HELSENORGE
Ny rettleiar

Samarbeid om tenester til born, unge og deira familiar

Ny nasjonal rettleiar for samarbeid om tenester til barn, unge og deira familiar er publisert. Den tek utgangspunkt i nye lovendringar frå august 2022. 

Barn illustrasjon

​Rettlei​aren omhandlar mellom anna nye føresegner om samarbeid, samordning, barnekoordinator og individuell plan. Målgruppa for rettleiaren er alle som er involvert i tenester og oppfølging av barn, unge og familier samt barn, unge og deira familier sjølve.

Målet med rettleiaren er å forklare bestemmingane nærare, tydlegere ansvar, gi rettleiing i korleis pliktene kan ivaretakast og vere eit praktisk verktøy for implementering.

Klikk her for å lese "Veileder: Samarbeid om tjenester til barn, unge og deres familier" (Helsedirektoratet)


Rettleiaren er utarbeida av Barne- ungdoms- og familiedirektoratet, Arbeids- og velferdsdirektoratet og Helsedirektoratet.

​​
Du kan finne meir om individuell plan og barnekoordinator på Helse Møre og Romsdal sine sider: Samhandling - Helse Møre og Romsdal (helse-mr.no)