleg på dagsorden, der ein med utgangspunkt i samtala om «Kva er viktig for deg?»  vonar å styrke pasientane si involvering, eigerskap og meistring i høve eigne helseutfordringar. Denne form for samtale kan representere ei endring i synet på pasientrolla. Det at pasienten/brukaren skal vere med å bestemme i høve eiga oppfølging og behandling med utgangpunkt i sine preferanser, kan vere sjølsagt for mange helsearbeidere. Men det er og slik at denne tilnærminga representerar ei endring av arbeidsform og tenkning for ein del helsepersonell. Satsinga inneber i stor grad å arbeide med haldningar,  kultur og  tradisjon. Målet om «Pasienten si helseteneste» krev at ein som helsearbeider er kjend med og  så langt det er muleg tek utgangspunkt i kva pasienten/brukaren vurderar som viktig i høve eiga behandling og oppfølging. Temaet skal ha særleg fokus i denne planperioda.

Det andre temaet er knytt til å dempe behov for innlegging/reinnlegging i sjukehus mellom anna ved å auke observasjonskompetansen både i sjukeheimar, heimeteneste og sjukehus slik at ein kan oppdage forverring av sjukdom i ei tidleg fase. Gjennom å nytte same verktøy på begge nivå, so blir det brukt eit felles språk for klinisk vurdering av pasientane. Ved å oppdage forverring av helsetilstand tidlig, så kan ein stanse sjukdomsutvikling og forhindre behov for innlegging/reinnlegging i sjukehus. Ein kan på dette viset førebygge funksjonsfall, noko som er særs viktig når det gjeld livskvalitet hjå den enkelte og behov for helsetenester. 

Det felles planverktøyet «Palliativ plan» er eit døme på plan som kan vere godt egna i høve eldre pasientar med alvorlig kronisk sjukdom som demens, kreft, kols og hjartesvikt.

Vi vonar at vi ved felles innsats skal kome eit godt stykke vidare i inneverande planperiode  i høve denne store samhandlingssatsinga.

 Handlingsplan for Framtidsretta pasientforløp for den eldre multisjuke pasient i Møre og Romsdal

Fann du det du leita etter?
Tilbakemeldinga vil ikkje bli svart på. Ikkje send personleg informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.