Kurs og konferansar for fagpersonell

Målet for all kompetanseutvikling er stadig betre helsetenester både i spesialisthelsetenesta og i kommunane der folk bur og lever

Gjensidig kunnskapsoverføring og informasjonsutveksling mellom fagpersonell skal bidra til gode helsetenester og heilskaplege pasientforløp. Det skal løne seg å førebygge sjukdom og pasienten skal få betre behandling der dei bur. Samhandlingsreformen – Rett behandling – på rett sted – til rett tid.

Helse Møre og Romsdal vil gjennom ulike kurstilbod, e-læringskurs og video bidra til kompetansebygging knytt til grunnleggande oppgåver i dei kommunale helse- og omsorgstenestane. I tillegg vil det vere aktuelt å samarbeide med fagnettverk og utdanningsinstitusjonar om felles kurs eller konferansar.

Læringsportalen

KURSTILBOD

  • Helsepedagogikk

    Lærings- og meistringssenteret arranger kurs i helsepedagogikk fast 1-2 gonger i året i Møre og Romsdal. Kurset varar tre dagar.

  • Presentasjonsteknikk

    Kurset vil være praktisk retta og basert på øvingar. Hovudmålet er at du skal få videreutvikle deg som underviser. Hovudfokus i kurset er kommunikasjon mellom menneske i ein undervisningssituasjon.

(Foto: Colourbox.com)

Fann du det du leita etter?
Tilbakemeldinga vil ikkje bli svart på. Ikkje send personleg informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.