Regional forskingskonferanse 2019

Meir og betre forsking er eit mål i Helse Midt-Norge. Korleis skal vi få til det? Bli med på konferansen og møt forskingsinteresserte frå heile Helse Midt-Norge.

atlanterhavsveien STOR.JPG

Konferansen skal stimulere og legge til rette for regionalt samarbeid i regionen innan forsking og innovasjon, til beste for pasienten.

Tid og stad:  2. og 3. oktober 2019, Kristiansund
Arrangør: Helse Midt-Norge RHF
Vertskap: Helse Møre og Romsdal HF, FIUK-seksjonen
Påmelding: Gå til påmeldingsskjema     

På programmet

 • Camilla Stoltenberg

  Direktøren for Folkehelseinstituttet er også lege og forskar med doktorgrad i epidemiologi. Før direktørjobben hadde ho mellom anna ansvar for utviklinga av helseregister, biobankar og helseundersøkingar.

 • Gerd Kvale og Bjarne Hansen

  Angst og tvangslidingar kan ta månader eller år å behandle. Gerd Kvale og Bjarne Hansen vist at det lar seg gjere på berre fire dagar. Bergen 4 Day Treatment (B4DT) brer seg verda rundt, og behandlingsteam er under opplæring over heile Noreg.

 • Giske Ursin

  Det meste av forskinga er ikkje banebrytande, men dannar eit viktig grunnlag for uventa og nokre gonger revolusjonerande funn, ifølge direktøren for Kreftregisteret. Ho trur vi må bli betre til å løfte blikket frå forskinga vi alltid har gjort.

 • Jan Brinchmann

  Nye behandlingsstrategiar med stamceller vil krevje at behandlarane har veldig høg kompetanse, ifølge stamcelleforskar Jan Brinchmann. Han oppmodar til nære forskingssamarbeid mellom praktiske utøvarar i helseføretaka og spesialiserte forskingsmiljø

 • Björn Gustafsson

  Som ein av de øvste sjefane for den medisinske forskinga i Helse Midt-Norge er Gustafsson oppeteken av korleis forskingsmidlane i regionen brukast best. Kva slags prioritering kan bidra til at helsesektoren får til omstillinga mot ei berekraftig framtid?

 • Dag Arne Lihaug Hoff og Tormod Thomsen

  Bør vi organisere forskinga vår annleis for å bli betre til å tenke større, tenke på tvers og samarbeide?

 • Lise Tarnow

  Å velge ut og vektlegge visse forskingstema kan skape større forskingsfelleskap i helseføretak, og stimulere til samarbeid og nytenking. Lise Tarnow har god erfaring med denne typen satsing i Danmark.

 • Einar Vedul-Kjelsås

  Korleis kan forskarar og brukarar finne gode samarbeidsformer? Einar Vedul-Kjelsås har i fleire år kursa brukarar av helseteneter i medisinsk og helsefagleg forsking.

 • Wenche P. Dehli

  Helse- og sosialdirektøren i Kristiansand har lang erfaring med forsknigs- og utviklingsarbeid og innføring av digitale løysingar. Ho er oppteken av å styrke og betre samarbeidet mellom kommunane og helseføretaka.

 • Steinar Thoresen

  Steinar Thoresen jobbar hos Merck, med ansvar for den medisinske satsinga innan onkologi i Norden og Nederland. Thoresen har i mange år vore ein forkjempar for å auke antal og kvalitet på kliniske studiar i Noreg.

 • Eivind Lauritsen

  Debattredaktøren i forskning.no ser verdien i å hjelpe både ferske og erfarne forskarar med å hugse korleis ein skriv vanleg norsk.

 • Stein Kaasa

  Professor Stein Kaasa forventar komplett digital samhandling i den nye helseplattforma. – Det er mange som må samsnakkast. Vi går ei spanande tid i møte, seier han.

 • Anne Kjersti Fahlvik

  Ho tek over heile helseporteføljen til Forskingsrådet frå og med september 2019. Anne Kjersti Fahlvik ønsker seg fleire forskingssenter for klinisk behandling og meiner helseforskarar må samarbeide mykje meir med næringslivet.

