HELSENORGE

Styringsgruppe Barneblikk

Styringsgruppa

Leiar for styringsgruppa: Stabssjef Ole Lorvik Klinikk for psykisk helse og rus

Leiar for styringsgruppa: Stabssjef Ole Lorvik, Klinikk for psykisk helse og rus ved HMR

​Barn som veks opp i familiar med psykiske lidingar og rusavhengigheit er i ei risikogruppe for utvikling av eigne helseskader. Dessverre møter vi dei ofte igjen når dei blir unge vaksne og er i ferd med å pådra seg tilpassingsskadar og ofte problem med rusmiddel.

Etter mange års arbeid i «den andre enden», i møte med dei vaksne som har utvikla omfattande ruslidingar, ser eg viktigheita av at desse barna får nødvendig tilpassa oppfølging så tidleg som mogleg. Då kan vi forhindre at mange av dei får eit liv med problem i staden for ressursar og meistring. Difor engasjerer Barneblikk meg.


Hildur Alvestad, Verksemdsleiar familiestøtte, Ålesund kommune

Om meg
Anne Hollingen  Barnekoordinator og Koordinerende enhet Helse Møre og Romsdal HF

Anne Hollingen, Barnekoordinator og Koordinerende enhet, Helse Møre og Romsdal

Jeg er utdannet psykiatrisk sykepleier og har en master i helse- og sosialfag. Har yrkeserfaring fra kommune og helseforetaket, som sykepleier, leder og prosjektleder.
Har vært barnekoordinator siden 2013. Det betyr at jeg er bindeledd mellom ledelse, barneansvarlige og helsepersonell og skal koordinere, gi råd og tilrettelegge for barneansvarlig helsepersonell.

For meg er det er viktig at det er et samarbeid mellom de barneansvarlige  i helseforetaket og «Barneblikk». Barn som pårørende-arbeidet skal også ha fokus på familiene og samarbeid med kommunene, men for mange barneansvarlige er det  lite kjennskap til tjenestetilbud  som finnes i  kommunene. Det er viktig med en tett link til barneansvarlige og lavterskeltilbudet for utveksling av kunnskap.

Avdelingssjef Manuela Strauss  Psykisk helsevern barn og unge

Avdelingssjef Manuela Strauss, Psykisk helsevern barn og unge i HMR

​Mitt daglige arbeid består i å legge til rette for best mulig behandling for barn og unge, som sliter med psykiske lidelser. Dette er en meget givende jobb, men jeg skulle ønske vi hadde ikke så mye å gjøre.
Å bidra til å forebygge at barn utvikler psykiske vansker og etter hvert lidelser, er min hovedmotivasjon til å være med i barneblikk.

Vi vet mye om risikofaktorer. Vi vet at når foreldre sliter med rus og/eller psykiske lidelser, har barn en mye høyere risiko ifht psykisk sykdom enn resten av befolkningen.
Jeg ønsker å bidra til at uheldige sirkler brytes. Vi må sørge for at ikke sykdom og lidelse går i generasjon etter generasjon.

Fokus på de aller-aller yngste, som lever med kjente risikofaktorer, skulle gi oss en gyllen mulighet til å få til noe viktig i lag.

Turid Løvoll Brukar- og pårørande-representant rus

Turid Løvoll, Brukar- og pårørande-representant rus

​Grunnen til at eg ble spurt om å være pårørande-representant i styringsgruppa er lang tids aktivitet i Al-Anon. Al-Anon ei sjølvhjelpsgruppe for pårørande av alkohol-misbrukarar. Medlemmene i denne gruppa har veldig ofte blitt spurt om å holde innlegg på pårørandesamlingar mellom anna på Ålesund behandlingssenter. Det har vi gjort med glede.

Eg er no pensjonist, men eg har vore yrkesaktiv frå eg var 17 år. Eg har arbeidd i Telegrafverket, ein periode på sjukehus i England, nokre år til sjøs, kontorarbeid i Trondheim før eg avslutta som kommunalt tilsett dei siste 30 åra med ansvar for journal/arkiv.

