DPS poliklinikk Kristiansund

Poliklinikken tilbyr utgreiing og behandling til menneske som har moderate til alvorlege psykiske lidingar. Med bakgrunn i tilvisinga så vil del fleste pasientar få tilbod om helsehjelp her. Pasientar med til dømes mindre lidingar kan ha god nytte av å heller møte fastlegen, kommunal psykolog eller kommunalt helseteam.

Les meir om DPS poliklinikk Kristiansund

DPS poliklinikk Kristiansund

Behandlinga kan vere ulike former for samtaleterapi individuelt eller i grupper, og eventuelt medikamentell behandling.

 

Poliklinikken har blant anna kompetanse innan psykodynamisk terapi, kognitiv terapi, korttids- og langtids gruppebehandling og medikamentell behandling.

 

Vi samarbeider med fastlegar, NAV og andre relevante instansar der det er behov for det.

I tillegg til ordinær poliklinikk har vi eit fylkesdekkande behandlingstilbod for pasientar med tvangslidingar (OCD). OCD-teamet held til i poliklinikken ved DPS Molde.


Helse Møre og Romsdal har i alt fem distriktspsykiatrisk sentra (DPS) der eitt ligg i Kristiansund. Senteret består av to seksjonar, ein DPS poliklinikk og eit DPS døgntilbod som samarbeider nært. DPS Kristiansund har primært tilbod til innbyggjarane i Nordmørskommunane Kristiansund, Averøy, Tingvoll, Halsa, Surnadal, Rindal, Aure og Smøla.

 


Poliklinikken har ambulante akutt-team, samarbeider nært med DPS døgnseksjonar i føretaket, og skal videre bistå kommunehelsetenesta med rettleiing og kompetanseutvikling. Vi har fokus på gruppebehandling, dagbehandling og samarbeid med det somatiske tilbodet, i tillegg til behandling av rus- og avhengigheitstilstandar. I tillegg til poliklinikken på Nordlandet i Kristiansund, har vi eit distriktsteam med base på Liabø i Halsa kommune.

ROP-TEAMET

ROP-teamet kartlegger, utreder og behandler utfordringer knyttet til rus og psykisk helse. Vi tilbyr individuell behandling, gruppetilbud og et 12 ukers dagbehandlingsprogram. Teamet har bred tverrfaglig kompetanse som består av overlege (psykiater), psykologspesialister, psykiatriske sykepleiere, sosionomer og psykomotorisk fysioterapeut. Vi har i tillegg kompetanse innen fysisk aktivitet/trening, ernæring, gaming- og pengespillavhengighet.


GRUPPETILBUD:

DAGBEHANDLING

Dersom du er over 18 år og ønsker deg ut av et rus-/pengespillavhengighetsproblem, kan dagbehandling være noe for deg. Kanskje strever du også med psykiske utfordringer. DPS Kristiansund poliklinikk tilbyr dagbehandling 4 dager i uken i 12 uker.  Dette er et gruppebehandlingsopplegg der du jobber med temaer som retter seg mot rusmestring. Hvis du er i aktiv rus, anbefaler vi avrusning i forkant av eventuell deltakelse i dagbehandlingsprogrammet. Dersom du går i LAR-behandling, må du være godt stabilisert på LAR-medisinene.


Bevegelsesgruppe

Hensikten med gruppen er økt kroppsbevissthet rundt egne spenningsmønstre, kroppslige reaksjonsmåter på psykiske belastninger og avspenning. Dette er en gruppe med fokus på enkle øvelser som gir økt kjennskap til egen kropp.


Pårørendegruppe

Behandlingen foregår over 6 uker med ett gruppemøte i hver uke. Vi bruker kognitiv metode (bevisst tenkning) hvor vi nærmer oss temaer som avhengighet og medavhengighet, roller i familien, psykiske og fysiske konsekvenser av å leve med kronisk stress, hvordan kan jeg bedre ivareta meg selv? Vi informerer om helseplager / helseskader som kan oppstå for pårørende etter mange år med en rusavhengig i familien.


Mannsgruppe

Et gruppebasert tilbud til menn 40 år + med alkoholproblemer som ønsker å redusere eller stoppe sitt alkoholmisbruk.


Ernæringsgruppe

Kurs om et sunt kosthold på et grunnleggende nivå. Det vil være temaer i generell ernæringslære. Kursleder kan legge opp til spesielle kurs/tema etter hva deltakerne har behov for og ønsker seg.


Pengespillavhengighetsgruppe

Behandlingen foregår over 8 uker med ett gruppemøte i hver uke. Vi bruker kognitiv metode (bevisst tenkning) hvor vi nærmer oss temaer som spilleslutt, automatiske tanker (spilletanker), risikosituasjoner, mestring av spillesug, selvsabotasjetanker, tilbakefallsforebygging. Vi informerer om faren ved både tilfeldighetsspill og spille med ferdighetselement.


