Bildet viser menneske i ulike periodar av livet. Illustrasjonsfoto: Colourbox.

Utdanning og kompetanseutvikling

Helsepersonell si utdanning og kompetanse skal svare på innbyggjarane sine behov og vere kunnskapsbasert, relevant og ha god kvalitet

Kompetanseutvikling handlar både om utdanning og intern opplæring. Gjensidig kunnskapsoverføring mellom spesialisthelsetenesta og kommunar, samt andre samarbeidspartar er også ein dimensjon ved kompetanseutvikling.

Utdanning av helsepersonell i spesialisthelsetenesta handlar om grunn- og vidareutdanning, forskarutdanning, spesialistutdanning for legar spesielt og ulike typar kurs.

Intern opplæring handlar om planlegging og tilrettelegging av undervisning og læringsaktivitetar som understøttar organisasjonen sitt behov for utvikling og kontinuerleg forbetring, samt kvalitet og sikkerheit for pasientar og personell.

Gjensidig kunnskapsoverføring handlar om samhandling og samarbeid om kunnskap og kompetanseutvikling med det føremålet å bidra til gode helsetenester for våre innbyggjarar.

Legemiddelsamstemming ved Ålesund sjukehus from Helse Møre og Romsdal on Vimeo.


 

Strategi for utdanning og kompetanseutvikling

Strategi for utdanning og kompetanseutvikling i Helse Midt-Norge 2015-2020

Samarbeid om utdanning

Utdanning av helsepersonell er ei av fire lovfestede hovedoppgaver for helseforetakene under Lov om spesialisthelseteneste §§ 3-5, 3-8 og Lov om helseføretak §§ 1 og 2. 

Helse Møre og Romsdal samarbeider med utdanningsinstitusjonar om grunn- og vidareutdanningar både når det gjeld kvalitet, innhald, praksisstudiar, samt om forskarutdanning.

Utdanningsinstitusjonar:

Høgskolen i Molde

Høgskolen i Volda

NTNU Trondheim

NTNU Ålesund

Samarbeidsorganet HMN - Høgskulane i Midt-Norge

Samarbeidsorganet HMN - NTNU

Grunn- og vidareutdanning

Grunn- og vidareutdanning av helsepersonell vert tilbydd ved høgskular og universitet og praksisstudiar skjer i helseføretak og kommunar. Turnustjenesten er ein naudsynt del av nokre grunnutdanningar og er eit vilkår for autorisasjon som lege, fysioterapeut og kiropraktor.

Statens autorisasjonskontor for helsepersonell (SAFH)

SAFH gir profesjonsgodkjenning til helsepersonell. Det er 28 yrkesgrupper i det norske helsevesenet som er lovregulert, Lov om helsepersonell § 48. I desse yrka krevst profesjonsgodkjenning, anten autorisasjon eller lisens.

Krav om gode utdanningstilbod

Bestillerdokumenta frå Helse- og omsorgsdepartementet til dei regionale helseføretaka stiller krav om eit kvalitativt godt tilbod og tilstrekkeleg kapasitet i utdanninga av helsepersonell som har spesialisthelsetenesta som læringsarena. Dette gjeld for helsepersonell i grunnutdanning, turnus og i vidare- og etterutdanning. Utdanning av helsepersonell i spesialisthelsetjenesten vert årleg omtala i departementet sin budsjettproposisjon og i tildelingsbrevet til Helsedirektoratet.

Vidareutdanning for sjukepleiarar - meir informasjon vil kome.

Etterutdanning for leger i spesialisering(LiS) - meir informasjon vil kome.

Forskarutdanning - meir informajson vil kome.

Intern opplæring

I tillegg til utdanning er intern opplæring gjennom ulike former for undervisning og læringsaktivitetar eit viktig virkemiddel i å sikre fagleg forsvarleg yrkesutøving, Lov om helsepersonell, samt samt bidra til fagleg og personleg utvikling for den enkelte tilsette, Lov om arbeidsmiljø §§4-2.

Intern opplæring skal forankrast i lover og forskrifter for verksemda og ilag med interne prosedyrer bidra til organisastorisk utvikling og kunnskapsbasert praksis, i tillegg til kontinuerleg forbetring og internkontroll, Internkontroll i helse- og sosialtjenesten.

Læringsportalen inneheld både e-læringskurs, videoar og klasseromskurs. Når intern opplæring vert registrert i Læringsportalen er det lett å dokumentere kven som har gjennomført obligatorisk opplæring. Foreløpig er den berre tilgjengeleg for tilsette ved pålogging med PULS kort. Leiarar har eigen Rapportmodul for oversikt over tilsette sine gjennomførte kurs.

Læringsportalen

Kurstilbod - kunnskapsoverføring og deling

Klikk for Kurstilbod - kunnskapsoverføring og deling

(Grafikk: Colourbox.com)

Fann du det du leita etter?
Tilbakemeldinga vil ikkje bli svart på. Ikkje send personleg informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.