Mitt ønske for Barneblikk er at det verkeleg blir eit tilbod med log terskel som er til stades for brukaren når behovet er der. Og sjølvsagt at hjelpa kan være der så tidlig som mulig med god oppfølging over tid. Og at eventuelle pårørande kan  være med - tett på. Så må det sjølvsagt stillast krav både til brukar og pårørande.

Ann Helene Skare  Brukar- og pårøranderepresentant psykisk helse

Ann Helene Skare, Brukar- og pårøranderepresentant psykisk helse

Jeg representerer brukerutvalget for Helse Møre og Romsdal i styringsgruppen.
Jeg sitter som nesteleder i brukerutvalget for HMR og er valg inn som representant for kreftforeningen. Jeg er pensjonist. Fra yrkeslivet har jeg erfaring fra administrasjon av helsesektoren,
 
Som representant for brukerne håper og forventer jeg at Barneblikk kan bli et redskap som kommer de som trenger det til gode, og at de som trenger det får hjelp på et tidligst mulig tidspunkt.
Mette Grytten Koordinator Barneblikk-satsinga

Mette Grytten, Koordinator Barneblikk-satsinga

Mitt ønske er at Barneblikk-satsinga skal bidra til at barn får tidlegare og betre hjelp. Eg meiner suksessen er at Barneblikk familieteama hjelper heile familien. På den måten kan vi ta omsyn til korleis ulike livsområder virkar inn på kvarandre, og vi kan ta omsyn til alle i familien.

Eg er førskulepedagog og har mellom anna utdanning i rus- og avhengigheitsproblematikk. Yrkesbakgrunnen min er frå helsesektoren, skulesektoren, og som leiar i kommunalt rusteam. Eg har utvikla, og drive, barnegrupper, pårørandegrupper, og bidratt i nasjonale retningsliner då eg var tilsett i Kompetansesenter rus-Midt-Norge.

Møta med barn og familiar har vist kor mykje eit lavterskeltilbod betyr for kvardagen. Opplevelsen er at tilsette i Barneblikk familieteama og familiane i lag gjer kvardagen til barna lettare. Eg kjenner meg heldig som får vere med på Barneblikk-laget, og er takksam for alle som bidreg, anten med eigne erfaringar eller med faglig kompetanse.
Bilde Marit Botnen, Ulstein kommune.jpg
Marit Botnen. Kommunalsjef for helse og omsorg i Ulstein kommune

​Eg er kommunalsjef for Helse og Omsorg i Ulstein kommune, ei stilling eg har hatt i over 20 år. Eg er utdanna sjukepleiar. I tillegg har eg ein master i Leiing og samfunnsplanlegging. Eg har det overordna ansvar for at vi til ei kvar tid har dei behandlings- og omsorgstiltak som både barn og vaksne treng. Dette inneber at eg også har det overordna ansvar for at vi som kommune førebygger og oppdagar tidlegast mogleg tilhøve som verkar negativt på born direkte, eller ved at deira oppvekstilhøve i familien vert forstyrra.

Barneblikk har for meg vorte ei særleg viktig satsing fordi det sett søkelys på småbarnsforeldre og det ansvar vi som kommune  har for å sikre at foreldre får den støtte og vegleiing som dei treng for at borna sine behov for stabilitet og godt samspel er vel ivareteke. I dette har det også vore viktig at dette vert eit tverrfagleg satsing der både dei kommunale tenestene og spesialisthelsetenesta er gode lagspelarar.​

​Tove Martinsen, enhetsleder helse og omsorg i Molde kommune​
​​Om TM 
Olaug Haugen, kommunalsjef i Kristiansund kommune
​Om OH
​Ståle Hoff, klinikksjef i Klinikk for psykisk helse og rus, HMR
​Om SH
​Anne Mette Nerbøberg, seniorrådgivar ved Statsforvaltaren i MR​
​Om AMN

​​

Fann du det du leita etter?