Kurs og konferansar for fagpersonell

Målet for all kompetanseutvikling er stadig betre helsetenester både i spesialisthelsetenesta og i kommunane der folk bur og lever

Læringsportal_logo.png 

"vår digitale campus" Læringsportalen er tilgjengeleg online og inneheld både e-læringskurs, videoar og klasseromskurs(fagmøter, konferansar). Innhaldet er primært retta mot tilsette, men ein del av kursa er også tilgjengelege for til dømes nye tilsette, studentar og samarbeidspartar i kommunar, utdanningsinstitusjonar og andre regionale helseføretak.

Meir om Læringsportalen

Læringsportalen har responsivt design og universell  utforming, og du kan difor nytte nettbrett eller mobiltelefon. Dersom du ynskjer å lagre informajson om gjennomføring av e-læring, må du logge deg på via ID-porten(Min ID - du må då ha eit norsk fødselsnummer).

Det er aktuelt å samarbeide med primærhelsetenesta, fagnettverk og utdanningsinstitusjonar om felles kurs eller konferansar. For å melde deg på eit kurs der du er i målgruppa, må du enten melde deg på via ID-porten(gratis arrangement), eller så ligg der informasjon på kurssida om korleis du skal melde deg på ved betaling(vi brukar oftast www.deltager.no)

Kunnskapsoverføring

Kurs for primærhelsetenestaGjensidig kunnskapsoverføring og informasjonsutveksling mellom fagpersonell skal bidra til gode helsetenester og heilskaplege pasientforløp. Det skal løne seg å førebygge sjukdom og pasienten skal få betre behandling der dei bur. Samhandlingsreformen – Rett behandling – på rett sted – til rett tid.

Meir om samhandling

Om kompetanseutvikling

KURSTILBOD

 • Onsdag 31.10.
  ReHabiliteringskonferansen 2018

  I år har konferansen fått namnet "Mine mål og ressursar" og vi ynskjer med det å fjølge opp Helseministeren sitt fokus: «Kva er viktig for deg».

 • Helsepedagogikk

  Lærings- og meistringssenteret arranger kurs i helsepedagogikk fast 1-2 gonger i året i Møre og Romsdal. Kurset varar tre dagar.

 • Presentasjonsteknikk

  Kurset vil være praktisk retta og basert på øvingar. Hovudmålet er at du skal få videreutvikle deg som underviser. Hovudfokus i kurset er kommunikasjon mellom menneske i ein undervisningssituasjon.

(Foto: Colourbox.com)

Fann du det du leita etter?
Tilbakemeldinga vil ikkje bli svart på. Ikkje send personleg informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.