HELSENORGE

Faglig samarbeidsutval for multisjuke, stormottakar og palliasjon

Formålet til faglige samarbeidsutval er å fungere som eit rådgivande organ og forvalte utøvinga av dei ulike delavtalane i Samarbeidsavtale mellom kommunane og Helse Møre og Romsdal HF. Faglige samarbeidsutval rapporterer til strategisk samarbeidsutval.


Eldre hender

​Faglig samarbeidsutval for multisjuke, stormottakarar og palliasjon ​har eit særskilt ansvar for å følgje opp delavtale 1 i Samarbeidsavtalen (pdf).

Mandat

a) Utarbeide handlingsplan som konkretiserer ansvar og oppgåver i kommuner og helseføretak. Handlingsplanen skal høyrast og forankrast i dei lokale samhandlingsutvala og bli vedteken i strategisk samarbeidsutval. Handlingsplanen skal ha årlig revisjon, med evaluering av mål/tiltak/effekt. 

b) Ansvar for vidareformidling av informasjon til kommuner og helseføretaket, og arrangere felles fagdagar ved behov. 

c) Samarbeide med dei øvrige fagråda i Midt-Norge. ​​

Medlemar

Frå helseføretaket (Helse Møre og Romsdal - HMR):

Yngve Seljeseth​
Seksjonsoverlege geriatri, Klinikk Ålesund sjukehus
Yngve.Muller.Seljeseth@helse-mr.no​

Therese Heggedal Moltudal​
Seksjonsleiar medisinsk avdeling, Klinikk Volda sjukehus
Therese.Heggedal.Moltudal@helse-mr.no

Bardo Driller (nestleiar faglig samarbeidsutval)
Overlege anestesiologi Molde sjukehus, Klinikk SNR
Bardo.Driller@helse-mr.no

Gudrun Karlsen
Seksjonsleiar kirurgisk/ ortopedisk sengepost, Klinikk SNR
Gudrun.Johannessen.Karlsen@helse-mr.no

Nordmøre interkommunalt politisk råd (Nordmøre IPR)
Jeanette-Kristin Størseth
Utviklingssenter hjemmeteneste og sykehjem (USHT), Kristiansund kommune
Jeanette.Storseth@kristiansund.kommune.no

Vara Nordmøre IPR: Anett Ranes (Surnadal kommune)

Romsdal interkommunalt politisk råd (Romsdal IPR)
Thomas Rakvåg
Kommuneoverlege, Aukra kommune
thomas.rakvaag@aukra.kommune.no

Sunnmøre regionråd - Søre
Ingeborg Mork Håskjold
Seksjonsleiar heimebaserte tenester, Volda kommune
ingeborg.haskjold@volda.kommune.no

Sunnmøre regionråd - Nordre
Tanja Alme (leiar faglig samarbeidsutval)
Leiar for prosjektet palliativ plan, kreftkoordinator Sula kommune 
Tanja.Alme@sula.kommune.no

Fastlege/praksiskonsulent
Andreas Nybrott Hals
F​astlege Kristiansund kommune, praksiskonsulent Nordmøre
Andreas.Nybrott.Hals@helse-mr.no

Brukerrepresentant kommune
Elias Waaler Kristiansen 
Norsk Revmatikerforbund (NRF)
eliaswaaler@gmail.com​

Brukerrepresentant HMR
Daniel Ask
​Kreftforeningen
danask@online.no

Møteplan


Kommande møte: Vår 2022

Referat

Referat 13.01.22 (pdf)

Referat 16.11.21 (pdf)

Referat 09.09.21 (pdf)

Referat 09.06.21 (pdf) 

Handlingsplan

Handlingsplan 2022 - 2025: Faglig samarbeidsutval for eldre multisjuke og palliasjon (pdf)


Eldre planar kan lesast i lenker under:

Framtidsretta pasientforløp for ​den eldre multisjuke pasient (pdf)

Innføring av palliativ plan (pdf)

Utdjupande informasjo​n om palliativ plan

Kontaktinfo

For førespurnad til faglig samarbeidsutval for multisjuke, stormottakar og palliasjon ta kontakt med:

Leiar: Tanja Alme
Leiar for prosjektet palliativ plan, kreftkoordinator Sula kommune 
E-post: Tanja.Alme@sula.kommune.no

Nestleiar: Bardo Driller
Overlege anestesiologi Molde sjukehus, Klinikk SNR
E-post: Bardo.Driller@helse-mr.no

Fann du det du leita etter?