Illustrasjon: Bygger stein på stein

Koordinerande eining (KE)

Handlingsplan 2017-2019

 

Handlingsplan for koordinerande einingar, individuell plan og koordinator inngår som innsatsområde i vedteken samhandlingsstrategi (Helse Møre og Romsdal, 2016). Målgruppa for handlingsplanen er leiarar og fagpersonell i helse- og omsorgstenesta og andre aktuelle tenesteområde i kommunane og helseføretaket i Møre og Romsdal.

Les heile planen her

Retningslinjer IP

 

Ansvar og oppgåver

  • KE skal ha oversikt over habiliterings- og rehabiliteringstilboda i kommunane
  • Ha generell oversikt over habiliterings- og rehabiliteringstilboda i Midt-Noreg
  • Vere kontaktpunkt for samarbeid med kommunane
  • Legge til rette for brukarmedverknad
  • Ha overordna ansvar for individuell plan og koordinator

 

Rehabiliterings- og habiliteringstenester

Desse offentlege tenestene har vi i Møre og Romsdal:

Åpningstider sommer 2019 for private rehabiliteringsinstitusjoner i Midt-Norge

 

 

Habilitering av barn og unge Kristiansund

Habilitering av barn og unge Ålesund

Hudavdelinga

Klinikk for psykisk helsevern

Spesialisert habilitering, Nordmøre og Romsdal

Spesialisert habilitering, Sunnmøre

Klinikk for rehabilitering

Kompetansesenter rus Midt-Noreg KORUS

Logoped Molde

Molde behandlingssenter

Ålesund behandlingssenter

Private rehabiliteringsinstitusjonar i Midt-Noreg finn du her

Individuell plan

Du som har behov for langvarige og koordinerande helsetenester har også rett til ein individuell plan. Den skal bidra til å koordinere kontakta mellom deg og helsetenesta, slik at du får effektiv hjelp til å bli frisk og/eller sjølvhjelpt.

Det finns fleire verktøy for individuell plan. Spør kva verktøy kommunen din bruker. Nokre verktøy er nettbaserte som du får tilgang til, medan andre har planane i eit fagsystem der du får ut eit dokument.

 

Råd til å utvikle gode individuelle planar (e-læring, helsekompetanse.no)

Individuell plan = brukaren sin plan

Samhandling

Vi skal sørge for faste kontaktpunkt for informasjon og samhandling mellom kommunehelsetenesta og spesialisthelsetenesta, og bidra til felles kompetanseheving for å sikre at pasienten får best mogeleg kvalitet og kontinuitet i rehabiliteringsprosessen.  

To gongar i året har vi nettverkssamlingar for fagleg støtte og utvikling. Det er etablert eitt nettverk mellom kommunane på Sunnmøre og eitt nettverk mellom kommunane i Nordmøre og Romsdal.

Desse har rolla som koordinerande eining i kommunane

Styrande dokument

Vedtekne samhandlingsavtalar

Retningsliner for indivuduell plan (pdf)

Rettleiar for rehabilitering, individuell plan og koordinator (Helsedirektoratet)

Lov om koordinerande eining i kommunane (Lovdata)

Lov om koordinerande eining i spesialisthelsetenesta (Lovdata)

Pasient- og brukarorganisasjonar

Pasient- og brukarorganisasjonar  (helsenorge.no)

E-læring og filmar

Animasjonar (nhi.no)

Gunvor skal til mammografi (aldringoghelse.no)

M for Maya, ein film om rehabilitering (helsekompetanse.no)

Råd til å utvikle gode individuelle planar (helsekompetanse.no)

Rehabiliteringskonferansen/Samhandlingskonferansen 2018

Presentasjonar frå konferansen 31.oktober 2018:

Mine egne mål og ressurser Bjørnar Lien pdf.pdfOpptrappingsplanen for habilitering og rehabilitering Sigrunn Gjønnes pdf.pdfHjernehelsestrategi rehabkonferansen Hilde Husby pdf.pdfVelg behandlingssted Hilde Husby pdf.pdfPsykologisk fleksibilitet Marianne Klokk.pdfHandlingsplan for koordinerende enhet IP og koordinator Anne Hollingen pdf.pdfPakkeforløp rus og psyk helse Ole Lorvik PDF.pdfDet gode pasientforløp Britt Valderhaug Tyrholm pdf.pdf


 

Fann du det du leita etter?
Tilbakemeldinga vil ikkje bli svart på. Ikkje send personleg informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.