Atlanterhavsveien i Møre og Romsdal. Foto: Steinar Melby.

Om oss

Helse Møre og Romsdal HF har ansvaret for den offentlege spesialisthelsetenesta i Møre og Romsdal. Våre hovudoppgåver er pasientbehandling, utdanning av helsepersonell, forsking og opplæring av pasientar og pårørande.

På lag med deg for helsa di  

Om oss - Helse Møre og Romsdal from Helse Møre og Romsdal on Vimeo.

Om helseføretaket

Helse Møre og Romsdal har om lag 6 400 tilsette og leverer tenester til om lag 265 000 innbyggjarar i Møre og Romsdal. Verksemda er fordelt mellom Ålesund sjukehus, Volda sjukehus, Molde sjukehus, Kristiansund sjukehus og fleire mindre institusjonar. Budsjettet for 2020 var på om lag 6 milliardar kroner.

Befolkingstal

Befolkingstal i Helse Midt-Norge (2021)

  • Midt-Norge: 736 668
  • Møre og Romsdal: 265 544
  • Trøndelag: 471 124

Organisasjonskart

Organisasjonskart HMR

Organisasjonskart Helse Møre og Romsdal HF, oppdatert 17.03.2023

Styret

Styret for Helse Møre og Romsdal HF blir oppnemnt av eigaren vår, Helse Midt-Noreg RHF. Dei tilsette i helseføretaket vel sine eigne representantar til styret. Styremøta i Helse Møre og Romsdal er opne, og vi streamar møta direkte. Gjennom styreadministrasjonen vår får du tilgang til sakspapir, vedtak og presentasjonar.

Styreadministrasjonen Helse Møre og Romsdal HF

Leiargruppa

Leiargruppa

Tillitsvalde

Tillitsvalde (pdf)

Hovudverneombod

Hovudverneombod/føretaksverneombod Inger Ann Synnes Kjerstad
inger.ann.synnes.kjerstad@helse-mr.no 

Ungdomsrådet

Ungdomsrådet

Brukarutvalet

Brukarutvalet

Visjon, verdiar og mål

Visjon

Vår visjon er å vere på lag med deg for helsa di.

Verdiar

Kjerneverdiane våre er tryggleik, respekt og kvalitet. 

Det betyr at vi skal:

  • Vise ansvar og respekt for pasienten
  • Vere oppdatert og framtidsretta, og stille høge krav til kvalitet på tenestene våre
  • Vere nær og engasjert, og la openhet prege dialogar og samarbeid

Mål

Helse Møre og Romsdal skal vidareutvikle seg for å møte framtidas utfordringar, og vi skal sikre likeverdige tenester med god kvalitet tilpassa pasientane sine behov innanfor dei rammer vi har fått.

Utviklingsplan

Utviklingsplan

Nytt sjukehus (SNR)

Styra for Helse Møre og Romsdal og Helse Midt-Norge har vedteke eit nytt felles sjukehus for Nordmøre og Romsdal (SNR). Det skal erstatte Molde sjukehus og Kristiansund sjukehus og etter planen stå ferdig i 2024. SNR vil bestå av eit nytt akuttsjukehus på Hjelset og spesialisthelsetenestetilbodet i eit distriktsmedisinsk senter i Kristiansund.

Nytt sjukehus SNR

Byggeprosjekter Ålesund sjukehus

Fram til 2026 vil det foregå ei rekkje utbyggingar ved Ålesund sjukehus knytt til AIO-prosjektet (akutt, intensiv og operasjon) samt fleire følgeprosjekt som ny hovudadkomst, ny hovudinngang og ombygging av hovudvestibylen .  

Nettside for prosjektet er under etablering. 

Konseptrapporten kan du lese her

Grønt sjukehus

Helse Møre og Romsdal skal redusere sitt miljøavtrykk ved å levere tenester av høg kvalitet, utan skade og unødig ressursbruk.

Grønt sjukehus

Styrande dokument 

Alle styrande dokument for Helse Møre og Romsdal er lagt ut i styreadministrasjonen for Helse Midt-Noreg.  
Styrande dokument

Offentleg postjournal

Postjournal

Nyheiter

Sjå alle nyheiter

Ledige stillingar

Beredskap

Media

Feriestengde avdelingar

 

Foto øvst på sida: Steinar Melby

Fann du det du leita etter?