Illustrasjonsbilde.

Palliativ plan

Eit tilbod til pasientar som har ein livstruande sjukdom som ikkje kan kurerast.

Ordet palliasjon kan enklast forklarast med lindrande behandling og omsorg. Forsking viser at det å få tilbod om palliasjon tideleg, kan vere med å auke levetid og livskvalitet.

Palliativ plan er eit dokument som skal sikre samhandling, planlegging og tilrettelegging av tiltak, slik at den som er sjuk og familien kan oppleve tryggleik og best mogeleg livskvalitet. Målet er å vere i forkant av ulike utfordringar, bidra til eit meiningsfylt liv og få fram det som pasienten synes er viktig for seg. Internasjonalt blir prosessen og kommunikasjon rundt ein palliativ plan kalla Advance Care Planning (ACP)

Planen er felles for pasienten, pårørande og helsepersonell, og blir til gjennom dialog og førebuande samtalar. Den skal følgje pasienten der han/ho er, om det er heime, på institusjon eller på sjukehus. Nokre har planen over fleire år, andre har den i ei kortare periode.

Her kan du sjå film om kva ein pallaitiv plan er og korleis ein kan bruke dette som verktøy.

Filmen vil etter kvart komme oppdelt i mindre snuttar i eit E-læringsprogram. Filmen er fin å bruke til internundervsining.

Palliasjon film.jpg

Klikk på denne linken for å se filmen:

 

Det er ein stor lettelse å ha fått min Palliativ plan og å vete at legane og sjukepleiarane tar omsyn til mine ønske. 

Pasient

 
Sjå kort film om Palliativ plan 

Palliativ Plan i Møre og Romsdal from Helse Møre og Romsdal on Vimeo.

Innhald om Palliativ plan A-Å

 

 

 

 

Fann du det du leita etter?