Kurs og konferansar for fagpersonell

Målet for all kompetanseutvikling er stadig betre helsetenester både i spesialisthelsetenesta og i kommunane der folk bur og lever

Læringsportal_logo.png

Læringsportalen  "vår digitale campus"  er tilgjengeleg online og inneheld både e-læringskurs, videoar og annonsering av klasseromskurs (fagmøte, konferansar). Innhaldet er primært retta mot tilsette, men ein del av kursa er også tilgjengelege for til dømes nye tilsette, studentar og samarbeidspartar i kommunar, utdanningsinstitusjonar og andre regionale helseføretak.

Kurs for primærhelsetenesta

Meir om Læringsportalen

Du kan nytte Læringsportalen frå PC, nettbrett eller mobiltelefon. Dersom du ynskjer å lagre informajson om gjennomføring av e-læring, må du logge deg på via ID-porten (Min ID - du må då ha eit norsk fødselsnummer).

Det er aktuelt å samarbeide med primærhelsetenesta, fagnettverk og utdanningsinstitusjonar om felles kurs og konferansar. For å melde deg på eit kurs der du er i målgruppa, må du anten melde deg på via ID-porten (gratis arrangement), eller så ligg der informasjon på kurssida om korleis du skal melde deg på ved betaling (vi brukar oftast www.deltager.no)

Kunnskapsoverføring

Gjensidig kunnskapsoverføring og informasjonsutveksling mellom fagpersonell skal bidra til gode helsetenester og heilskaplege pasientforløp. Det skal løne seg å førebygge sjukdom og pasienten skal få betre behandling der dei bur.

Meir om samhandling

Om kompetanseutvikling

KURSTILBOD

 • Helsepedagogikk

  Lærings- og meistringssenteret arranger kurs i helsepedagogikk fast 1-2 gonger i året i Møre og Romsdal. Kurset varar tre dagar.

 • Presentasjonsteknikk

  Kurset vil være praktisk retta og basert på øvingar. Hovudmålet er at du skal få videreutvikle deg som underviser. Hovudfokus i kurset er kommunikasjon mellom menneske i ein undervisningssituasjon.

 • ReHab webinar

  Vi har i flere år arrangert lokal rehabiliteringskonferanse i Møre og Romsdal. Da det er problematisk å samle større forsamlinger i disse pandemi tider, ønsker vi å lage et mindre webinar for faglig påfyll.

 • Transfusjon av blodprodukt for primærhelsetenesta

  E-læringskurs for legar og sjukepleiarar utanfor offentleg sjukehus som er involverte i blodtransfusjonar.

(Foto: Colourbox.com)

Fann du det du leita etter?