HELSENORGE
Offentleg utdanningsplan

Spesialisering i fødselshjelp og kvinnesjukdommar i Helse Møre og Romsdal

Spesialiteten «Fødselshjelp og kvinnesjukdommar» er spennande og variert med både praktisk arbeid som ultralyd, operative forløysingar på føden og kirurgisk verksemd med operasjonar i både obstetrikk og gynekologi. 

Illustrasjonsbilete
Vi har varierte problemstillingar både på dagtid og i vaktsamanheng med elektive obstetriske og gynekologiske pasientar og akuttmedisin som til dømes alvorlege postpartum blødningar og sirkulatorisk ustabile pasientar med blødande ekstrauterin graviditet. Vi er så heldige at vi arbeider i team med sjukepleiarar, jordmødre, barnepleiarar, anestesipersonell og barnelegar.
 
Ved fødeavdelingene i foretaket har vi fødslar i Volda, Molde og Kristiansund frå graviditetsveke 35, i Ålesund frå graviditetsveke 26. Premature fødslar i graviditetsveke 24-26 er sentralsiert til St. Olavs Hospital i Trondheim. Enkelte gravide er selektert til Ålseund for å føde, til dømes tvillingsvangerskap, vaginale setefødslar og forhøga BMI. Dette har vi eigne prosedyrer for i foretaket.
 
Når det gjeld gynekologien, har dei fire avdelingane våre nokså lik drift når det gjeld operativ aktivitet.
​Spesialisering i fødselshjelp og kvinnesjukdommar ved Volda sjukehus

Spesialisering i fødselshjelp og kvinnesjukdommar ved Ålesund sjukehus

Spesialisering i fødselshjelp og kvinnesjukdommar ved Molde sjukehus

Spesialisering i fødselshjelp og kvinnesjukdommar ved Kristiansund sjukehus

Her finn du ei oversikt over alle våre spesialistutdanningar.

Fann du det du leita etter?