Atlanterhavsveien i Møre og Romsdal. Foto: Steinar Melby.

Om oss

Helse Møre og Romsdal HF har ansvaret for den offentlege spesialist-helsetenesta i Møre og Romsdal. Våre hovudoppgåver er pasientbehandling, utdanning av helsepersonell, forsking og opplæring av pasientar og pårørande.

På lag med deg for helsa di  

Om oss - Helse Møre og Romsdal from Helse Møre og Romsdal on Vimeo.

Om helseføretaket

Helse Møre og Romsdal har om lag 6 400 tilsette og leverer tenester til om lag 265 000 innbyggjarar i Møre og Romsdal. Verksemda er fordelt mellom Ålesund sjukehus, Volda sjukehus, Molde sjukehus, Kristiansund sjukehus og fleire mindre institusjonar. Budsjettet for 2018 er på 5,6 milliardar kroner.

Befolkingstal

Befolkingstal i Helse Midt-Norge pr 1. januar 2018:

  • Midt-Norge: 720 870
  • Møre og Romsdal: 266 274
  • Trøndelag: 454 596

Organisasjonskart


Ny organisering i HMR frå 1. mars 2020

Ny organisering i HMR frå 1.mars 2020

Organisasjonskart for klinikkane i HMR

Felles oversikt klinikkane

Organisasjonskart for stabsavdelingar

Fagavdelinga.pdfHR-avdelinga.pdfØkonomiavdelinga.pdf

Styret

Styret for Helse Møre og Romsdal HF blir oppnemnt av eigaren vår, Helse Midt-Noreg RHF. Dei tilsette i helseføretaket vel sine eigne representantar til styret. Styremøta i Helse Møre og Romsdal er opne, og vi streamar møta direkte. Gjennom styreadministrasjonen vår får du tilgang til sakspapir, vedtak og presentasjonar.

Styreadministrasjonen Helse Møre og Romsdal HF

Leiargruppa

Leiargruppa

Tillitsvalde

Tillitsvalde (pdf)

Ungdomsrådet

Ungdomsrådet

Brukarutvalet

Brukarutvalet

Visjon, verdiar og mål

Visjon

Vår visjon er å vere på lag med deg for helsa di.

Verdiar

Kjerneverdiane våre er tryggleik, respekt og kvalitet. 

Det betyr at vi skal:

  • Vise ansvar og respekt for pasienten
  • Vere oppdatert og framtidsretta, og stille høge krav til kvalitet på tenestene våre
  • Vere nær og engasjert, og la openhet prege dialogar og samarbeid

Mål

Helse Møre og Romsdal skal vidareutvikle seg for å møte framtidas utfordringar, og vi skal sikre likeverdige tenester med god kvalitet tilpassa pasientane sine behov innanfor dei rammer vi har fått.

Utviklingsplan

Utviklingsplan

Nytt sjukehus (SNR)

Styra for Helse Møre og Romsdal og Helse Midt-Norge har vedteke eit nytt felles sjukehus for Nordmøre og Romsdal (SNR). Det skal erstatte Molde sjukehus og Kristiansund sjukehus og etter planen stå ferdig i 2024. SNR vil bestå av eit nytt akuttsjukehus på Hjelset og spesialisthelsetenestetilbodet i eit distriktsmedisinsk senter i Kristiansund.

Nytt sjukehus SNR

Grønt sjukehus

Helse Møre og Romsdal skal redusere sitt miljøavtrykk ved å levere tenester av høg kvalitet, utan skade og unødig ressursbruk.

Grønt sjukehus

Styrande dokument 

Alle styrande dokument for Helse Møre og Romsdal er lagt ut i styreadministrasjonen for Helse Midt-Noreg.  
Styrande dokument

Offentleg postjournal

Postjournal


Nyheiter

Sjå alle nyheiter
Fann du det du leita etter?