Bildet viser menneske i ulike periodar av livet. Illustrasjonsfoto: Colourbox.

Utdanning og kompetanseutvikling

Helsepersonell si utdanning og kompetanse skal svare på innbyggjarane sine behov og vere kunnskapsbasert, relevant og ha god kvalitet.

Målet for all kompetanseutvikling er stadig betre helsetenester både i spesialisthelsetenesta og i kommunane der folk bur.

Delta på kurs

Læringsportal_logo.png

Læringsportalen  "vår digitale campus"  er tilgjengeleg online og inneheld både e-læringskurs, videoar og annonsering av klasseromskurs (fagmøte, konferansar). Innhaldet er primært retta mot tilsette, men ein del av kursa er også tilgjengelege for til dømes nye tilsette, studentar og samarbeidspartar i kommunar, utdanningsinstitusjonar og andre regionale helseføretak.

Kurs for primærhelsetenesta

Strategi for utdanning og kompetanseutvikling

Kompetanseutvikling handlar både om utdanning og intern opplæring. Gjensidig kunnskapsoverføring mellom spesialisthelsetenesta og kommunar, samt andre samarbeidspartar er også ein dimensjon ved kompetanseutvikling.

Utdanning av helsepersonell i spesialisthelsetenesta handlar om grunn- og vidareutdanning, forskarutdanning, spesialistutdanning for legar spesielt og ulike typar kurs.

Intern opplæring handlar om planlegging og tilrettelegging av undervisning og læringsaktivitetar som understøttar organisasjonen sitt behov for utvikling og kontinuerleg forbetring, samt kvalitet og sikkerheit for pasientar og personell.

Gjensidig kunnskapsoverføring handlar om samhandling og samarbeid om kunnskap og kompetanseutvikling med det føremålet å bidra til gode helsetenester for våre innbyggjarar.

Strategi for utdanning og kompetanseutvikling i Helse Midt-Norge 2015-2020

Samarbeid om utdanning

Utdanning av helsepersonell er ei av fire lovfestede hovedoppgaver for helseforetakene under Lov om spesialisthelseteneste §§ 3-5, 3-8 og Lov om helseføretak §§ 1 og 2. 

Helse Møre og Romsdal samarbeider med utdanningsinstitusjonar om grunn- og vidareutdanningar både når det gjeld kvalitet, innhald, praksisstudiar, samt om forskarutdanning.

Utdanningsinstitusjonar:

  • Høgskolen i Molde
  • Høgskolen i Volda
  • NTNU Trondheim
  • NTNU Ålesund

Samarbeid om utdanning i Helse Midt-Noreg

Samarbeidsorganet mellom HMN og universitet og høgskular i regionen

Grunn- og vidareutdanning

Grunn- og vidareutdanning av helsepersonell vert tilbydd ved høgskular og universitet og praksisstudiar skjer i helseføretak og kommunar. Turnustjenesten er ein naudsynt del av nokre grunnutdanningar og er eit vilkår for autorisasjon som lege, fysioterapeut og kiropraktor.

Statens autorisasjonskontor for helsepersonell (SAFH)

SAFH gir profesjonsgodkjenning til helsepersonell. Det er 28 yrkesgrupper i det norske helsevesenet som er lovregulert, Lov om helsepersonell § 48. I desse yrka krevst profesjonsgodkjenning, anten autorisasjon eller lisens.

Krav om gode utdanningstilbod

Helse- og omsorgsdepartementet stiller krav om eit kvalitativt godt tilbod og tilstrekkeleg kapasitet i utdanninga av helsepersonell som har spesialisthelsetenesta som læringsarena. Dette gjeld for helsepersonell i grunnutdanning, turnus og i vidare- og etterutdanning. Utdanning av helsepersonell i spesialisthelsetjenesten vert årleg omtala i departementet sin budsjettproposisjon og i tildelingsbrevet til Helsedirektoratet.

Legar i spesialisering

Meir LiS på www.helse-mr.no - klikk her

Les meir om utdanninga for legar i spesialisering (LiS)

Samhandling for kompetanseutvikling

Gjensidig kunnskapsoverføring og informasjonsutveksling mellom fagpersonell skal bidra til gode helsetenester og heilskaplege pasientforløp. Det skal løne seg å førebygge sjukdom og pasienten skal få betre behandling der dei bur. Samhandlingsreformen – Rett behandling – på rett sted – til rett tid.

Helse Møre og Romsdal vil gjennom ulike kurstilbod, e-læringskurs og video bidra til kompetansebygging knytt til grunnleggande oppgåver i dei kommunale helse- og omsorgstenestane. I tillegg vil det vere aktuelt å samarbeide med fagnettverk og utdanningsinstitusjonar om felles kurs eller konferansar.

(Grafikk: Colourbox.com)


Fann du det du leita etter?