Program
Onsdag 02.oktober  

10.30--12.30: Registrering 

11:00-12:30: Lunsj 

12.30-12.35 Velkomen
Øystein Lian, førsteamanuensis ved Institutt for nevromedisin og bevegelsesvitenskap NTNU, avdelingssjef ortopedisk avdeling Kristiansund sykehus  

12.35-13.00     Kulturelt innslag ved musikklinja ved Atlanten videregående skole og opningsord ved Kjell Nergaard, ordfører i Kristiansund og Berit K. Teige, forskingssjef Helse  Møre og Romsdal
13.00-13.30      Nytteverdi av forskning 
Giske Ursin, direktør Kreftregisteret, professor II ved institutt for medisinske basalfag, UiO. Les meir om Ursin

13.30-14.15     The Bergen 4-day treatment: At the core of Bergen Center for Brain Plasticity

Gerd Kvale, leder av Bergen Center for Brain Plasticity, Haukeland Universitetssykehus, seniorrådgiver ved Klinikk for 4-dagers behandling og professor ved Institutt for klinisk psykologi, UiB Les meir om Kvale
14.15-14.30  Pause  med kaffe/te/frukt

14.30-16.00  Potensialet i forskingskronene

Innleiing ved Siv Mørkved, ass. fagdirektør Helse Midt-Norge RHF

Forskning for en bærekraftig helsetjeneste
Björn Gustafsson, dekan ved fakultet for medisin og helsevitenskap, NTNU. Les meir om Gustafsson

Helseforskning og –innovasjon –sett fra Forskningsrådet.
Anne Kjersti Fahlvik, Områdedirektør næringsliv og teknologi, Forskningsrådet. Les meir om Fahlvik

Hvordan kan vi øke antall og kvalitet på kliniske studier på norske sykehus?
Steinar Thoresen, Head of Oncology Strategy Nordics and Netherlands, Merck Group. Les meir om Thoresen

16.00-16.30  Pause

16.30-17.30 Tre parallellsesjonar med presentasjonar av vitskaplege abstrakt

Abstraktsesjon 1: (Dødeladen Cafè)
Abstraktsesjon 2: (Bautaen)
Abstraktsesjon 3: (Skjærva)  

Last ned oversikt abstraksesjoner

17.30-17.45  Pause

17.45-18.45 Forsking for framtida

Stamceller på fremtidens behandlingsmeny
Jan Brinchmann, forskar ved avdeling for immunologi og transfusjonsmedisin Oslo universitetssykehus  og Institutt for medisinske basalfag, seksjon for biokjemi, UiO. Les meir om Brinchmann

Strategisk Forskningsledelse – praktiske erfaringer fra et offentligt sygehu i Danmark
Lise Tarnow, Direktør Steno Diabetes Center Sjælland, tidlegare forskingssjef ved Nordsjællands Hospital:  Les meir om Tarnow

20.00            Festmiddag på Thon Hotel Kristiansund


   

Torsdag 03. oktober

09.00-10.30: Forsking: framtid, samarbeid og formidling

Innleiing ved Stig Slørdahl, adm.dir Helse Midt-Norge RHF

"Et forskning- og innovasjonssystem for bedre folkehelse."
Camilla Stoltenberg, direktør Folkehelseinstituttet
Les meir om Stoltenberg

"Frå hav til helse"
Tormod Thomsen, styreleiar i Norwegian Center of Expertise Blue Legasea og styreleiar i Møreforsking og
Dag Arne Lihaug Hoff, førsteamanuensis ved Institutt for  klinisk og molekylær medisin, NTNU, leiar Klinisk Forskingspost HMR, overlege Medisinsk avdeling, Ålesund sjukehus. Les meir om Thomsen og Hoff

"Tre gode grunner til å skrive og snakke om forskningen din på en måte som alle forstår"
Eivind Nicolai Lauritsen, assisterande redaksjonssjef, debattredaktør forskning.no:
Les meir om Lauritsen

10.30-10.45  Pause

10.45-11.45 Samhandlingsforsking og abstraktsesjoner   

 Samhandlingsforsking: på lag for betre helse (Skjærva) 

"Forskning i primærhelsetjenesten – et felles ansvar. Hvordan få til kraft og retning?
Wenche Pedersen Dehli, Direktør for samhandling og innovasjon, Kristiansand kommune. Les meir om Dehli
"Kan kliniske problemstillinger danne grunnlaget for translasjonsforskning?"
Stein Kaasa, professor ved institutt for klinisk og molekylærmedisin, NTNU, professor II ved Institutt for klinisk medisin Universitetet i Oslo, avdelingsleder ved Kreftklinikken Oslo Universitetssykehus.
Les meir om Kaasa  

2)  Abstraktsesjon 4, (Dødeladen Cafè)

3)  Abstraktsesjon 5, (Bautaen)

Last ned oversikt abstraktsesjoner

11.45-12.00  Pause

12.00-12.30  Brukarmedverknad i forsking

"Fra teori til praksis: Erfaringer med forskerkurs for brukerrepresentanter".
v/Einar Vedul-Kjelsås, førsteamanuensis ved Institutt for psykisk helse, forsker ved Avdeling for forskning og utvikling, St. Olavs Hospital. Les meir om Vedul-Kjelsås

