Møteplass Møre og Romsdal

Møteplass Møre og Romsdal består av flere ulike tiltak som skal sikre samhandling og oppgåvefordeling mellom behandlarar på sjukehus, behandlarar i kommunane og pasientane for å få til mest mogleg utredning og behandling.

​Retningslinjer for samarbeid mellom fastleger og sykehus

Dokumentet er utarbeida i samarbeid mellom klinikkane , 3 kommuneoverlegar og praksiskonsulentane som representant for fastlegene i dei 4 ulike lokalsjukehusområda.  Målet med dokumentet er å ha ein skriftlig rettleiar for oppgåvefordeling mellom behandlarar på sjukehus, behandlarar i kommunane og pasientane . Ein har vidareført eit mangeårig godt samarbeid,  men mellom anna av pasientsikkerheitsgrunner har ein sett behovet for å gjøre denne oppgåvefordelinga skriftlig.  Dokumentet har vore ute på høring i alle klinikkar og i kommunane. Overordna samhandlingsutval fekk dokumentet til handsaming tysdag 27. november 2018 .


Felles legemøter/fastlegemøter

Felles legemøter/fastlegemøter er for Helse Møre og Romsdal HF ein viktig møteplass med fastlegene og kommunalt tilsette leger.  Fastlegen sin posisjon som henvisere betyr at dei både er «døropnar og portvakter» for pasientstrømmen  inn til Helse Møre og Romsdal HF. Dette gjer at samhandling mellom føretak og denne legegruppa er ekstra viktig.

Fastleger  er avhengig at kontinuerlig oppdatering om HMR sine tilbod. Helse Møre og Romsdal HF har som dei fleste andre helseføretak hatt slike legemøter gjennom mange år. Dei siste åra har ein jobba for å få på plass slike møteplassar ved alle lokalsjukehus.  Møta er no forankra i  samhandlingsseksjonen i fagavdelinga i helseføretaket.
 
På desse møta vert det diskutert faglege problemstillingar, lokaltilpassa samhandling og forventningar til utredning, behandling og oppfølging av pasientar.

Ein har ofte kalla desse møta for «Nytt og nyttig møter».  Fagleg samhandling og relasjonsbygging er nøkkelord.  Sjukehusleger, fastleger og Helse Møre og Romsdal HF sine leiarar held faglege innlegg som vert avslutta med ein fagleg diskusjon mellom sjukehusleger og fastleger.  Avtalespesialister vert og invitert inn som forelesarar.

Ein har valt å ha to slike møte i kvart lokalsjukehusområde per kalenderår.  Møta vert arrangert på kveldstid og kvart møte er på tre timar + innlagte pausar.

Praksiskonsulentane står for førebuing og gjennomføring av desse møta.  Fastleger, kommuneoverleger, sjukehusleger og sjukehusleiarar kjem med forslag om tema og problemstillingar som dei ynskjer tatt opp i disse møta.  Når ein ønskjer å ta opp tema på eit slikt møte så sender ein e-post til lokal praksiskonsulent med forslag om tema. Dersom drøftingar på møta  fører til endring av samhandlingsrutinar så vert desse endringane sendt ut skriftlig i etterkant av møta.
 
Møta i 2019 er planlagt på følgjande datoar:
1)Volda  9. april og 15. oktober
2)Ålesund 6. november og 13. november
3)Molde 16. januar og 6. november
4)Kristiansund 3. april og 6. november

Bioposten

Nytt frå laboratoria i klinikk for diagnostikk. Medisinsk biokjemi, mikrobiologi og patologi.

Gå til Bioposten

Samhandlingsplakat for behandlere

Samhandlingsplakat for behandlere

Fann du det du leita etter?
Tilbakemeldinga vil ikkje bli svart på. Ikkje send personleg informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.