Atlanterhavsveien i Møre og Romsdal. Foto: Steinar Melby.

Om oss

Helse Møre og Romsdal HF har ansvaret for den offentlege spesialist-helsetenesta i Møre og Romsdal. Våre hovudoppgåver er pasientbehandling, utdanning av helsepersonell, forsking og opplæring av pasientar og pårørande.

  "På lag med deg for helsa di."

Om oss - Helse Møre og Romsdal from Helse Møre og Romsdal on Vimeo.

Om helseføretaket

Helse Møre og Romsdal har om lag 6 200 tilsette og leverer tenester til om lag 265 000 innbyggjarar i Møre og Romsdal. Verksemda er fordelt mellom Ålesund sjukehus, Volda sjukehus, Molde sjukehus, Kristiansund sjukehus og fleire mindre institusjonar. Budsjettet for 2018 er på 5,6 milliardar kroner.

Befolkingstal

Befolkingstal i Helse Midt-Norge pr 1. januar 2018:

 • Midt-Norge: 720 870
 • Møre og Romsdal: 266 274
 • Trøndelag: 454 596

Organisasjonskart

Organisasjonsmodell HMR

Organisasjonskart per klinikk

Klinikk for akuttbehandling.pdfKlinikk for diagnostikk.pdfKlinikk for drift og eigedom.pdfKlinikk for kirurgi.pdfKlinikk for kvinner barn og ungdom.pdfKlinikk for medisin og rehabilitering.pdfKlinikk for psykisk helse og rus.pdf

Organisasjonskart for stabsavdelingar

Fagavdelinga.pdfHR-avdelinga.pdfØkonomiavdelinga.pdf

Styret

Styret for Helse Møre og Romsdal HF blir oppnemnt av eigaren vår, Helse Midt-Noreg RHF. Dei tilsette i helseføretaket vel sine eigne representantar til styret. Styremøta i Helse Møre og Romsdal er opne, og vi streamar møta direkte. Gjennom styreadministrasjonen vår får du tilgang til sakspapir, vedtak og presentasjonar.

Styreadministrasjonen Helse Møre og Romsdal HF

Leiargruppa

Leiargruppa

Tillitsvalde

Tillitsvalde (pdf)

Ungdomsrådet

Ungdomsrådet

Brukarutvalet

Brukarutvalet i Helse Møre og Romsdal skal

 • Auke brukarkompetansen i planarbeid og drift
 • Uttale seg om helsetilbod og planarbeid slik at brukarkompetansen vert lagd til grunn for tenestene
 • Kome med forslag til råd og utval i føretaket
 • Medverke til å gjennomføre brukarundersøkingar
 • Gi innspel til kvalitetsarbeidet
 • Vere forum for tilbakemeldingar frå organisasjonane, pasientar og pårørande
 • Halde kontakt med regionalt brukarutval
 • Melde saker som kan ha regional verdi
 • Delta i regionale samlingar og nettverk
 • Følgje opp arbeidet med tildeling av tilskot til brukarorganisasjonane
 • Medverke til helsepolitisk organisasjonsutvikling og samhandling mellom alle brukarorganisasjonane.

 

Brukarutvalet er oppnemnt av styret for Helse Møre og Romsdal, og har ei sentral rolle når det gjeld å følgje opp krav i lover og forskrifter om brukarmedverknad i norske sjukehus. Utvalet tar opp saker som har verdi for pasientar og pårørande.

Gi melding til brukarutvalet dersom du har positive eller negative opplevingar med Helse Møre og Romsdal HF.
Vi er opptatt av kvalitet og at pasientar og pårørande føler seg ivaretekne og respektert i møte med helsepersonell i Helse Møre og Romsdal HF.

Kontakt oss

Møteplan og saksdokument (brukarutvalet si administrasjonsside) 

Visjon, verdiar og mål

Visjon

Vår visjon er å vere på lag med deg for helsa di.

Verdiar

Kjerneverdiane våre er tryggleik, respekt og kvalitet. 

Det betyr at vi skal:

 • Vise ansvar og respekt for pasienten
 • Vere oppdatert og framtidsretta, og stille høge krav til kvalitet på tenestene våre
 • Vere nær og engasjert, og la openhet prege dialogar og samarbeid

Mål

Helse Møre og Romsdal skal vidareutvikle seg for å møte framtidas utfordringar, og vi skal sikre likeverdige tenester med god kvalitet tilpassa pasientane sine behov innanfor dei rammer vi har fått.

Utviklingsplan

Utviklingsplan

Nytt sjukehus (SNR)

Styra for Helse Møre og Romsdal og Helse Midt-Noreg har vedteke eit nytt felles sjukehus for Nordmøre og Romsdal (SNR). Det skal erstatte Molde sjukehus og Kristiansund sjukehus og etter planen stå ferdig i 2021. Som ein del av prosjektet skal det også planleggast eit godt poliklinisk tilbod/distriktsmedisinsk senter i Kristiansund.

Nytt sjukehus SNR

Grønt sjukehus

Helse Møre og Romsdal skal redusere sitt miljøavtrykk ved å levere tenester av høg kvalitet, utan skade og unødig ressursbruk.

Grønt sjukehus

Styrande dokument 

Alle styrande dokument for Helse Møre og Romsdal er lagt ut i styreadministrasjonen for Helse Midt-Noreg.  
Styrande dokument

Offentleg postjournal

Postjournal


Nyheiter

Sjå alle nyheiter
Fann du det du leita etter?
Tilbakemeldinga vil ikkje bli svart på. Ikkje send personleg informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.