HELSENORGE

Speleavhengighet - Molde

Psykoedukativ gruppe for pasientar med diagnosa Patologisk speleliding.
Kontinuerlig tilbod. Tar jevnleg inn nye pasientar i gruppa.

Tilvisning - du må ha tilvisning for å delta

du må ha tilvisning for å delta

Ynskjer du å delta i opplæringa/gruppa, kontakt fastlegen din for tilvising.

Tilvising sendes elektronisk til «henvisninger og søknader Tverrfaglig spesialisert rusbehandling i Ålesund».

Kvifor delta på kurs

Med kurset ynskjer vi at du skal få økt kunnskap om kva speleavhengigheit er, førebyggja forverring, hindre tilbakefall og skape økt tryggleik, forståing og meistring i det å leve med denne problematikken. Vi ynskjer også at du skal få møte andre med same utfordringar og utveksle erfaringar.

Innhald

Diverse tema tas opp i gruppa, bl.a.:

  • Psykisk helse
  • Ulike fasar i avhengigheita
  • Hjernens betydning
  • Endringsprosessen
  • Kognitive feilslutningar
  • Sjølvkjensle
  • Tilbakefall
  • Pårøranes situasjon
  • Økonomi og gjeld


Praktiske opplysningar

Lenke til informasjon om Rusbehandling TSB poliklinikk Molde


Rettar og eigenandel

Pasientar har rett til fri for å delta på pasientopplæring. Rettar ved reise og opphald gjeld som ved andre polikliniske timar på sjukehuset.

Du må betale eigenandel som ved ein vanleg poliklinisk konsultasjon. Dette går inn i frikortgrunnlaget, ingen eigenandel for deg som har frikort. Faktura sendes etter kurset.

Lenke til utfyllande informasjon om eigenandel og andre rettar finn du her


Nyttige nettsider

Spillavhengighet Norge

Fann du det du leita etter?