Kurs og konferansar for fagpersonell

Målet for all kompetanseutvikling er stadig betre helsetenester både i spesialisthelsetenesta og i kommunane der folk bur og lever

Kurs for tilsette i Helse Møre og RomsdalKurs for tilsette i kommunehelsetenesta

   Læringsportal_logo.png 

Læringsportalen "vår digitale campus"  er tilgjengeleg online og inneheld både e-læringskurs, videoar og annonsering av klasseromskurs (fagmøte, konferansar). Innhaldet er primært retta mot tilsette, men ein del av kursa er også tilgjengelege for til dømes nye tilsette, studentar og samarbeidspartar i kommunar, utdanningsinstitusjonar og andre regionale helseføretak.

Meir om Læringsportalen

Du kan nytte Læringsportalen frå PC, nettbrett eller mobiltelefon. Dersom du ynskjer å lagre informajson om gjennomføring av e-læring, må du logge deg på via ID-porten (Min ID - du må då ha eit norsk fødselsnummer).

Det er aktuelt å samarbeide med primærhelsetenesta, fagnettverk og utdanningsinstitusjonar om felles kurs og konferansar. For å melde deg på eit kurs der du er i målgruppa, må du anten melde deg på via ID-porten (gratis arrangement), eller så ligg der informasjon på kurssida om korleis du skal melde deg på ved betaling (vi brukar oftast www.deltager.no)

Kunnskapsoverføring

Gjensidig kunnskapsoverføring og informasjonsutveksling mellom fagpersonell skal bidra til gode helsetenester og heilskaplege pasientforløp. Det skal løne seg å førebygge sjukdom og pasienten skal få betre behandling der dei bur.

Meir om samhandling

Om kompetanseutvikling

KURSTILBOD

 • Fredag 28.09.
  Tilrettelegging i avlastning, Ksu 28.09.18

  Tema er bevissthet rundt måltid og kosthold. Tilrettelegging i avlastning og barneboliger. Målgruppa er ansatte og ledere i kommunens avlastende tiltak og barneboliger. Les mer i vedlagt invitasjon!

 • Måndag 22.10.
  Kommunikasjon og minoritetshelse

  Den delen av befolkningen som har bakgrunn fra andre land enn Norge har gjerne særlige forutsetninger når det gjelder språk, helseforståelse og andre referanser. Noe av dette kan være utfordrende for både minoritetene selv for helsetjenesten.

 • Onsdag 31.10.
  ReHabiliteringskonferansen 2018

  I år har konferansen fått namnet "Mine mål og ressursar" og vi ynskjer med det å fjølge opp Helseministeren sitt fokus: «Kva er viktig for deg».

 • Onsdag 07.11.
  Psykisk helse blant synshemmede

  Fagdag om Psykisk helse blant synshemmede.

 • Helsepedagogikk

  Lærings- og meistringssenteret arranger kurs i helsepedagogikk fast 1-2 gonger i året i Møre og Romsdal. Kurset varar tre dagar.

 • Presentasjonsteknikk

  Kurset vil være praktisk retta og basert på øvingar. Hovudmålet er at du skal få videreutvikle deg som underviser. Hovudfokus i kurset er kommunikasjon mellom menneske i ein undervisningssituasjon.

(Foto: Colourbox.com)

Fann du det du leita etter?
Tilbakemeldinga vil ikkje bli svart på. Ikkje send personleg informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.