HELSENORGE

Faglig samarbeidsutval for barn og unge (habilitering, somatikk og psykisk helsevern)

Formålet til faglige samarbeidsutval er å fungere som eit rådgivande organ og forvalte utøvinga av dei ulike delavtalane i Samarbeidsavtale mellom kommunane og Helse Møre og Romsdal HF. Faglige samarbeidsutval rapporterer til strategisk samarbeidsutval.
Barn og unge

Faglig samarbeidsutval for barn og unge har eit særskilt ansvar for å følgje opp delavtale 1 i Samarbeidsavtalen (pdf).

Mandat

a) Utarbeide handlingsplan som konkretiserer ansvar og oppgåver i kommuner og helseføretak. Handlingsplanen skal høyrast og forankrast hjå Lokale samhandlingsutval og bli vedteken i Strategisk samarbeidsutval. Handlingsplanen skal reviderast kvart andre år med evaluering av mål, tiltak og effekt. 

b) Ansvar for vidareformidling av informasjon til kommuner og helseføretaket for implementering av vedtekne tiltak.

c) Samarbeide med tilsvarande fagråd i Helse Midt-Norge. ​

Medlemar

Frå Helse Møre og Romsdal HF:
Jenny Raftevold Lyngstad (leiar faglig samarbeidsutval)
Avdelingssjef for psykisk helsevern for barn og unge
jenny.raftevold.lyngstad@helse-mr.no

Kari Standal
Seksjonsleder BUP Volda, Klinikk psykisk helse og rus
Jan Egil Romestrand
Overlege pediatri, Klinikk Ålesund sykehus

Ann Helen Marøy Ulvestad
Seksjonsleiar habilitering barn og unge, Klinikk Ålesund sykehus

Nordmøre interkommunalt politisk råd (Nordmøre IPR)
Hildegunn Ruste
Ledende helsesykepleier Sunndal kommune

Romsdal interkommunalt politisk råd (Romsdal IPR)
Marita Jacobsen
Leder for helsesykepleiere, Hustadvika kommune
Sunnmøre regionråd - Søre
Norunn Kirkebø ​Elde
Kommuneoverlege Ulstein

Sunnmøre regionråd - Nordre
Lene Solheim (Nestleiar faglig samarbeidsutval)​
Leiar barnevernstenesta, Ålesund

Fastlege/praksiskonsulent
Thilde Camilla Svela
Fastlege Molde kommune, praksiskonsulent Romsdal

Brukerrepresentant kommune
Marie Ødegård Gjengstø
Autismeforeningen

Brukerrepresentant kommune, vara
Marieke Christiansen
ADHD, Norge

Brukerrepresentant Helse Møre og Romsdal
Janne Remøy Endresen
SAFO/NFU

Observatør
Malin Stømsholm Riise,
Ungdomsrådet i HMR

Møteplan

Kommande møte: 1. juni 2023 - fysisk

Neste møte 2023:
13. september - digitalt

01. november - årskonferanse
14. desember - fysisk

Referat frå møte
Eldre referat
Referat 12.11.20

Handlingsplan


Handlingsplan​ 2022 - 2025:​ Faglig samarbeidsutval for barn og unge (pdf) 


Kontaktinfo


F
or førespurnad til faglig samabeidsutval barn og unge, ta kontakt med:

Leiar: Jenny Raftevold Lyngstad
Avdelingssjef for psykisk helsevern for barn og unge
jenny.raftevold.lyngstad@helse-mr.no

Nestleiar: Lene Solheim
Leiar barnevernstenesta, Ålesund

Fann du det du leita etter?