Personvernerklæring for helse-mr.no

Personvererklæringa for Helse Møre og Romsdal sine nettsider handlar om korleis vi samlar inn og brukar informasjon om besøkande på helse-mr.no.

​Opplysingar som blir samla inn

Når du besøker helse-mr.no, samlar vi inn besøksstatistikk og søkeord. I tillegg brukar vi informasjonskapslar, og på sider med innebygd video blir det samla inn data om kven som brukar videoane og kor lenge dei blir avspelt.

Besøksstatistikk

Vi samlar inn besøksstatistikk (nettstatistikk) for å forbetre nettsidene våre. Desse opplysingane kan ikkje brukast til å identifisere deg som person. Besøksstatistikken blir lagra på våre datamaskiner.

Besøksstatistikken viser kor ofte kvar enkelt del av nettsidene blir besøkt. Vi kan ikkje spore din bruk av nettstaden tilbake til deg som enkeltperson.

Eksempel på informasjon som blir lagra er; talet på besøkande på dei ulike sidene, informasjon om kva nettside du var på før du kom inn på vår nettstad (url-adressa du kom ifrå), kor lenge du er på nettsida og kva nettlesar du bruker. Informasjonen som blir lagra blir brukt for å vidareutvikle innhald og tilbod på nettsida.

Løysinga for besøksstatistikk er basert på Google Analytics og Google Universal Analytics. Vi bruker ein moglegheit i Universal Analytics for å anonymisere IP-adresse til leserane slik at denne ikkje blir lagra i Google eller på plattforma.

Viss du likevel ikkje ønsker at vi skal samle inn opplysingar om deg som vi anonymiserer og bruker til statistikk, kan du melde deg av denne innsamlinga på følgande adresse: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en

Her kan du installere ei teneste på nettlesaren din, levert av Google Analytics. Tenesta kan installerast både på Chrome, Explorer 11, Safari, Firefox og Opera. Dette krev at du har tilgang til å installere programvare på datamaskinen din.

Søkeord

Vi samlar inn og lagrar informasjon om kva søkeord du brukar på helse-mr.no. Nettsida du er på når du søker, blir også lagra. Formålet med dette er å gjere informasjonen vår betre og meir tilrettelagt behovet til brukarane. Vi kan mellom anna finne ut kva søkeord som gir treff og kva søkeresultat du vel.

Vi bruker Google Universal Analytics til analyse av søkeord, men lagrar berre anonymiserte data. Desse dataa kan ikkje koplast til andre opplysingar om deg.

Informasjonskapslar (cookies)

På helse-mr.no bruker vi informasjonskapslar for å gi god funksjonalitet og samle inn besøksstatistikk. Informasjonskapslar blir lagra på datamaskinen din. Informasjonskapslane kan spore internettbruken din, men dei kan ikkje identifisere deg som person.

Oversikt over informasjonskapslar på helse-mr.no

Videoavspeling

På nettsider med innebygd video blir det samla inn data. Helse Møre og Romsdal bruker video-tenesta Vimeo til avspeling av video. Les Vimeo sine vilkår her (vimeo.com)

Opplysingar du sender til oss

Du kan sende oss tilbakemelding på nettsidene eller sende oss ein e-post. Ver vennleg å ikkje sende sensitive personopplysingar. Spørsmål om di behandling må du ta med fastlegen din eller behandlaren din på sjukehuset.

Tilbakemelding på nettsidene

Når du besøker helse-mr.no kan du gi tilbakemelding på dei fleste sidene under «Fann du det du leita etter?». Det er frivilleg å sende oss innhald.

 • Tilbakemeldingane blir lagra på våre serverar
 • Tilbakemeldingane blir brukt som innspel til forbetring og utvikling av nettsidene
 • Dersom du skriv inn telefonnummer, fødselsnummer eller e-postadresse, blir desse opplysingane automatisk sletta før innsending
 • Innhaldet i tilbakemeldingane blir regelemessig gjennomgått manuelt av redaksjonen for helse-mr.no. Innhald med personopplysingar blir sletta av av redaksjonen for helse-mr.no. Vi lagrar ikkje innhald eller personopplysingar som kan identifisere deg som person.
 • Vi bruker tenesten reCAPTCHA frå Google til å sikre at tilbakemeldingsskjemaet ikkje blir misbrukt av roboter. Vår databehandlar sørger for at tenesten ikkje kan samle inn personopplysingar knytt til deg som bruker av helse-mr.no.

E-post til Helse Møre og Romsdal

Du kan kontakte sjukehuset på e-post. Du bestemmer sjølv kva opplysingar du sender, men ver vennleg å ikkje send sensitive eller fortrulege opplysingar på e-post. Du bør bruke vanleg brevpost til dette (sjå postadressa vår nedst på sida).

 • Helse Møre og Romsdal har eit felles postmottak postmottak@helse-mr.no
 • Kommunikasjon og samfunnskontakt er redaksjonen for helse-mr.no, og har e-postadressa info@helse-mr.no
 • På nettsidene våre har vi lagt ut fleire epostadresser, både til enkelte avdelingar og til enkelte tilsette.   

Helse Møre og Romsdal har rutinar for handtering og oppbevaring av e-post. E-post vi mottek blir lagra i vårt interne e-postsystem i ein periode før den blir sletta. Dette er for å gi tid til nødvendig vurdering og saksbehandling.

 • E-post og anna som krev saksbehandling eller som er arkivverdig i tråd med arkivlova blir registrert som sak i vårt interne arkivsystem. Registrerte saker blir lagra i vårt arkivsystem til evig tid.
 • E-post blir behandla på same måte som anna post til oss. Normalt blir registrerte saker besvart med vanleg brevpost. I nokre tilfelle kan vi svare på e-post.
 • E-post er ikkje ein sikker kommunikasjonsmetode og har mange svakheiter. Du bør ikkje sende sensitiv informasjon (for eksempel helseopplysingar) eller fødselsnummer (både fødselsdato og personnummer) til oss på e-post.

Helse Møre og Romsdal sender aldri e-post med sensitiv informasjon til deg.

Lenker til andre nettstader

På helse-mr.no har vi lenker til andre nettstader. Personvernerklæringa for helse-mr.no gjeld ikkje for andre nettstader/nettsider eller andre eksterne løysingar. Når du besøker andre nettstader bør du derfor lese personvernerklæringa som gjeld på desse nettstadane.

Ansvar

Databehandlingsansvarleg

Helse Møre og Romsdal, ved administrerande direktør, er behandlingsansvarleg for personopplysingane som blir behandla i Helse Møre og Romsdal. Ansvar for daglege oppgåver på helse-mr.no er delegert til våre webredaktørar.

Databehandlar

Direktoratet for e-helse er Helse Møre og Romsdal sin databehandlar og ansvarleg for utvikling og vedlikehald av helse-mr.no og Felles nettløysing for spesialisthelsetenesta. Helse Møre og Romsdal og Helse Midt-Noreg har ein databehandlaravtale med Direktoratet for e-helse som regulerer kva informasjon leverandøren har tilgang til og korleis den skal behandlast.

Norsk helsenett er driftsleverandør for Direktoratet for e-helse og driftar mellom anna våre webserverar. Ein eigen avtale mellom Direktoratet for e-helse og Norsk helsenett regulerer kva informasjon leverandøren har tilgang til og korleis den skal behandlast.

Personvernombordet skal ivareta personverninteressene til alle som får sine personopplysingar registrert av Helse Møre og ROmsdal. Personvernombodet har ei uavhengig stilling i sitt arbeid som ombod.  

Personvernombodet i Helse Møre og Romsdal

Fann du det du leita etter?