Møteplass Møre og Romsdal

Møteplass Møre og Romsdal består av flere ulike tiltak som skal sikre samhandling og oppgåvefordeling mellom behandlarar på sjukehus, behandlarar i kommunane og pasientane for å få til mest mogleg utredning og behandling.

​Retningslinjer for samarbeid mellom fastleger og sykehus

Dokumentet er utarbeida i samarbeid mellom klinikkane , 3 kommuneoverlegar og praksiskonsulentane som representant for fastlegene i dei 4 ulike lokalsjukehusområda.  Målet med dokumentet er å ha ein skriftlig rettleiar for oppgåvefordeling mellom behandlarar på sjukehus, behandlarar i kommunane og pasientane . Ein har vidareført eit mangeårig godt samarbeid,  men mellom anna av pasientsikkerheitsgrunner har ein sett behovet for å gjøre denne oppgåvefordelinga skriftlig.  Dokumentet har vore ute på høring i alle klinikkar og i kommunane. Overordna samhandlingsutval fekk dokumentet til handsaming tysdag 27. november 2018 .

Felles behandlarfagråd 

Behandlarfagrådet i Møre og Romsdal er oppretta etter at  ”Overordna samarbeidsutval (OSU) i Møre og Romsdal i november 2018 gjorde vedtok om at Møre og Romsdal skulle etablere eit Felles behandlarfagråd. Målet med fagrådet er å betre samhandlinga mellom behandlarar i spesialisthelsetenesta og kommunane .

Fagrådet skal ha ein rådgivande funksjon overfor OSU og andre samarbeidsorgan i Møre og Romsdal.

Behandlarfagrådet sine oppgåver:

Fagrådet skal gi råd om vesentlige forhold i behandlar til behandlar samarbeidet mellom primærhelsetenesta og spesialisthelsetenesta som tek i vare pasientforløp og god utnytting av ressursar på begge nivå.

Forslag om endra oppgåvefordeling mellom avdelingar i Helse Møre og Romsdal og fastleger skal vurderast med tanke på pasientsikkerheit , ressursbruk og om det kan sameinast med dagens arbeidsform i sjukehus og fastlegepraksis. Behandlarfagrådet  skal være høringsinstans for forslag til standardiserte pasientforløp som involverer både primær og spesialisthelsetenesta.

Behandlarfagrådet sine medlemmer :

Per 1. April 2019
1)Kommuneoverlege frå Orkide område 
2)Kommuneoverlege i  ROR område
3)Kommuneoverlege i Sunnmøre
4)Pk Nordmøre
5)Pk Romsdal
6)Pk Sunnmøre
7)Pko-leder
8)Overlege   medisinsk klinikk Nordmøre/Romsdal
9)Overlege   klinikk for diagnostikk
10)Overlege akuttklinikken
11)Behandlar  Klinikk for psykisk helsevern og rus
12)Overlege kirurgisk klinikk
13)Behandlar  KKBU
14)Overlege medisinsk klinikk Sunnmøre
15)Behandlar Klinikk for psykisk helsevern og rus Sunnmøre
16)Lege fagavdelinga


Melde saker:

Fastleger , kommunar , bedriftsleger, avtalespesialister , bruker , fylkesmannen , sjukehus og samarbeidsorgan mellom sjukehus og kommunar kan melde saker som gjeld samhandling og oppgåvefordeling mellom sjukehus og behandlarar/fastleger i kommunane . I tillegg kan fagrådet på eige initiativ ta opp relevante saker til drøfting i fagrådet.

Saker meldes til :

Pko-leder Stian Endresen ,  Stian.Endresen@hmr-no

Oppfølging av saker:

I saker som inneberer vesentlige endringar i samarbeidet mellom leger i sjukehus og kommune så vil felles behandlarfagråd sende forslaget til drøfting til :
a)Lokalt samarbeidsutval(LSU) , tillitsvalte, allmennlegeutval  og kommuneoverlegane i Møre og Romsdal
b)Seksjon for samhandling i HMR, tillitsvalte  og aktuelle klinikkar

Etter ny drøfting i felles behandlarfagråd vert saker sendt til OSU .
OSU vedtar og sender ut endelige anbefalingar til sjukehus/kommuner .