Klatregruppe

I klatregruppen har du mulighet til å utfordre deg selv fysisk og mentalt. Gjennom mestring bygge selvtillit og evne til å håndtere stressreaksjoner. I tillegg utvikler du koordinasjon, fysisk styrke, og evne til problemløsing.


KURS for pasientar

Kurs for pasientar med bipolar liding, les meire her:Kurs for pasienter med bipolar lidelse.pdf


Her finn du våre brosjyrer om:

 

Pårørende til en som er rusavhengig:Pårørende til en som er rusavhengig.pdf

Behandlingstilbod for problem med pengespel:Pengespillbrosjyre.pdf

Dagbehandling for rus- og avhengigheit: BrosjyreROP - dagbehandling.pdf


Tilvisingar

Tilvisingane til oss kjem i hovudsak frå fastlege. Alle tilvisingar blir vurdert i inntaksteam fortløpende. Pasienten sin helsetilstand blir først og fremst vurdert ut frå opplysingane i tilvisinga, og difor er det viktig at denne inneheld relevante opplysingar om sjukehistorie, symptom, og forsøk på behandling.

Innan ti arbeidsdagar frå vi har fått tilvisinga skal vi ha vurdert den og sendt svar til pasienten med vår vurdering og eventuelt tidspunkt for behandling.

Sjekkliste for tilvising:

 • Aktuelle symptom
 • Aktuell funksjonsskildring
 • Aktuelle kartleggingar/testar (eksempelvis MADRS)
 • Kva behandling/oppfølging er gitt fram til no, og effekt så langt?
 • Tidlegare psykiske helseplager
 • Kjente psykiske helseplager i nær familie
 • Somatisk status
 • Medisinar (dato for siste endringar, og serumkonsentrasjon)
 • Eventuell rusmiddel/legemiddelavhengigheit
 • Cave
 • Omsorg for barn
 • Nettverk
 • Pasienten sin motivasjon for behandling

Ved behov for akutt hjelp kan du kontakte vårt ambulante akutteam.

 

Kontaktinformasjon

Oppmøtestad
Hagan 9, 6516 Kristiansund
Telefon
71 21 75 00 - gjelder også forløpskoordinator pakkeforløp
måndag - fredag 08:00 - 15:30
Sentralbord
E-post
Solhagen i Kristiansund
Besøksadresse
Hagan 9, Kristiansund(Kart)
Telefon
71 21 75 00
måndag - fredag 08:00 - 15:30

Praktisk informasjon

Barn som pårørande

​Barn og unge blir påverka når nokon i familen blir sjuke. Dei treng å forstå kva som skjer. Vi på sjukehuset skal bidra til at barn og ungdom blir tatt godt vare på i slike situasjonar. 

Les om kva vi gjer for barn og ungdom som er pårørande

Presteteneste

Treng du nokon å snakke med? ​
Prestetenesta er tilgjengeleg for å lytte til deg, om du berre vil slå av ein prat eller dele ting du tenker på.

Prestetenesta si viktigaste oppgåve er samtalar med pasientar og pårørande. Dei tilbyr også undervising, rettleiing, og samtalegrupper, både for pasientar og tilsette.

Presten og diakonen er her for alle, og kan formidle kontakt med andre trussamfunn, religionar eller livssynsorganisasjonar.

Kontaktinformasjon og meir om prestetenesta

Ta bilde?

​Mange pasientar og pårørande ønsker å ta bilde eller video som eit minne frå tida på sjukehuset. Det kan du gjere så lenge det er deg sjølv, pårørande eller vener som blir avbilda.

Det ikkje er lov å ta bilde av medpasientar eller tilsette uten at dei har sagt at det er greit.

Vi håper alle viser respekt for personvernet under besøket på sjukehuset.

Psykiske lidingar hos vaksne - pakkeforløphttps://helse-mr.no/behandlinger/psykiske-lidingar-hos-vaksne-pakkeforlopPsykiske lidingar hos vaksne - pakkeforløpPPsykiske lidelser hos voksne - pakkeforløpPsykiske lidelser hos voksne - pakkeforløpPsykiske lidelser hos voksne - pakkeforløpPsykiske lidelser hos voksne - pakkeforløp

Arrangement

 • Bipolar lidelse - Kristiansund

  Kurset er basert på psykoedukasjon og egenaktivitet. Det betyr at det blir forelest over sentrale tema om bipolar lidelse, samtidig som at hver enkelt gruppedeltaker vil jobbe med sin personlige forebyggelses- og tiltaksplan.

Fann du det du leita etter?