12.30 - 12.55  Utdeling av pris frå brukerutvalet

v/ Snorre Ness, leiar i regionalt brukerutvalg

12.55 - 13.05  Utdeling av prisar for beste vitskaplege bidrag

13.05 - 13.15 Avslutning

Torstein Hole, fagdirektør i Helse Møre og Romsdal

Registrering og lunsj frå kl 11.00 - 12.30 (2.okt)
Konferansen vert avslutta ca kl 13, deretter vil alle få tilbod om matpakke (3. okt)

Stad: Kristiansund, Thon Hotel (rom reserveres når du melder deg på i skjema)

Påmelding og betaling

Konferansen er no fullbooka

Du melder deg på ved å gå inn på denne lenka https://gtogether.qondor.com/ParticipantWeb/Registration/44815

Betaling skjer enten med kort eller faktura. NB: du må oppgi faktureringsadresse i påmeldingsskjema.
Deltakaravgift :
Deltaking heile konferansen frå 2-3. oktober kr 1000 før 1. mai. Ved påmelding etter 1. mai er prisen 1200 kr.

Reise

Både med bil og kollektivt er det lett å reise til Kristiansund.
BÅT:
https://www.atb.no/batruter/

BUSS
https://frammr.no/FRAM/FRAM-Ekspress

FLY
Det går direktefly mellom Kristiansund (Kvernberget) og Trondheim (Værnes)
Sjekk wideroe.no
Det går buss frå flyplass til Kristiansund sentrum, derfrå kan du reise firekte med Sundbåten til hotellet.
Det går også hotellshuttlebuss fra flyplass direkte til hotell kl 19:00, 19:15 og 22:55.
Til flyplass går det hotellshuttlebuss frå hotell kl 08:00 og 11:00

BIL
her finner du hotellet

PARKERING
Ta kontakt med hotell for å bestille gratis parkering

Innsending av abstract

Alle som er/har vore involvert i forskingsprosjekt er invitert til å sende inn abstrakt til konferansen. Kravet er at prosjektet er:
• Finansiert av eitt eller fleire av helseføretaka i Helse Midt-Norge eller av Samarbeidsorganet
• eller at eitt/ fleire av helseføretaka i Helse Midt-Norge er samarbeidspartnar, eller på anna vis representert

Du finn mal til poster og abstrakt finn du her ,maks 250 ord . Frist for innsending av abstrakt er 15. mai 2019.
Mastergradsstudentar og ph.d.-kandidatar vert særleg oppfordra til å nytte dette høvet til å presentere arbeidet sitt.

Alle som sender inn abstrakt vil få moglegheit til å presentere forskinga si under konferansen, anten i form av ein munnleg presentasjon, eller som ein posterpresentasjon. Dei tre beste bidraga vil bli belønna med pengepremiar.

Innsending: Ved spørsmål eller for å registrere bidrag til konferansen send desse til:
Tor Åge Myklebust, FIUK-seksjonen, Helse Møre og Romsdal HF, tlf. 97 56 60 65,
e-post: tor.age.myklebust@helse-mr.no

Arrangementskomitè

Ønsker du å kome i kontakt med oss? Mailadresse er forsking@helse-mr.no

Presentasjoner fra konferansen

Helseforskning og –innovasjon –sett fra Forskningsrådet v Anne Kjersti Fahlvik
The Bergen 4-day treatment: At the core of Bergen Center for Brain Plasticity v Gerd Kvale
Forskning for en bærekraftig helsetjeneste v Björn Gustafsson
Hvordan kan vi øke antall og kvalitet på kliniske studier på norske sykehus? v Steinar Thoresen
Stamceller på fremtidens behandlingsmeny v Jan Brinchmann
Strategisk Forskningsledelse – praktiske erfaringer fra et offentligt sygehus i Danmark v
Lise Tarnow
Et forskning- og innovasjonssystem for bedre folkehelse.Camilla Stoltenberg, direktør Folkehelseinstituttet
Tre gode grunner til å skrive og snakke om forskningen din på en måte som alle forstår
Eivind Nicolai Lauritsen, assisterande redaksjonssjef, debattredaktør forskning.no

"Forskning i primærhelsetjenesten – et felles ansvar. Hvordan få til kraft og retning?

"Kan kliniske problemstillinger danne grunnlaget for translasjonsforskning?"
Stein Kaasa

"Fra teori til praksis: Erfaringer med forskerkurs for brukerrepresentanter".
v/Einar Vedul-Kjelsås
Wenche Pedersen Dehli, Direktør for samhandling og innovasjon, Kristiansand kommune.

Fann du det du leita etter?