HELSENORGE

Epilepsi - foreldre/fagpersonar - Digitalt

For fagpersonar og foreldre/føresette til barn og unge med epilepsi. Dette er eit digitalt kurs for alle i Møre og Romsdal.

Tilvisning - du må ha tilvisning for å delta

du må ha tilvisning for å delta

Foreldre til barn som allereie får oppfølging hjå habilitering eller poliklinikk for barn og ungdom, treng ikkje henvisning. Disse kan melde seg på på same måte som fagpersonar.

Ynskjer du/dykk å delta på opplæringa, ta kontakt med fastlegen din for tilvising. Foreldre/føresette meldast på når det sendast tilvising til epilepsikurs på barnet/ungdomen sitt namn. Tilvisinga sendast elektronisk til poliklinikk barn og ungdom, Ålesund sjukehus.

Det må kome fram i tilvisinga kven av føresette som deltek, hugs også å oppgi e-postadresse. 

Fagpersonar treng ikkje tilvising frå lege men må melde seg på ved å kontakte Poliklinikk barn og ungdom gjennom ved kontaktperson Annie Torbjørgson på tlf. 95 11 52 77 eller via ekspedisjon Pol. barn og ungdom Ålesund på tlf. 701 67 550.  Det er viktig at du oppgir e-postadresse for å få tilsendt kurslenke og oppgir navn dersom fleire fagpersonar skal følge undervisninga frå same stad. 

Praktiske opplysningar

Digitalt kurstilbodet. Kurset er eit samarbeid mellom poliklinikk barn og ungdom i Ålesund i samarbeid med barnehabilitering og barneavdelinga ved Kristiansund sjukehus, Epilepsiforbundet og LMS.

Du vil få tilsendt lenke til det digitale kursrommet frå Norsk Helsenett i forkant av kurset etter at tilvisning er sendt. Sjå informasjon under den klikkbare lenka Tilvisning over korleis du som føresett eller fagperson skal sende henvisning/ påmelding. Hugs å oppgi dersom det er spesielle behov ein skal ta omsyn til.

Kvifor delta på kurs

Med kurset ynskjer vi at foreldre/foresatte og skole- og barnehageansatte skal få økt kunnskap om kva epilepsi er og korleis ein kan møte barn og unge med epilepsi både i heimen og i skule- og barnehagekvardagen. Vi ynskjer å skape økt forståing og meistring i rolla som forelder/føresett og fagperson. 

Vi oppmodar begge foreldre til å delta på opplæringa.

Innhald

Tema for kurset*:

  • Kva er epilepsi og anfallshandtering
  • Tankar rundt sjukdom i familien
  • Meistring
  • Pedagogiske konsekvenser
  • Brukarhistorie
  • Rettigheiter
  • Presentasjon av Epilepsiforbundet

* Med atterhald om endringar i tema/program.
Føredragshaldarane har tverrfagleg bakgrunn som spesialsjukepleiar, lege, sosionom, erfaren brukarrepresentant frå Epilepsiforbundet, spesialpedagog frå Spesialsykehuset for epilepsi (SSE). Det vert også moglegheit til å stille spørsmål og utveksle erfaringar.
Med atterhald om endringar i tema/føredragshaldarar.

Rettar, eigenandel og opplæringspengar

Ingen eigenandel.

Det kan søkjast om opplæringspengar for deg som er yrkesaktiv og som har omsorg for et longvarig sjukt eller funksjonshemma barn. Opplæringspengar bereknast på same måte som sjukepengar, og skal erstatte tap av arbeidsinntekt ved fråvær frå arbeid for å vere med under opplæringa.

Lenke til utfyllande informasjon om eigenandel og andre rettar finn du her


Nyttige nettsider

Epilepsiforbundet

Spesialistsykehuset for epilepsi (SSE)

Fann du det du leita etter?