Referat

2019.04.09


Felles legemøter/fastlegemøter

Felles legemøter/fastlegemøter er for Helse Møre og Romsdal HF ein viktig møteplass med fastlegene og kommunalt tilsette leger.  Fastlegen sin posisjon som henvisere betyr at dei både er «døropnar og portvakter» for pasientstrømmen  inn til Helse Møre og Romsdal HF. Dette gjer at samhandling mellom føretak og denne legegruppa er ekstra viktig.

Fastleger  er avhengig at kontinuerlig oppdatering om HMR sine tilbod. Helse Møre og Romsdal HF har som dei fleste andre helseføretak hatt slike legemøter gjennom mange år. Dei siste åra har ein jobba for å få på plass slike møteplassar ved alle lokalsjukehus.  Møta er no forankra i  samhandlingsseksjonen i fagavdelinga i helseføretaket.
 
På desse møta vert det diskutert faglege problemstillingar, lokaltilpassa samhandling og forventningar til utredning, behandling og oppfølging av pasientar.

Ein har ofte kalla desse møta for «Nytt og nyttig møter».  Fagleg samhandling og relasjonsbygging er nøkkelord.  Sjukehusleger, fastleger og Helse Møre og Romsdal HF sine leiarar held faglege innlegg som vert avslutta med ein fagleg diskusjon mellom sjukehusleger og fastleger.  Avtalespesialister vert og invitert inn som forelesarar.

Ein har valt å ha to slike møte i kvart lokalsjukehusområde per kalenderår.  Møta vert arrangert på kveldstid og kvart møte er på tre timar + innlagte pausar.

Praksiskonsulentane står for førebuing og gjennomføring av desse møta.  Fastleger, kommuneoverleger, sjukehusleger og sjukehusleiarar kjem med forslag om tema og problemstillingar som dei ynskjer tatt opp i disse møta.  Når ein ønskjer å ta opp tema på eit slikt møte så sender ein e-post til lokal praksiskonsulent med forslag om tema. Dersom drøftingar på møta  fører til endring av samhandlingsrutinar så vert desse endringane sendt ut skriftlig i etterkant av møta.
 
Møta i 2019 er planlagt på følgjande datoar:
1)Volda  9. april og 15. oktober
2)Ålesund 6. november og 13. november
3)Molde 16. januar og 6. november
4)Kristiansund 3. april og 6. november

Informasjon frå laboratoria

Nytt frå laboratoria i klinikk for diagnostikk. Medisinsk biokjemi, mikrobiologi og patologi.

Gå til Bioposten

Informasjon frå laboratoriet, avdeling for medisinsk biokjemi  (klikk på lenka, klikk så "Les meir om Avdeling for medisinsk biokjemi . klikka så på Informasjon frå laboratoriet)

Nyheiter/informasjonsskriv frå Medisinsk mikrobiologi   (Du finner Nyheiter/informasjonsskriv i opplistinga)

Ventetider

Du kan velge mellom alle offentlige behandlingssteder. For å få dekket utgifter til undersøkelse eller behandling ved et privat behandlingssted, må behandlingsstedet ha avtale med et regionalt helseforetak eller en godkjenning fra HELFO for den aktuelle behandlingen.

Alle behandlingssteder som rapporterer ventetider Ventetid Medi 3 Ålesund Ventetid avtalespesialister i Midt-Norge


Samhandlingsplakat for behandlere

Samhandlingsplakat for behandlere

Fann du det du leita etter?
Tilbakemeldinga vil ikkje bli svart på. Ikkje send personleg informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.